Cách sử dụng dmesg

30/12/2020

Tổng quan

Với các hệ điều hành Unix-like | Linux, khi máy tính đang khởi động, trong quá trình nhân hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ, tiến trình phân tích chuẩn đoán sẽ được chạy trên tất cả thiết bị phần cứng hiện có trong máy tính (VD: RAM, CPU, Disk, PCI v..) và toàn bộ quá trình phân tích, chuẩn đoán sẽ được ghi nhật ký lại phục vụ cho hoạt động quản trị.

Sau khi máy tính khởi động xong, OS sẽ cung cấp công cụ dmesg cho phép người dùng hoặc người quản trị tra soát lại nhật ký khởi động. Trong thực tế, công cụ dmesg thường được sử dụng để xử lý, khắc phục sự cố khi máy chủ khởi động lỗi hoặc khởi động lại bất thường.

Tips 1. Kết hợp dmesg với tail, more, less, grep, head

Cú pháp

dmesg | tail dmesg | more dmesg | less dmesg | grep '<KEY_WORD>' dmesg | head

Hiển thị 10 dòng đầu

[root@web1 ~]# dmesg | head -n 10 [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [  0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [  0.000000] Linux version 3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-39) (GCC) ) #1 SMP Tue May 12 16:57:42 UTC 2020 [  0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.10.0-1127.8.2.el7.x86_64 root=/dev/mapper/VolGroup00-LogVol01 ro rd.lvm.lv=VolGroup00/LogVol01 rd.lvm.lv=VolGroup00/LogVol00 biosdevname=0 net.ifnames=0 rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 [  0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map: [  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable [  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved [  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved [  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfff3fff] usable

Hiển thị 10 dòng cuối

[root@web1 ~]# dmesg | tail -n 10 [  45.705098] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered disabled state [  45.705190] device veth0f2e89c2 entered promiscuous mode [  45.705248] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered blocking state [  45.705252] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered forwarding state [  45.715457] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered blocking state [  45.715462] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered disabled state [  45.715532] device vethd41a47f5 entered promiscuous mode [  45.715565] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered blocking state [  45.715568] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered forwarding state [16096.261378] hrtimer: interrupt took 1550652 ns

Tips 2. Hiển thị log dmesg với timestamp

Cú pháp

dmesg -T

Kết quả

[root@web1 ~]# dmesg -T | tail [T6 Th10 30 14:50:42 2020] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered disabled state [T6 Th10 30 14:50:42 2020] device veth0f2e89c2 entered promiscuous mode [T6 Th10 30 14:50:42 2020] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered blocking state [T6 Th10 30 14:50:42 2020] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered forwarding state [T6 Th10 30 14:50:42 2020] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered blocking state [T6 Th10 30 14:50:42 2020] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered disabled state [T6 Th10 30 14:50:42 2020] device vethd41a47f5 entered promiscuous mode [T6 Th10 30 14:50:42 2020] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered blocking state [T6 Th10 30 14:50:42 2020] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered forwarding state [T6 Th10 30 19:18:13 2020] hrtimer: interrupt took 1550652 ns

Tips 3. Hiện thị log dmesg có màu sắc

dmesg -L

Tips 4. Lọc log dmesg theo log level

Các option hỗ trợ phục vụ lọc log dmesg

 • emerg
 • alert
 • crit
 • err
 • warn
 • notice
 • info
 • debug

Hiển thị các log cảnh báo và log lỗi

dmesg --level=err,warn

Ví dụ

[root@web1 ~]# dmesg --level=err,warn | tail [  2.168304] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [  2.168305] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [  2.168306] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [  2.168307] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [  2.168307] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [  2.168308] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [  2.168309] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [  8.961563] TECH PREVIEW: Overlay filesystem may not be fully supported. Please review provided documentation for limitations. [16096.261378] hrtimer: interrupt took 1550652 ns

Tips 5. Lọc log dmesg với log level

Cú pháp

dmesg -x

Ví dụ

[root@web1 ~]# dmesg -x | tail kern :info : [  45.705098] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered disabled state kern :info : [  45.705190] device veth0f2e89c2 entered promiscuous mode kern :info : [  45.705248] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered blocking state kern :info : [  45.705252] cni0: port 1(veth0f2e89c2) entered forwarding state kern :info : [  45.715457] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered blocking state kern :info : [  45.715462] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered disabled state kern :info : [  45.715532] device vethd41a47f5 entered promiscuous mode kern :info : [  45.715565] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered blocking state kern :info : [  45.715568] cni0: port 2(vethd41a47f5) entered forwarding state kern :warn : [16096.261378] hrtimer: interrupt took 1550652 ns

Tips 6. Kết hợp các tips trên để sử dụng dmesg hiểu quả nhất

Cú pháp

dmesg -T -L -x --level=err,warn

Kết quả

[root@web1 ~]# dmesg -T -L -x --level=err,warn | tail -n 20 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:57 2020] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:57 2020] ACPI: Enabled 16 GPEs in block 00 to 0F kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:57 2020] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge. kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:57 2020] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:58 2020] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:58 2020] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:58 2020] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 10 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:58 2020] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] bochs-drm 0000:00:02.0: Virtual-1: EDID is invalid: kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 kern :warn : [T6 Th10 30 14:49:59 2020] 	[00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 kern :warn : [T6 Th10 30 14:50:05 2020] TECH PREVIEW: Overlay filesystem may not be fully supported. Please review provided documentation for limitations. kern :warn : [T6 Th10 30 19:18:13 2020] hrtimer: interrupt took 1550652 ns

Tới đây đã kết thúc bài chia sẻ về cách sử dụng dmesg của Onet. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.

Nguồn

https://www.linuxtechi.com/10-tips-dmesg-command-linux-geeks/

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[CI/CD] Phần 1: Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS 7

Gitlab là một mã nguồn mở của máy chủ Git để quản lý mã nguồn dự án được sử dụng rộng...
30/12/2020

LDAP [Phần 2] – Triển khai dịch vụ LDAP trên Onet Onet

Trong phần trước, Onet đã hướng dẫn các bạn triển khai LDAP trên CentOS 7. Trong bài này, mình sẽ...
30/12/2020

How to Install and Configure Samba Share with Windows and CentOS 7

Samba is a windows compatible file sharing system. It is used to set up windows share on Linux systems. Samba is a Linux...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Huớng dẫn dùng proxy cho ios, iphone 2023
23/09/2023

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023