Bash Loop Through a List of Strings

29/12/2020
A list of strings or array or sequence of elements can be iterated by using for loop in bash. How you can iterate the list of strings in Bash by for loop is shown in this tutorial by using various bash script examples. If you are novice is bash programming then you can read the tutorial on BASH For Loop Examples before starting this tutorial.

Example-1: Iterating a string of multiple words within for loop

Create a bash file named ‘for_list1.sh’ and add the following script. A string value with spaces is used within for loop. By default, string value is separated by space. For loop will split the string into words and print each word by adding a newline.

#!/bin/bash
# Read a string with spaces using for loop
for value in I like programming
do
    echo $value
done

Output:

$ bash for_list1.sh

Example-2: Iterating a string variable using for loop

Create a bash file named ‘for_list2.sh’ and add the following script. Assign a text into the variable, StringVal and read the value of this variable using for loop. This example will also work like the previous example and divide the value of the variable into words based on the space.

#!/bin/bash
# Define a string variable with a value
StringVal="Welcome to linuxhint"

# Iterate the string variable using for loop
for val in $StringVal; do
    echo $val
done

Output:

$ bash for_list2.sh

Example-3: Iterate an array of string values

Create a bash file named ‘for_list3.sh’ and add the following script. An array of string values is declared with type in this script. Two values in the array which contain space are “Linux Mint” and “Red Hat Linux”.   This script will generate the output by splitting these values into multiple words and printing as separate value. But this is not the proper output. The solution of this type of problem is shown in the next example.

#!/bin/bash
 
# Declare an array of string with type
declare -a StringArray=("Linux Mint" "Fedora" "Red Hat Linux" "Ubuntu" "Debian" )
 
# Iterate the string array using for loop
for val in ${StringArray[@]}; do
   echo $val
done

Output:

$ bash for_list3.sh

Example-4: Print multiple words string value as a single value

Create a bash file named ‘for_list4.sh’ and add the following script. In this example, every element of the array variable, StringArray contains values of two words.  To print each value without splitting and solve the problem of previous example, you just need to enclose the array variable with double quotation within for loop.

#!/bin/bash
 
# Declare a string array with type
declare -a StringArray=("Windows XP" "Windows 10" "Windows ME" "Windows 8.1"
"Windows Server 2016" )
 
# Read the array values with space
for val in "${StringArray[@]}"; do
  echo $val
done

Output:

$ bash for_list4.sh

Example-5: Iterating string values of an array using ‘*’

Create a bash file named ‘for_list5.sh’ with the following code. Here, ‘*’ symbol is used to read all string values of the array. The first for loop is used to display array values in multiple lines and the second for loop is used to display array values in a single line.

#!/bin/bash
 
#Declare a string array
LanguageArray=("PHP"  "Java"  "C#"  "C++"  "VB.Net"  "Python"  "Perl")
 
# Print array values in  lines
echo "Print every element in new line"
for val1 in ${LanguageArray[*]}; do
     echo $val1
done
 
echo ""
 
# Print array values in one line
echo "Print all elements in a single line"
for val2 in "${LanguageArray[*]}"; do
    echo $val2
done
echo ""

Output:

$ bash for_list5.sh

 

Example-6: Iterating comma separated string values

Create a new bash file named ‘for_list6.sh’ with the following code. Here, comma (,) is used to split the string values.  IFS variable is used to set the field separator.

#!/bin/bash
DataList=" HTML5, CCS3, BootStrap, JQuery "
Field_Separator=$IFS
 
# set comma as internal field separator for the string list
IFS=,
for val in $DataList;
do
echo $val
done
 
IFS=$Field_Separator

Output:

$ bash for_list6.sh

Example-7: Reading multiple string arrays together

Create a bash file named ‘for_list7.sh’ and add the following script. In this example, two string arrays are defined and combined into another array. The outer for loop is used to read the combined array and the inner for loop is used to read each inner array.

#! /bin/sh
str_array1=("Magento 2.2.4" "WooCommerce")
str_array2=("CodeIgnitor" "Laravel")
combine=(str_array1 str_array2)
for arrItem in ${combine[@]}
do
   eval ‘for val in "${‘$arrItem‘[@]}";do echo "$val";done’
done

Output:

$ bash for_list7.sh

Example-8: Using pattern to read the list of strings

Create a new bash file named for_list8.sh with the following code. Here, ‘/, /’ pattern is used to split the string values based on comma.

#! /bin/sh
 
# Define a list of string variable
stringList=WordPress,Joomla,Magento
 
# Use comma as separator and apply as pattern
for val in ${stringList//,/ }
do
   echo $val
done

Output:

$ bash for_list8.sh

Hope, the examples of this tutorial will help you to understand the use of for loop for iterating the list of strings, for a video on this topic, see below:

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Bash brace expansion

Bash uses brace expansion to generate a sequence of strings from the terminal or by using any bash script. A sequence of...
29/12/2020

Bash tr command

tr is a very useful UNIX command. It is used to transform string or delete characters from the string. Various type of...
29/12/2020

How to Return a String from Bash Functions

Use of BASH function that returns a value Bash Functions can’t return values like other standard programming languages....
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Huớng dẫn dùng proxy cho ios, iphone 2023
23/09/2023

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023