How to Install Elasticsearch 5.2.0 and Kibana 5.2.0 on CentOS 7

28/12/2020
Chưa phân loại

Elasticsearch 5.2.0 recently released, is a search engine based on Lucene, providing a distributed full-text search engine with an HTTP web interface. While Kibana 5.2.0 is an open source data visualization plugin for Elasticsearch. It provides visualization capabilities on top of the content indexed on an Elasticsearch cluster.

See release notes for Elasticsearch v5.2.0 and Kibana v5.2.0 for full details of release.

How to Install Elasticsearch 5.2.0 on CentOS 7, RHEL

 • Elasticsearch requires Java 8 or later, so lets install latest Java

How to install Java 8 latest update on CentOS

 • Download and install the Elasticsearch Public Signing Key
sudo rpm --import http://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch
 • Next create a file called “elasticsearch.repo” in “/etc/yum.repos.d/” directory
sudo vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo
 • Then add the following config into the repository created above
[elasticsearch-5.x] name=Elasticsearch repository for 5.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md
 • Now install Elasticsearch
sudo yum install elasticsearch
 • Next edit the configuration > locate “network.host:” and update to “network.host: localhost”
sudo vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
 • Start service and set it to auto run on boot up
/etc/init.d/elasticsearch status sudo chkconfig --levels 235 elasticsearch on

Install Kibana 5.2.0 on CentOS 7, RHEL

 • Kibana also requires Java 8 or later, so I am assuming you had already done that when you installed Elasticsearch above

How to install Java 8 latest update on CentOS

 • Download and install the Public Signing  Key (Already done from above)
sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
 • Next create a file called “kibana.repo” in “/etc/yum.repos.d/” directory
sudo vi /etc/yum.repos.d/kibana.repo
 • Then add the following config into the repository created above
[kibana-5.x] name=Kibana repository for 5.x packages baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/yum gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch enabled=1 autorefresh=1 type=rpm-md
 • Now install kibana
sudo yum install kibana
 • Confirm you can Stop and Start Kibana
sudo -i service kibana stop sudo -i service kibana start
 • Check if you are running Systemd or SysV init
ps -p 1
 • Configure Kibana to start automatically when system reboots.

—– For SysV init —–

sudo chkconfig --add kibana  sudo -i service kibana stop sudo -i service kibana start

—– For systemd —–

sudo /bin/systemctl daemon-reload sudo /bin/systemctl enable kibana.service  sudo systemctl stop kibana.service sudo systemctl start kibana.service
 • Now all you need to do is access your kibana page with following URL:
http://localhost:5601

You can install nginx and configure it to act as a proxy server. This would enable you access kibana via port 80

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Best Alternatives to Red Hat Linux

The recent news of IBM’s purchase of Red Hat sent a ripple through the global open source community, sparking fear that...
12/02/2020

Arch Linux VS Debian

In this Linux distro showdown, we compare the venerable Debian distribution with the younger and more fashionable Arch...
28/12/2020

Blogging with Emacs Org-Mode

Thanks to the many plug-ins for Emacs, you can write to your blog from inside your favourite editor. This is useful for...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023