How to Install Google Chrome on CentOS 7

29/12/2020
Google Chrome is a web browser from Google. It is nice looking and integrates perfectly with Google services. Google Chrome has many extensions and themes available in the Chrome Web Store that you can use to extend it. Google Chrome is also very customizable.  Overall it’s a great web browser.

In this article, I will show you how to install Google Chrome on CentOS 7. Let’s get started.

Downloading Google Chrome:

Google Chrome is not available in the official package repository of CentOS 7. The official website of Google Chrome does not have any package specifically for Cent OS 7 as well. But an rpm package for Fedora and OpenSUSE is available for download in the official website of Google Chrome. You can download it and install it on CentOS 7.

First go to the official website of Google Chrome at https://www.google.com/chrome/

You should see the following page. Click on the DOWNLOAD CHROME button as marked in the screenshot below.

Now select 64 bit .rpm (For Fedora/openSUSE) and click on ACCEPT AND INSTALL as marked in the screenshot below.

Now click on Save File and then click on OK.

Your download should start.

Once the download is complete, you should be able to find the rpm file in the ~/Downloads directory of your user’s HOME directory.

Updating Package Repository Cache:

Now you have to update the YUM package repository cache with the following command:

$ sudo yum makecache

The YUM package repository cache should be updated.

Installing Google Chrome Dependencies:

Google Chrome depends on libXss.so.1 and libappindicator3.so.1. On CentOS 7, libXScrnSaver package provides libXss.so.1 and libappindicator-gtk3 package provides libappindicator3.so.1 file. Both of these packages are available in the official package repository of CentOS 7.

Run the following command to install Google Chrome dependency packages:

$ sudo yum install libXScrnSaver libappindicator-gtk3

Now press y and then press <Enter> to continue.

Google Chrome dependency packages should be installed.

Enabling Linux Standard Base (LSB) on CentOS 7:

On CentOS 7, the Linux Standard Base or LSB in short is not installed by default. So the lsb_release command which is part of LSB is not available. The Google Chrome rpm package relies on the lsb_release command. You can easily install redhat-lsb-core package from the official package repository of CentOS 7 to fix that.

Run the following command to install LSB on CentOS 7:

$ sudo yum install redhat-lsb-core

Now press y and then press <Enter> to continue.

LSB should be installed.

You can verify whether LSB is working with the following command:

$ lsb_release -a

As you can see, LSB is working correctly.

Installing Google Chrome:

Now you can install Google Chrome with the following command:

$ sudo rpm -i ~/Downloads/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

Google Chrome should be installed.

Now you can find Google Chrome in the Applications menu of CentOS 7 as you can see from the screenshot below. Click on the Google Chrome icon.

You should see the following window. If you don’t want to make Google Chrome your default browser, uncheck Make Google Chrome the default browser. If you don’t want to send usage and crash reports to Google, uncheck Automatically send usage statistics and crash reports to Google. Once you’re done, click on OK.

Google Chrome should start. You can click on SIGN IN to sign in to your google account. If you don’t want to login to your google account just yet, click on No thanks.

Google Chrome should be ready to use.

That’s how you install Google Chrome on CentOS 7. Thank you for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Google Chrome on Ubuntu

Google Chrome is the most used web browser on the internet leaving behind likes of Mozilla Firefox that used to rule the...
29/12/2020

Installing Google Chrome on CentOS 8

In this article, I am going to show you how to install Google Chrome web browser on CentOS 8. So, let’s get started. Downloading...
29/12/2020

Install Google Chrome on elementary OS

The web browser is a vital application for any operating system. Not because I really need it to work but we practically...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022