How to Access VirtualBox 6 VMs Remotely

29/12/2020
VirtualBox is an open source virtualization platform. It is an alternative to VMware Workstation Pro, VMware Player and VMware Fusion. VirtualBox VMs can be accessed remotely over the RDP (Remote Desktop Protocol) protocol. In this article, I am going to show you how to setup remote access on VirtualBox VM (virtual machine) and access them from Windows Remote Desktop client and Remmina on Linux. So, let’s get started.

Setting Up Remote Access to VirtualBox VM:

First, open VirtualBox. Now, select the VM (virtual machine) which you want to access remotely and click on Settings. The VM (virtual machine) must be powered off in order to enable remote access. Otherwise, it won’t work.

Now, from Display, click on the Remote Display tab. From the Remote Display tab, check the Enable Server checkbox to enable VirtualBox remote display server.

Now, you can adjust the remote server settings from here.  Here, the main thing is the Server Port. Server Port is a 16-bit integer. It can be a value between 0-65535. The default Server Port is 3389. You should set Server Port to 3389 or higher.

Remember that each VM you enable remote access to must have different server port number. No 2 or more VM can have the same server port.

By default, VirtualBox allows only a single remote session to the virtual machine. If you want multiple remote sessions to the same virtual machine, check the extended feature Allow Multiple Connections.

Once you’re done setting up the VirtualBox Remote Display Server for the VM, click on OK.

Now, start the VM.

The virtual machine should start.

Now, you can check whether the remote server port is being used by VirtualBox VM with the following command:

$ sudo netstat -tlpn | grep VM

As you can see, the port 3389 (in my case) is used by the VirtualBox VM and it’s in LISTEN state. So, the port is ready to accept new connections.

Configuring the Firewall:

If you have a working firewall setup, then you will have to allow access to the VirtualBox VM remote server port. On Ubuntu/Debian and many other Ubuntu/Debian based Linux distributions, the default firewall software is UFW.

On UFW, you can allow access to the TCP port 3389 (in my case) with the following command:

$ sudo ufw allow 3389/tcp

On CentOS/RHEL and many of the RPM based Linux distributions, the default firewall is Firewalld.

On Firewalld, you can allow access to the TCP port 3389 (in my case) with the following commands:

$ sudo firewall-cmd –add-port=3389/tcp –permanent
$ sudo firewall-cmd –reload

Remotely Accessing the VirtualBox VM:

In order to remotely access the VirtualBox VM, you need to know the IP address of the computer where VirtualBox is installed and the remote server port that the VM is listening to.

You can find the IP address of the computer where VirtualBox is installed with the following command:

$ ip a

In my case, the IP address is 192.168.20.143 and the VM remote server port is 3389. It will be different for you. So, make sure to replace it with yours from now on.

Once you know the IP address and VM server port, you can access the VirtualBox remotely from any remote desktop client that supports RDP protocol.

On Windows, you can use the default Remote Desktop Connection client to access the VirtualBox VM remotely over the RDP protocol.

Just open the Remote Desktop Connection client, type in the computer address in the format <IP_ADDRESS>:<PORT> and click on Connect.

Replace the <IP_ADDRESS> with the IP address of your computer where VirtualBox is installed and <PORT> with the VirtualBox VM server port.

In my case the computer address is 192.168.20.143:3389

Click on Yes.

You should be remotely connected to the VirtualBox VM (virtual machine). Now, you can remotely use the VirtualBox VM anyway you like.

On Linux, you can use the Remmina Remote Desktop Client to connect to the VirtualBox VM remotely.

Remmina may not be installed on your computer.

You can install Remmina on Ubuntu/Debian or any Ubuntu/Debian based Linux distributions with the following commands:

$ sudo apt update
$ sudo apt install -y remmina

Once Remmina Remote Desktop Client is installed, start it. Then, click on +.

Now, type in a Name for the remote connection, set the Protocol to RDP – Remote Desktop Protocol, type in the Server address and port in the format <IP_ADDRESS>:<PORT>, set the Resolution and Color depth settings etc.

Once you’re done, click on Save and Connect.

You should be connected to your desired VirtualBox VM remotely.

So, that’s how you set up VirtualBox VMs for remote connection over the RDP protocol and connect to VirtualBox VMs remotely. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

VirtualBox for Beginners

VirtualBox: Beginners Guide and How to Setup Ubuntu Virtual Machine What is VirtualBox?  VirtualBox...
28/12/2020

How to SSH into your VirtualBox Guest

There are times when you want to have a remote access to your VM. Maybe, it’s just a server operating system running...
29/12/2020

Take and Restore VirtualBox Snapshots

VirtualBox: Taking and restoring snapshots Virtual machines are an excellent place for people to experiment. To run malicious...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024