How to install Spotify Client for linux on Ubuntu, Linux Mint

28/12/2020
Chưa phân loại

In this tutorial, we will be looking at how to install spotify for linux on Ubuntu. Spotify remains one of the most widely used music streaming services. But with the rising of the likes of Apple music, Spotify team have constantly been releasing new features like Release radar and Discover Weekly, including Daily Mix – a new feature that automatically presents you with a lineup of similar sound tracks of musics you love with minal effort.

Unfortunately, Spotify for Linux is no longer in active development as there are no developers working on it, hence future updates / bugfixes would no longer be provided and supported.

Known linux specific issues with version 1.0.23

How to install Spotify For Linux 1.0.23 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

Stable Repository

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886  echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install spotify-client 

Unstable Repository

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886  echo deb http://repository.spotify.com testing non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install spotify-client

How to uninstall Spotify For Linux from Ubuntu

sudo apt-get remove spotify-client
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Trim and Convert Videos in VeLC

In this article, I am going to show you how to trim videos and convert videos to different file format in VLC media player....
29/12/2020

Keep These Portable Python Builds for Linux Always With You

Most Linux distributions come with pre-installed Python packages. These packages are deeply integrated into the OS and...
29/12/2020

BlueTooth Security Risks

Security risks involving bluetooth vulnerabilities include techniques known as:  bluebugging, bluesnarfing, bluejacking,...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023