How to install WeeChat 1.9 on Ubuntu 17.04 and Other Distros

28/12/2020
Chưa phân loại

WeeChat 1.9 recently released, is a free extensible chat client for Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Unix, GNU Hurd, Mac OS X, as well as Windows (Bash/Ubuntu and Cygwin). Before we proceed on how to install weechat on Ubuntu, lets take a quick look at its features and latest release details.

WeeChat Features

 • It’s modular hence with a lightweight core, and optional plugins
 • Built with multi-protocols architecture (mainly IRC)
 • It is extensible with C, Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Scheme as well as Javascript
 • Comes with a full documentation as well as translation into several languages
 • Offers a large community of scripts

WeeChat 1.9 Changelog

New features

 • offers improved speed of nicklist bar item callback
 • added auto scroll of buflist bar with new option buflist.look.auto_scroll
 • comes with buflist.format.name as an option
 • additional variables ${format_name}, ${current_buffer} and ${merged} included in buflist
 • it displays a warning in buflist when the script buffers.pl is loaded
 • added server/channel pointers in trigger IRC callbacks
 • added API functions config_option_get_string and hdata_compare
 • fixed bind of Space key
 • as well as many bugs fixed

See complete changelog for all improvements made including bugs fixed

How to install WeeChat 1.9 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

 • Install https transport for apt
sudo apt-get install apt-transport-https
 • Import the gpg key used to sign the repo
sudo apt-key adv --keyserver ha.pool.sks-keyservers.net --recv-keys 11E9DE8848F2B65222AA75B8D1820DB22A11534E
 • Create a weechat.list file with the appropriate repository based on Ubuntu version. For this post, we will be adding the repo for Ubuntu 17.04 zesty. You can get the repos for supported versions by clicking the drop-down in the instruction section
sudo bash -c "echo 'deb https://weechat.org/ubuntu zesty main' >/etc/apt/sources.list.d/weechat.list" sudo bash -c "echo 'deb-src https://weechat.org/ubuntu zesty main' >>/etc/apt/sources.list.d/weechat.list"
 • Update and install app
sudo apt-get update && sudo apt-get install weechat-devel-curses weechat-devel-plugins

How to uninstall WeeChat from Ubuntu

sudo apt-get remove weechat-devel-curses weechat-devel-plugins
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[CVE-2019-12949] Khai thác lỗ hổng XSS trong pfSense 2.4.4

Mô tả Trong phiên bản pfSense 2.4.4 kẻ tấn công có thể thực hiện bất kì command nào với quyền...
30/12/2020

How to Update GRUB on Arch Linux

The boot loader is the very first program that’s executed when the computer starts. This piece of software then loads...
29/12/2020

Install and Run CodeCombat Multiplayer Game on Ubuntu 16.04

CodeCombat is a multiplayer programming game for learning how to code. It’s a platform for students to learn computer...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023