bash date examples

29/12/2020
Bash uses `date` command to display or change the current date and time value of the system. Date and time value can be printed in different formats by using this command. This command can also be used for calculating date and time value related tasks. `date` command without any option just prints the current system’s date and time value. This command has many formatting options to format the output. The uses of these options are shown in this tutorial by using various examples.

Syntax:

date [option][+Format]
date [option]  [MMDDhhmm [ [CC] YY] [.ss] ]

Different format codes or characters can be used with the date options to generate the formatted output. Some common options and format types are mentioned below.

Options:

-d or –date=String It displays the time set by the String value.
-s, –set=String It sets the time set by the String value.
-f or –file=DateFile It is used to process multiple dates.
-I or –iso-8601[=Timespec] It is used to create an ISO 8601 compliant date/time string output.
-r or –reference=File It is used to display the last modification time of a file.
-u, –utc, –universal It is used to display or set Coordinated Universal Time.
–help It is used for getting the help of this command.
–version It is used to get version information.

Some Format codes:

%a Print weekday names in short form (e.g., Sun)
%A Print full weekday names (e.g., Sunday)
%b Print month name in short form (e.g., Jan)
%B Print full month name (e.g., January)
%c Print date and time (e.g., Mon Mar 11 23:05:25 2019)
%C Print century; like %Y, except omit last two digits (e.g., 25)
%d Print day of the month (e.g, 01)
%Y Print 4 digits year (e.g. 2019)
%y Print 2 digits year (e.g. 19)
%D Print date; same as %m/%d/%y
%e Print day of the month, same as, %d
%F Print full date; same as, %Y-%m-%d

Example-1: Display date in the particular format

By default `date` displays the current date and time value. Each part of date and time values can be printed separately by using different data options. The following command will print the date value only.

$ date +"%dth %B, %Y"

Output:

Here, ‘%d’ is used for printing day value, ‘%B’ is used for printing full month name and ‘%Y’ is used for printing full year value.

Example-2: Change the current date and  time

The current date and time value can be changed by using -s option. You must have root privilege to change the system’s date and time. The following command will change the current date to ‘03/17/2019’ and time to ‘03:30:00‘.

$ date
$ sudo date -s "03/17/2019 03:30:00"
$ date

Output:

Example-3: Find the particular date and time using days

Sometimes we need to find out the future or previous date and time.  Any date can find out by using `date` command and defining days, month and year values in –date option. The following commands will calculate the date and time after 15 days and before 15 days.

$ date –date=’15 days’
$ date –date=’15 days ago’

Output:

Example-4: Find the particular date and time using times

Like the previous example, future or previous times can be calculated by using `date` command. The following commands will calculate the future time after ‘5 hours 20 minutes’ of current times and before 2 hours and 20 minutes of current times.

$ date
$ date –date=‘5 hours 20 minutes’
$ date
$ date –date=‘-2 hours -20 minutes’

Output:

Example-5: Convert current date and time to UNIX epoch time

According to UNIX epoch time, the time value is calculated in seconds from the date, 1st January 1971. This time value can be used to calculate the time difference. `date` command can be used to convert any date value to UNIX epoch time. The following command will convert the current system date and time to UNIX epoch time.

$ date +%s

Output:

Example-6: Convert UNIX epoch time to date and time

Using `date` command anyone can convert any UNIX epoch time to date and time value. The following command converts ‘1552298500′ epoch value to its corresponding date and time value.

$ date -d @1552208500

Output:

Example-7: Find out the weekday based on date

`date` command can be used to find out the weekday name, month name or year value from any date value. The following command will find the weekday name of 1st January 2019 and the output is ‘Tuesday’.

$ date -d "2019-01-01" +"%A"

Output:

Example-8: Using date command in a bash script

A bash file named timediff.sh is created with the following code. In this script, two date values are taken from command line arguments which are stored on $1 and $2. $START variable stored the UNIX epoch time value of $1 and $END variable stored the UNIX epoch time value of $2. The difference between these two values is calculated and stored to $diff variable in seconds. Next, the seconds are converted to days and printed.

timediff.sh

#!/bin/bash
START=`date -d $1 +%s`
END=`date -d $2 +%s`
((diff=$END$START))
((days=$diff/(60*60*24)))
echo "The time escaped = $days days"

The script is executed with two date values as command line arguments. Here, 2019-01-01 and 2020-01-01 dates are used and the difference between these two dates is 365 days.

$ bash timediff.sh "2019-01-01" "2020-01-01"

Conclusion

You can use `date` command for various purposes in the bash script. Some uses of date values are explained in this tutorial with the above examples. You can also use this command to separate the parts of time value by using different options and formats. Hope, this tutorial will help the readers to understand the use of `date` command and apply them properly.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Bash Arithmetic Operations

Doing arithmetic operations in bash is not similar to other standard programming languages. One of the limitations of bash...
29/12/2020

Bash read command

Read or die friends. The read command is just as important as positional parameters and the echo command. How else are...
29/12/2020

Ansible Archive and Unarchive

Ansible is a great tool to automate your configuration management. The benefit of Ansible is that you don’t need to set...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023