How to List all Linux Disk Devices

29/12/2020

How to list disk devices in Linux with lsblk

The proper way to list block devices such as hard disks is using the command lsblk.

# lsblk -a

Note: the -a flag forces lsblk to list also empty devices.

In the first column you can see all the connected devices, in the image above you can see 3 devices: sda, sdc and sdd. Lets see some information on each.

Lsblk, The column NAME:

The NAME column shows the name of each disk device and partition. As you can see in the extract of the column below the disk SDA contains 4 partitions: sda1, sda2, sda3 and sda4. You can ignore the “_crypt_” for now.

The second listed disk device is sdc with only one partition, sdc1.

The second listed disk device is sdd with only one partition, sdd1.

The last listed device is the DVD or CDROM:

Lsblk, The column MAJ:MIN:

Following the column NAME there is the column MAJ:MIN is the internal identificator for each device the kernel uses according to the device type.

Lsblk, The column RM:

The column RM shows if the device is removable (where 1 yes and 0 no), in this case last 2 disk are external and the last device is the DVD.

Lsblk, The column SIZE:

The column SIZE displays the size of each of the disk devices listed.

Lsblk, The column RO:

The column RO means Read Only, being 1 positive and 0 negative, if 0 then devices are not read only, if 1, they are read-only.

Lsblk, The column TYPE:

The column TYPE displays the type of device such as devices, partitions, optical devices,  encrypted partitions and more.

Lsblk, The column MOUNTPOINT:

The column MOUNTPOINT shows the mount point of each device or partition, the next image shows the partitions of the device sda.

The screenshot below shows an efi partition belonging to sda1, the encrypted sda2 root partition, the sda3 for boot and an encrypted sda4 SWAP.

The flag -l will show the devices and partition as a list rather than as tree:

# lsblk -l

The flag -f instructs lsblk to inform the filesystem of each partition:

# lsblk -f

Additional flags for the command lsblk are available and explained in the man page which you can also access at https://linux.die.net/man/8/lsblk.

Listing disk devices in Linux with alternative methods: fdisk and fstab

While the correct way to list disk devices in Linux is using the command lsblk, other options are available.
The first one to try is fdisk, to list all block devices with fdisk run:

# sudo fdisk -l

How to show free and used space in Linux disk devices

Additionally to listing your storage devices you may need to show the free and used space, this can be achieved using the command df.

As you see in the screenshot below, the availability of space of all disks formerly listed is now displayed.

The command df allows you to easily check each partition identified both by its device name or its mountpoint, yet, the -h option makes it easier to be readed by humans.

# df -h

For example the image above shows the partition /dev/sda2_crypt which is the root mount point / has 150 GB available and 64 GB used.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to use parted on Linux

Parted is a command line tool for managing disk partitions on Linux. Parted can be used to work with both MSDOS and GPT...
29/12/2020

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần...
22/06/2023

Raspberry Pi 3 Power Requirements

Raspberry Pi 3 is a cheap single board computer (SBC) or simply microcomputer. It can be used to teach programming to kids,...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024