How to Install and Configure LVM on CentOS 7

28/12/2020
LVM stands for Logical Volume Manager. LVM is a tool for logical volume management. LVM can be used to create easy to maintain logical volumes, manage disk quotas using logical volumes, resize logical volumes on the fly, create software RAIDs, combining hard drives into a big storage pool and many more.In this article, I will show you how to install and configure LVM on CentOS 7. Let’s get started.

How LVM Works:

LVM has basically three terms, Physical Volume PV, Volume Group VG, Logical Volume LV.

  • PV – It’s a raw hard drive that it initialized to work with LVM, such as /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdb1 etc.
  • VG – Many PV is combined into one VG. You can create many VGs and each of them has a unique name.
  • LV – You can create many LVs from a VG. You can extend, reduce the LV size on the fly. The LV also has unique names. You format the LV into ext4, zfs, btrfs etc filesystems, mount it and use it as you do other ordinary partitions.

Installing LVM:

LVM may not be installed on your CentOS 7 machine. But it is available in the official package repository of CentOS 7.

First update the YUM package repository cache with the following command:

$ sudo yum makecache

Run the following command to install LVM on CentOS 7:

$ sudo yum install lvm

Now press y and then press <Enter> to continue.

LVM should be installed.

Initializing Disk for LVM:

You can use the raw disk such as /dev/sdb or /dev/sdc as LVM PV. LVM has no problem with that but it is not recommended as other operating systems won’t be able to detect LVM metadata and you may not be able to tell whether the disk is set up to use LVM if you have many disks lying around.

So I recommend you create a single partition on your hard drive with all the available space and change the partition type to Linux LVM or 8E.

Use fdisk to create a single partition on the disk, let’s say /dev/sdb:

$ sudo fdisk /dev/sdb

Now type in o and press <Enter> to create empty partition table on the disk.

Now type in n and press <Enter> to create a new partition. Now keep pressing <Enter> to accept the defaults.

The partition should be created.

Now type in t and press <Enter>. Then type in 8e as the Hex code and press <Enter>. The partition type should be set to Linux LVM.

Now type in w and press <Enter> to save the changes.

The partition /dev/sdb1 is now ready to be used with LVM.

Adding the Disk to LVM PV:

Now run the following command to add the disk /dev/sdb1 to the LVM as PV:

$ sudo pvcreate /dev/sdb1

You can list all the PV with the following command:

$ sudo pvscan

If you want to display more information about any specific PV, let’s say /dev/sdb1, then run the following command:

$ sudo pvdisplay /dev/sdb1

Creating Volume Groups:

Now you can create a VG out of as many PV as you have available. Right now I have only one PV /dev/sdb1 available.

Run the following command to create VG share with PV /dev/sdb1:

$ sudo vgcreate share /dev/sdb1

Now you can list all the VGs with the following command:

$ sudo vgscan

You can display more information about any specific VG, such as share with the following command:

$ sudo vgdisplay share

Extending Volume Groups:

If you wish you can add more PV to an existing VG share with the following command:

$ sudo vgextend share /dev/sdc1

Creating Logical Volumes:

Now you can create as many LVs as you want using a VG, in my case VG share.

You can create a 100MB LV www_shovon from VG share with the following command:

$ sudo lvcreate –size 100M–name www_shovon share

Let’s create another LV www_wordpress of size 1GB from VG share with the following command:

$ sudo lvcreate –size 1G –name www_wordpress share

Now you can list all the LVs with the following commands:

$ sudo lvscan

Or

$ sudo lvs

You can also display more information about any specific LV with the following command:

$ sudo lvdisplay VG_NAME/LV_NAME

In my case, VG_NAME is share and LV_NAME is www_shovon

$ sudo lvdisplay share/www_shovon

Formatting and Mounting Logical Volumes:

You can access your LVs just as you do with ordinary hard drive partitions such as /dev/sdb1, /dev/sdc2 etc.

The LVs are available as /dev/VG_NAME/LV_NAME

For example, if my VG_NAME is share, and LV_NAME is www_wordpress, then the LV is available as /dev/share/www_wordpress

You can use /dev/share/www_wordpress just as you use an ordinary hard drive partition /dev/sdb1.

Once you’ve created a LV, you need to format it.

Run the following command to format /dev/share/www_wordpress LV to EXT4 filesystem:

$ sudo mkfs.ext4 /dev/share/www_wordpress

Now run the following command to create a mount point where you want to mount /dev/share/www_wordpress LV:

$ sudo mkdir -pv /var/www/wordpress

Now you can mount /dev/share/www_wordpress to any empty directory such as /var/www/wordpress with the following command:

$ sudo mount /dev/share/www_wordpress /var/www/wordpress

As you can see, the LV is mounted to the desired mount point:

$ df -h

Now you can use copy and paste files, create new files and directories in the /var/www/wordpress directory.

Extending Logical Volumes:

LVM is a good tool for quota management. You give away the space you need, no more, no less on each LVs. But if you do require more space, you can always resize the LV on the fly.

Even if you’re not doing quota management, when you’re out of disk space, you can just add new hard drives, add it to the PV, extend the VG with your new PV, extend the LV and you’re good to go.

For example, to add 500MB more to our LV www_wordpress created from VG share, run the following command:

$ sudo lvextend –size +500M –resizefs share/www_wordpress

Note: You can use G keyword for GB. For example, –size +2G

The www_wordpress LV should be resized as you can see from the screenshot below.

$ df -h

That’s how you install and configure LVM on CentOS 7. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Redmine – Hướng dẫn sử dụng Redmine để quản lý công việc (Phần 1)

Redmine về cơ bản chỉ là một ứng dụng giúp người ta quản lý công việc được tốt hơn. Nhưng...
30/12/2020

[Zabbix] Tích hợp Zabbix vào Grafana

Grafana là công cụ hiển thị biểu đồ monitor rất phổ biến. Grafana có thể xử lý được rất nhiều...
30/12/2020

Cách chạy Cron cứ sau 5 phút, giây, giờ, ngày, tháng

1. Execute a cron job every 5 Minutes The first field is for Minutes. If you specify * in this field, it runs every minutes....
13/01/2021
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Huớng dẫn dùng proxy cho ios, iphone 2023
23/09/2023

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023