BASH command output to the variable

29/12/2020

Different types of bash commands need to be run from the terminal based on the user’s requirements. When the user runs any command from the terminal then it shows the output if no error exists otherwise it shows the error message. Sometimes, the output of the command needs to be stored in a variable for future use. Shell command substitution feature of bash can be used for this purpose. How you can store different types of shell commands into the variable using this feature is shown in this tutorial.

Command Substitution Syntax:

variable=$(command)
variable=$(command [option…] argument1 arguments2 …)
variable=$(/path/to/command)

OR

variable=`command`
variable=`command [option…] argument1 arguments2 …`
variable=`/path/to/command`

***Note: Don’t use any space before and after the equal sign when using the above commands.

Single command output to a variable

Bash commands can be used without any option and argument for those commands where these parts are optional. The following two examples show the uses of simple command substitution.

Example#1:

bash `date` command is used to show the current date and time. The following script will store the output of `date` command into $current_date variable by using command substitution.

$ current_date=$(date)
$ echo "Today is $current_date"

Output:

Example#2:

`pwd` command shows the path of the current working directory. The following script stores the output of `pwd` command into the variable, $current_dir and the value of this variable is printed by using `echo` command.

$ current_dir=`pwd`
$ echo "The current directory is : $current_dir"

Output:

Command with option and argument

The option and argument are mandatory for some bash commands. The following examples show how you can store the output of the command with option and argument into a variable.

Example#3:

Bash `wc` command is used to count the total number of lines, words, and characters of any file. This command uses -c, -w and -l as option and filename as the argument to generate the output. Create a text file named fruits.txt with the following data to test the next script.
fruits.txt

fruits.txt
Mango
Orange
Banana
Grape
Guava
Apple

Run the following commands to count and store the total number of words in the fruits.txt file into a variable, $count_words and print the value by using `echo` command.

$ count_words=`wc -w fruits.txt`
$ echo "Total words in fruits.txt is $count_words"

Output:

Example#4:

`cut` is another bash command that uses option and argument to generate the output. Create a text file named weekday.txt with seven-weekday names to run the next script.

weekday.txt

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Create a bash file named cmdsub1.sh with the following script.  In this script, while loop is used to read the content of weekday.txt file line by line and read the first three characters of each line by using `cut` command. After cutting, the string value is stored in the variable $day. Next, If the statement is used to check the value of $day is ‘Sun’ or not. The output will print ‘Sunday is the holiday‘ when if the condition is true otherwise it will print the value of $day.

cmdsub1.sh

#!/bin/bash
filename=‘weekday.txt’
while read line; do
day=`echo $line | cut -c 13`
if [ $day == "Sun" ]
then
echo "Sunday is the holiday"
else
echo $day
fi
done<$filename

Run the script.

$ cat weekday.txt
$ bash cmdsub1.sh

Output:

Using command substitution in loop

You can store the output of command substitution into any loop variable which is shown in the next example.

Example#5:

Create a file named cmdsub2.sh with the following code. Here, `ls -d */` command is used to retrieve all directory list from the current directory. For loop is used here to read each directory from the output and store it in the variable $dirname which is printed later.

cmdsub2.sh

#!/bin/bash
for dirname in $(ls -d */)
do
echo "$dirname"
done

Run the script.

$ bash cmdsub2.sh

Output:

Using nested commands

How you can use multiple commands using pipe(|) is shown in the previous example. But you can use nested commands in command substitution where the output of the first command depends on the output of the second command and it works opposite of the pipe(|) command.

Nested command syntax:

var=`command1 `command

Example#6:

Two commands, `echo` and `who` are used in this example as the nested command. Here, `who` command will execute first that print the user’s information of the currently logged in user. The output of the `who` command will execute by `echo` command and the output of `echo` will store into the variable $var. Here, the output of `echo` command depends on the output of `who` command.

$ var=`echo `who
$ echo $var

Output:

Using Command path

If you know the path of the command then you can run the command by specifying the command path when using command substitution. The following example shows the use of command path.

Example#7:

`whoami` command shows the username of the currently logged in user. By default, this command is stored in /usr/bin/ folder. Run the following script to run `whoami` command using path and store in the variable, $output, and print the value of $output.

$ output=$(/usr/bin/whoami)
$ echo $output

Output:

Using Command Line argument

You can use the command line argument with the command as the argument in the command substitution.

Example#8:

Create a bash file named cmdsub3.sh with the following script. `basename` command is used here to retrieve the filename from the 2nd command line argument and stored in the variable, $filename. We know the 1st command line argument is the name of the executing script which is denoted by $0.

#!/bin/bash
filename=`basename $1`
echo "The name of the file is $filename."

Run the script with the following argument value.

$ bash cmdsub3.sh Desktop/temp/hello.txt

Here, the basename of the path, Desktop/temp/hello.txt is ‘hello.txt’. So, the value of the $filename will be hello.txt.

Output:

Conclusion:

Various uses of command substitutions are shown in this tutorial. If you need to work with multiple commands or depended commands and store the result temporary to do some other tasks later then you can use this feature in your script to get the output.

More info in the video:

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Handle Command Line Arguments in a Bash Script

In many cases, bash scripts require argument values to provide input options to the script. You can handle command line...
29/12/2020

How to Change Colors on LS in Bash

If you work on the command line interface of Linux most of the time, then changing the color of ls command might be something...
28/12/2020

Bash ‘mkdir’ not existent path

‘mkdir’ is the basic built-in shell command of Linux to create a new directory or folder from the terminal. You can...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023