Cài đặt WordPress trên 2 server bằng CentOS 7

30/12/2020

WordPress là công cụ giúp ta tạo ra các trang website như: blog cá nhân, trang tin tức, trang thương mại hoặc chia sẻ mã nguồn mở . Nó dựa trên PHP và MySQL. Các tính năng của nó có thể được mở rộng với hàng ngàn plugin và chủ đề miễn phí.

Đặc điểm:

 • Dễ sử dụng, cộng đồng hỗ trợ lớn
 • Bảo mật nội dung bằng mật khẩu
 • Nhiều websites cùng lúc : Phát triển , bảo trì nhiều trang web trong khi chỉ sử dụng 1 cài đặt WordPress
 • WordPress tự động lưu các nội dung chúng ta làm việc vì vậy không sợ mất mát dữ liệu khi gặp sự cố máy tính (trừ khi trên máy local).
 • Xuất bản nội dung trên các phương tiện khác nhau : WordPress ngoài phiên bản dành cho máy tính còn có các phiên bản dành cho các thiết bị di động
 • Tính năng xem trước bài viết giúp ta chỉnh sửa dễ dàng
 • Ngôn ngữ đa dạng

Cài đặt WordPress

Môi trường lab : Sử dụng 2 máy ảo chạy hệ điều hành CentOS 7, 1 máy cài WordPress – 1 máy cài Mysql server .

IFace ens33 sử dụng VMnet 8 dùng để truy cập internet còn ens34 và ens37 sử dụng VMnet 2 localhost dùng để truy cập local.

Mô hình :

Tiến hành tắt tường lửa và selinux trên cả 2 máy Web và Sql :

[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld [root@localhost ~]# setenforce 0 

Cấu hình

Trên máy SQL

1. Cài đặt MySQL Server

Cài đặt dịch vụ MySQL

wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm yum install mysql-server 

Khởi động dịch vụ MySQL

systemctl start mysqld 

Cho phép cải thiện tính bảo mật bằng lệnh sau :

mysql_secure_installation 
2. Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng MySQL cho WordPress

MySQL sử dụng cơ sở dữ liệu sql để lưu trữ dữ liệu của mình, nhưng để trang web hoạt động được ta cần tạo người dùng và cơ sở dữ liệu cho trang web của mình.

Để bắt đầu, ta đăng nhập vào MySQL bằng tài khoản root bằng lệnh sau :

[root@localhost ~]# mysql -u root -p Enter password: 

Nhập mật khẩu root tạo ở trên và nó sẽ chuyển đến dấu nhắc lệnh của MySQL:

[root@localhost ~]# mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g. Your MySQL connection id is 172 Server version: 5.6.45 MySQL Community Server (GPL) Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement. mysql> 

Tạo user và database sử dụng cho WordPress

Tạo tên cơ sở dữ liệu :

mysql> create database WordPress; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 
 • Lưu Ý : Cuối mỗi câu lệnh của MySQL luôn kết thúc bằng dấu ;

Tạo user và mật khẩu :

mysql> create user 'user1'@'192.168.136.126' identified by 'password'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
 • 192.168.136.126 : là địa chỉ của của máy Web truy cập MySQL
 • user1 : là user để wordpress sử dụng để đăng nhập vào MySQL
 • password : là mật khẩu của user1

Tiếp theo, ta set quyền cho user để có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'user1'@'%' IDENTIFIED BY 'password'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Bây giờ user đã có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, thực hiện lệnh flush privileges; để MySQL cập nhật thay đổi:

mysql> flush privileges; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
mysql> exit Bye

Trên máy Web

1. Cài Apache

Apache là 1 phần mềm server http phổ biến và tồn tại lâu nhất (từ năm 1995), ta dễ dàng cài đặt Apache bằng trình quản lý gói (a repository maintained) của CentOs – Yum.

Để cài đặt Apache ta sử dụng lệnh sau :

yum install httpd -y 

Sau khi cài đặt, ta khởi động dịch vụ Apache và cho phép nó khởi động cùng hệ thống :

systemctl start httpd systemctl enable httpd 

Để kiểm tra dịch vụ ta truy cập địa chỉ ip công cộng của máy Web server trong trình duyệt Web. Ở đây địa chỉ thuộc VMnet8 là 192.168.159.120.

http://192.168.159.120 

Ta sẽ thấy trang Web Apache mặc định của CentOS 7 như sau:

2. Cài PHP

Dịch vụ php để chạy các tập lệnh, kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL để lấy thông tin và đưa nội dung được xử lý đến Web server để hiển thị.

