How to Install and Configure DHCP Server on Ubuntu 18.04 LTS

29/12/2020
The full form of DHCP is Dynamic Host Configuration Protocol. It is used to automatically assign IP addresses, routing information, DNS information, gateway etc to the computers on the network which saves a lot of time that otherwise required for manual configuration. In this article, I am going to show you how to install and configure the ISC DHCP server on Ubuntu 18.04 LTS. So, let’s get started.

Network Topology:

In this article, I am going to implement the network topology in the figure above. There will be a dhcp-server and 3 computers pc1, pc2, pc3 connected to a network switch. The dhcp-server will assign the computers connected to the switch IP addresses in the range 192.168.50.50/24 to 192.168.50.100/24. The gateway address will be 192.168.50.1/24. The dhcp-server will also assign the DNS server addresses 192.168.50.1 and 8.8.8.8 to the computers as well.

Assigning Static IP to the dhcp-server:

It is not necessary to assign a static IP address to the dhcp-server as the DHCP requests are broadcasted on the network and dhcp-server will reply to them automatically. A dynamic IP address on the same network (192.168.50.0/24 in this article) would just work. But, I recommend you assign an IP address to your DHCP server outside the IP address range (or DHCP pool) that you will configure for the computers on the network.

There are many tutorials on LinuxHint.com that you can get help from if you need on assigning static IP address to your Ubuntu 18.04 LTS server.

Installing ISC DHCP Server:

The ISC DHCP server package is available in the official package repository of Ubuntu 18.04 LTS. So, you can easily install it using the APT package manager.

First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

Now, install isc-dhcp-server package with the following command:

$ sudo apt install isc-dhcp-server

Now, press y and then press <Enter> to continue.

ISC DHCP server should be installed.

Configuration Files of ISC DHCP Server:

The main configuration file of ISC DHCP server is /etc/dhcp/dhcpd.conf

If you want to configure ISC DHCP server, then you have to edit this configuration file. Once you do, you have to restart the isc-dhcp-server service as well for the changes to take effect.

To restart the isc-dhcp-server service, run the following command:

$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server

Configuring ISC DHCP Server:

Before you make any changes to the /etc/dhcp/dhcpd.conf configuration file, make a backup copy of the configuration file /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup with the following command:

$ sudo mv -v /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup

Now, create a new blank configuration file /etc/dhcp/dhcpd.conf with the following command:

$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Now, type in the following lines and save the file by pressing <Ctrl> + x followed by y and <Enter>.

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
authoritative;
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.50.50 192.168.50.100;
option routers 192.168.50.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name-servers 192.168.50.1, 8.8.8.8;
}

The final configuration files is:

Now, restart the isc-dhcp-server service with the following command:

$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server

Now, check whether the isc-dhcp-server is running correctly with the following command:

$ sudo systemctl status isc-dhcp-server

As you can see, the isc-dhcp-server service is running correctly. So, the configuration was successful.

Testing the DHCP Server:

Now, I am going to start all the other computers on the network and see if it’s getting the correct IP addresses.

As you can see, pc1 got the IP address 192.168.50.50.

pc2 got the IP address 192.168.50.51.

pc3 got the IP address 192.168.50.52.

So, the DHCP server is working as expected.

Assigning Fixed IP Addresses to Hosts via DHCP:

By default, the DHCP server will assign random IP addresses to the computers on the network from the DHCP IP range that you configured. So, there’s no guarantee that one specific computer will get the same IP address. But, you can assign fixed IP addresses to the computers on your network using DHCP. You will need the MAC address of the NIC (Network Interface Card) of the computer to which you want to assign a fixed IP address.

You can find the MAC address of your Linux computers with the following command:

$ ip a

As you can see, the MAC address of pc2 is 00:0c:29:a5:bd:5b.

On Windows, you can run the following command to find the MAC address of your NIC card.

$ ipconfig /all

As you can see, the MAC address of my NIC card is 00:0c:29:e6:75:b9.

Now, to configure the DHCP server to assign a fixed IP address to pc2, open the DHCP server configuration file /etc/dhcp/dhcpd.conf as follows:

$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Then, add the following lines at the end of the configuration file and save the file.

host windows7-pc {
hardware ethernet 00:0c:29:e6:75:b9;
fixed-address 192.168.50.20;
}

Here, 00:0c:29:e6:75:b9 is the MAC address of the computer where we want to assign the fixed IP address  192.168.50.20.

The final configuration file is:

Now, restart the isc-dhcp-server as follows:

$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server

As you can see, the correct IP address 192.168.50.20 is assigned to the Windows 7 machine. So, it worked.

That’s how you install and configure ISC DHCP Server on Ubuntu 18.04 LTS. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install SketchUp Make 2016 on Ubuntu, Linux Mint

This is a quick tutorial on how to install SketchUp Make 2016 on Linux. For those who may not know, SketchUp Make 2016 (Formerly...
28/12/2020

Top 10 Ubuntu Network Tools

Ubuntu is the most popular choice for underlying Operating System due to its ease of use and powerful shell system. Due...
29/12/2020

How to Permanently Install Ubuntu on Any External Drive Using VirtualBox

A portable disk with a full featured self-contained installation of Ubuntu can be useful in scenarios where you don’t...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024