How to Disable IPV6 on CentOS7

28/12/2020

How to Disable IPv6 on CentOS 7.5

IPv6 or Internet Protocol version 6 is the latest version of Internet Protocol (IP). IPv4 or Internet Protocol version 4 is already being widely used. But it has some limitations. The first one is that, IPv4 has 32-bit address scheme. That means only 4.3 billion unique address is possible with IPv4. That is quite limited in today’s world. These days we have many IoT (Internet of Things) devices, smartphones, computers, laptops, servers connected to the internet. Each of these devices need an IP address to communicate to the outside world. So the IPv4 address has shortage.

IPv6 address in the other hand is a 128-bit address. It means about 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 unique IPV6 address is possible in IPv6. That’s a huge number of IP addresses. It is said that, if IPv6 is used, every single device in the world can have its own unique IPv6 address and IPv6 would still be available for new devices. So IPv6 solves issues with limited IP address as in IPv4.

But at the time of this writing, IPv6 support is not available in many countries. It’s not even supported in my country. Though the world is moving to IPv6 slowly, still not everything is IPv6.

If your country has no support for IPv6 yet, there’s no need to keep it enabled on your operating system. So many people tend to disable IPv6 in their operating system.

In this article, I will show you how to disable IPv6 on CentOS 7.5. Let’s get started.

Check Whether IPv6 is Enabled

You can check whether IPv6 is enabled on your CentOS 7.5 operating system with the following command:

$ ip a | grep inet6

As you can see, I have IPv6 enabled.

If IPv6 is disabled, you should see no output if you run this command.

Disable IPv6 Using the Kernel Parameter

In this section, I will show you how to disable IPv6 permanently.

You can disable IPv6 when your computer boots by changing the kernel parameter.

First edit the GRUB configuration file with the following command:

$ sudo vim /etc/default/grub

You should see the following window.

First press i to go to INSERT mode.

Now add ipv6.disable=1 before crashkernel=auto in GRUB_CMDLINE_LINUX as marked in the screenshot below.

Now press <Esc> and type in :wq! and then press <Enter> to save the file.

Now update the GRUB configuration file with the following command:

$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

The GRUB configuration should be updated.

Now restart your computer with the following command:

$ sudo reboot

If you run the following command again, you should see no output.

$ ip a | grep inet6

Disable IPv6 Using /etc/sysctl.conf Configuration File

You can also disable IPv6 permanently using the /etc/sysctl.conf configuration file.

First open the /etc/sysctl.conf file with the following command:

$ sudo vim /etc/sysctl.conf

Now add the following lines to it:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

Now save the file and reboot your computer with the following command:

$ sudo reboot

IPv6 should be disabled.

Disable IPv6 of Specific Network Interface

You can also disable IPv6 of specific network interface.

First you have to find the network interface that you want to disable with the following command:

$ ip link show

You should see the network interface name as marked in the screenshot below.

Let’s say, you want to disable IPv6 for ens36 interface.

First open /etc/sysctl.conf file with the following command:

$ sudo vim /etc/sysctl.conf

Now add the following line to the end of the file:

net.ipv6.conf.ens36.disable_ipv6 = 1

Now save the file and reboot your computer with the following command:

$ sudo reboot

Now check whether IPv6 is disabled for the ens36 interface with the following command:

$ ip addr show ens36

IPv6 should be disabled for only ens36 interface as you can see from the screenshot below. There is no inet6 line in the output.

Disable IPv6 Temporarily Using sysctl Command

You can also disable IPv6 temporarily. That way IPv6 will be enabled once you reboot your system. This is good for testing whether everything on your CentOS 7.5 operating system works before disabling IPv6 permanently.

Run the following commands to disable IPv6 temporarily:

$ sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
$ sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

IPv6 should be disabled.

That’s how you disable IPv6 on CentOS 7.5 permanently and temporarily. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Zabbix] Giám sát server CentOS 7 bằng zabbix-agent

Trong hệ thống thực tế việc giám sát hệ thống hay monitor là rất cần thiết. Để hỗ trợ việc...
30/12/2020

CLI #1: Giới thiệu lệnh nload và lệnh iperf để giám sát tốc độ card mạng

Hôm nay Onet sẽ giới thiệu đến các bạn 2 công cụ dùng để đo lường dữ liệu mạng và hiển...
30/12/2020

Hướng dẫn kết nối SSH trên Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối với máy chủ bằng giao thức SSH trên máy Window. ...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024