Ở đây mình muốn cài đặt php phiên bản 5.6 nên trước tiên ta phải bật kho lưu trữ EPEL và Remi cho hệ thống CentOS 7 bằng các lệnh dưới đây:

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm 

Tiếp theo cài đặt Yum-util để tăng cường các chức năng cũng như cung cấp cho nó các tùy chọn quản lý gói nâng cao và cũng giúp sử dụng dễ dàng hơn.

yum install yum-utils 

Sau khi cài đặt xong, ta tiến hành cài đặt php 5.6 với những lệnh sau :

yum -config-manager --enable remi-php56 
yum install php php-mysql php-gd php-pear –y 

Kiểm tra xem php đã được cài chưa bằng lệnh

php -v 

Nhập lệnh sau để tạo 1 tệp php :

echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php 

Bây giờ ta cần khởi đông lại dịch vụ Apache để nó cập nhật module mới :

systemctl restart httpd 

Vào trình duyệt Web và truy cập địa chỉ http://địa_chỉ_ip/info.php, địa chỉ của mình là 192.168.159.120 nên sẽ là như sau:

http://192.168.159.120/info.php 

như này là đã thành công .

3. Cài WordPress

Trước tiên, ta truy cập vào thư mục /var/ww/html/ sau đó tiến hành download WordPres từ internet vào thư mục này để tránh việc phải sao chép lại thư mục wordpress vào đây.

cd /var/www/html wget https://wordpress.org/latest.tar.gz 

sau khi tải về nó là 1 tập tin nén, ta tiến hành giải nén tập tin.

tar xzvf latest.tar.gz 

Tiếp theo, trước khi định cấu hình cho WordPress ta cần đổi tên nó thành wp-config.php. Thực hiện điều đó như sau :

mv wordpress/* /var/www/html/ mv wp-config-sample.php wp-config.php 

Bây giờ ta sẽ cấu hình bằng cách thay đổi 1 số thông tin cập nhật theo cơ sở dữ liệu trong file wp-config.php .

vi /var/www/html/wp-config.php 

Dưới đây là các giá trị ta cần cập nhật cho cơ sở dữ liệu :

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define( 'DB_NAME', 'database_name_here' ); /** MySQL database username */ define( 'DB_USER', 'username_here' ); /** MySQL database password */ define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' ); /** MySQL hostname */ define( 'DB_HOST', 'localhost' ); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define( 'DB_CHARSET', 'utf8' ); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define( 'DB_COLLATE', '' ); 

Theo như dữ liệu đã thiết lập ở MySQL ta thay đổi các thông số như sau :

define('DB_NAME', 'wordpress');  define('DB_USER', 'user1');  define('DB_PASSWORD', 'password');  define( 'DB_HOST', '192.168.136.127' );  

lưu và thoát ra .

 • Lưu ý : 192.168.136.127 là địa chỉ ip localhost của sql .

Tiếp theo ta tiến hành tắt cổng IFace ens33 trên máy sql để máy không thể đi ra ngoài mạng và chỉ sử dụng để kết nối trong local .

Vào trình duyệt Web và điều hướng đến địa chỉ ip của Web server.

http://tên_miền_or_ip_address

Ta sẽ được chuyển hướng đến cài đặt web cho WordPress, chọn ngôn ngữ và nhấp vào Continue, sau đó tiến hành điền các thông tin cần thiết vào các trường sau đó nhấp Install WordPress .

Quá trình cài đặt đã xong, chỉ cần nhập user và password vừa tạo để sử dụng WordPress .

Sau khi đăng nhập, ta sẽ được chuyển hướng đến giao diện của WordPress .

Lời kết

Như vậy, ta đã cài đặt thành công WordPress trên CentOs 7. Bây giờ ta có thể tạo, sửa, xóa bài viết, cài đặt giao diện thông qua themes, cài các tính năng thông qua các plugin, có rất nhiều plugin và themes miễn phí được phát triển bởi cộng đồng WordPress .

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Proxy và VPN: Sự khác biệt và ứng dụng của chúng

Khi bạn cần sử dụng proxy để truy cập vào các trang web bị chặn hoặc giới hạn về địa chỉ...
27/02/2023

Tìm hiểu về proxy công cộng và proxy riêng tư.

Trong thế giới của công nghệ thông tin hiện đại, Proxy đã trở thành một công cụ không thể thiếu...
27/02/2023

How to install RabbitMQ on Ubuntu

In this post, we will see how we can install one of the most popular asynchronous messaging tools, RabbitMQ. According...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024