Bash jq command

29/12/2020
JSON data are used for various purposes. But JSON data can’t be read easily from JSON file by using bash script like other normal files. jq tool is used to solve this problem. jq command works like sed and awk command, and it uses a domain specific language for working with JSON data. jq is not a built-in command. So, you have to install this command for using it. How you can install and apply jq command for reading or manipulating JSON data is shown in this tutorial.

jq installation

Run the following command to install jq on Ubuntu.

$ sudo apt-get install jq

Reading JSON data

Suppose, you have declared a JSON variable named JsonData in the terminal and run jq command with that variable to print the content of that variable.

$ JsonData=‘[{"Book":"PHP 7"}, {"Publication":"Apress"},
{"Book":"React 16 Essentials"},{"Publication":"Packt"} ]’

$ echo "${JsonData}" | jq ‘.’

Reading JSON data with –c option

-c option uses with jq command to print each JSON object in each line. After running the following command, each object of JsonData variable will be printed.

$ echo "${JsonData}" | jq ‘.[]’

Reading a JSON file

jq command can be used for reading JSON file also. Create a JSON file named Students.json with the following content to test the next commands of this tutorial.

Students.json

[
{
"roll": 3,
"name": "Micheal",
"batch": 29,
"department": "CSE"
},
{
"roll": 55,
"name": "Lisa",
"batch": 34,
"department": "BBA"
},
{
"roll": 12,
"name": "John",
"batch": 22,
"department": "English"
}
]

Run the following command to read Students.json file.

$ jq ‘.’ Students.json

Reading JSON file with ‘|’

You can use ‘|’ symbol in the following way to read any JSON file.

$ cat Students.json   | jq ‘.’

Reading single key values

You can easily read any particular object from a JSON file by using jq command. In Students.json, there are four objects. These are roll, name, batch, and department. If you want to read the value of department key only from each record then run jq command in the following way.

$ jq ‘.[] | .department’ Students.json

Reading multiple keys

If you want to read two or more object values from JSON data then mention the object names by separating comma (,) in the jq command. The following command will retrieve the values of name and department keys.

$ jq ‘.[] | .name, .department’ Students.json

Remove key from JSON data

jq command is used not only for reading JSON data but also to display data by removing the particular key. The following command will print all key values of Students.json file by excluding batch key. map and del function are used in jq command to do the task.

$ jq ‘map(del(.batch))’ Students.json

Mapping Values

Without deleting the key from JSON data, you can use map function with jq command for various purposes. Numeric values of JSON data can be increased or decreased by map function. Create a JSON file named Number.json with the following content to test the next commands.

[ 40,34,12,67,45]

Run the following command to add 10 with each object value of Numbers,json.

$ jq ‘map(.+10)’ Numbers.json

Run the following command to subtract 10 from each object value of Numbers,json.

$ jq ‘map(.-10)’ Numbers.json

Searching values by index and length

You can read objects from JSON file by specifying the particular index and length. Create a JSON file named colors.json with the following data.

["Red","Green","Blue","Yellow","Purple"]

Run the following command to read two values starting from the third index of colors.json file.

$ jq ‘.[2:4]’ colors.json

You can specify the length or starting index to read data from JSON file. In the following example, the number of data value is given only. In this case, the command will read four data from the first index of colors.json.

$ jq ‘.[:4]’ colors.json

You can specify the starting point only without any length value in jq command and the value can be positive or negative. If the starting point is positive then the index will count from the left side of the list and starting from zero. If the starting point is negative then the index will count from the right side of the list and starting from one. In the following example, the starting point is -3. So, the last three values from the data will display.

$ jq ‘.[-3:]’ colors.json

When you will work with JSON data and want to parse or manipulate data according to your requirements then jq command will help you to make your task easier.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Bash ‘mkdir’ not existent path

‘mkdir’ is the basic built-in shell command of Linux to create a new directory or folder from the terminal. You can...
29/12/2020

Cài đặt Prometheus trên CentOS 7

Prometheus là một trong số các công cụ dùng để giám sát rất hữu ích hiện nay. Dưới đây sẽ là...
28/09/2021

Bash conditional statement

The conditional statement is used in any programming language to do any decision-making tasks. This statement is also used...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Huớng dẫn dùng proxy cho ios, iphone 2023
23/09/2023

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023