How to Install OpenMediaVault NAS Operating System

29/12/2020
Chưa phân loại
OpenMediaVault (OMV) is an open source NAS (Network Attached Storage) operating system. OpenMediaVault is based on Debian and it’s very lightweight. You can install OpenMediaVault in old or inexpensive hardware without any problems. It’s one of the best free solution to building your own NAS server. In this article, I am going to show you how to download OpenMediaVault ISO file, make a bootable USB thumb drive of OpenMediaVault and install it on your computer. So, let’s get started.

System Requirements:

As OpenMediaVault is based on Debian, you can install it where you can install Debian. So, it supports a wide range of hardware.

You need at least 4 GB of disk space in order to install OpenMediaVault, 1GB of RAM (memory) and another hard drive or SSD for storing your files.

I recommend you install OpenMediaVault in a 4 GB USB thumb drive and use your hard drive or SSD as data drive.

Downloading OpenMediaVault ISO File:

You can download the ISO file of OpenMediaVault for free from the official website of OpenMediaVault at https://www.openmediavault.org/download.html

Once the page loads, click on the link as marked in the screenshot below.

The OpenMediaVault ISO file should start downloading as you can see in the screenshot below. It may take a while to complete.

Making a Bootable USB Thumb Drive of OpenMediaVault:

Now, you have to make either a bootable USB thumb drive of OpenMediaVault from the ISO file or burn the ISO file in a CD/DVD in order to install OpenMediaVault on your computer.

In this section, I am going to show you how to make a bootable USB thumb drive of OpenMediaVault from the ISO image on Windows and Linux.

On Linux, you can easily make a bootable USB thumb drive of OpenMediaVault with the following command:

$ sudo dd if=~/Downloads/openmediavault_4.1.3-amd64.iso of=/dev/sdb bs=1M

NOTE: Here, sdb is the USB thumb drive. You may use the command sudo lsblk to find out what it is for you.

On Windows, you can use Rufus to make a USB bootable thumb drive. Rufus can be freely downloaded from the official website of Rufus at https://rufus.ie/

Once the page loads, click on Rufus Portable as marked in the screenshot below.

Rufus should be downloaded.

Now, run Rufus. Once you see the following window, click on No.

Now, click on SELECT.

A file picker should be opened. Now, select the OpenMediaVault ISO file that you just downloaded and click on Open.

Now, make sure the right USB thumb drive is selected. Then, click on START.

Now, click on Yes.

Now, click on OK.

If you have important data on your USB thumb drive, move it somewhere safe. Then click on OK.

Rufus is copying all the necessary files to your USB thumb drive as you can see. It should take a while to complete.

Once it’s complete, click on CLOSE.

Installing OpenMediaVault:

Now, insert the bootable USB thumb drive on your computer and select it from the BIOS of your computer.

You should boot into the following GRUB menu. Select Install and press <Enter>.

Now, select your language and press <Enter>.

Now, select your location and press <Enter>.

Now, select your keyboard layout and press <Enter>.

The installer should load all the required files from the USB thumb drive.

Now, type in the hostname and press <Enter>.

Now, type in your fully qualified domain name (FQDN) such as example.com and press <Enter>.

If you don’t want to set up a root password for security reasons, then leave it empty and press <Enter>.

If you haven’t set up a root password earlier, then leave it empty as well. Then press <Enter>.

Now, type in your full name and press <Enter>.

Now, type in your username and press <Enter>.

Now, type in the password of your login user and press <Enter>.

Now, type in the same password as you set earlier and press <Enter>.

Now, select your time zone and press <Enter>.

If you have more than one storage device attached to your computer, you should see the following message. Just press <Enter>.

Now, select the disk where you want to install OpenMediaVault and press <Enter>.

The installation should start.

After a while, the installation will ask you to select a Debian mirror. Select your country from the list and press <Enter>.

Now, select the Debian mirror and press <Enter>.

Usually, you don’t need any proxy information. So, just press <Enter>.

The installer should continue.

Once the installation is complete, it will ask you to select the location where you want to install GRUB bootloader. Just select the disk which you selected earlier and press <Enter>.

The installer should install GRUB bootloader and finish the installation. Once you see the following window, just press <Enter>. Your computer should reboot.

Now, select Debian GNU/Linux from the GRUB menu and press <Enter>.

Now, you should be able to login with the username and password that you provided when you installed OpenMediaVault.

Once you’re logged in, type in the following command to find out the IP address of the OpenMediaVault machine.

$ ip a

As you can see, the IP address is 192.168.21.165. It will be different in your case. So, make sure to replace it with yours from now on.

Now, from any web browser, visit http://192.168.21.165 and you should see the following page. The default username is admin and password is openmediavault. Type in the username and password and click on Login.

Once you’re logged in, you should see the web based administration panel. From here, you can configure OpenMediaVault, manage disks, share folders, create users, and many more.

For more information on how to configure OpenMediaVault, you may take a look at my other article Setup OpenMediaVault on Raspberry Pi 3 (https://linuxhint.com/openmediavault_raspberry_pi_3/).

So, that’s how you install OpenMediaVault NAS operating system. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Installing WINE on Debian 10 Buster

Introduction Resolving dependencies to install WINE on Debian 10 Buster Getting, installing and configuring WINE Running...
29/12/2020

Hướng dẫn cài đặt TIG stack (Telegraf – InfluxDB – Grafana)

Trong tất cả các công cụ giám sát hiện đại hiện có thì có lẽ TIG stack (Telegraf, InfluxDB...
30/12/2020

How to use Python and Bootstrap for Web Development

When you want to make a website good looking, you turn to CSS. There is no better way than that. Because there are many...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023