How to Split a File of Strings with Awk

29/12/2020
Chưa phân loại
The Linux awk command(abbreviated from the names of the developers; Aho, Weinberger, and Kernighan) is a great way to process and analyze a file of strings. In order for the files to be more informative, they have to be organized in the form of rows and columns. Then, you can use awk on these files to:

  • Scan the files, line by line.
  • Split each line into fields/columns.
  • Specify patterns and compare the lines of the file to those patterns
  • Perform various actions on the lines that match a given pattern

In this article, we will explain the basic usage of the awk command and how it can be used to split a file of strings. We have performed the examples from this article on a Debian 10  Buster system but they can be easily replicated on most Linux distros.

The sample file we will be using

The sample file of strings that we will be using in order to demonstrate the usage of the awk command is as follows:

This is what each column of the sample file indicates:

  • The first column contains the name of employees/teachers in a school
  • The second column contains the subject that the employee teaches
  • The third column indicates whether the employee is a professor or assistant professor
  • The fourth column contains the pay of the employee

Example 1: Use Awk to print all lines of a file

Printing each and every line of a specified file is the default behavior of the awk command. In the following syntax of the awk command, we are not specifying any pattern that awk should print, thus the command is supposed to apply the “print” action to all the lines of the file.

Syntax:

$ awk ‘{print}’ filename.txt

Example:

In this example, I am telling the awk command to print the contents of my sample file, line by line.

$ awk ‘{print}’ sample_file.txt

Example 2:  Use awk to print only the lines that match a given pattern

With awk, you can specify a pattern and the command will print only the lines matching that pattern.

Syntax:

$ awk ‘/pattern_to_be_matched/ {print}’ filename.txt

Example:

From the sample file, if I want to print only the line(s) that contain the variable ‘B’, I can use the following command:

$ awk ‘/B/ {print}’ sample_file.txt

To make the example more meaningful, let me print only the information about employees that are ‘professor’s.

$ awk ‘/professor/ {print}’ sample_file.txt

The command only prints the lines/entries that contain the string “professor” thus we have more valuable information derived from the data.

Example 3. Use awk to split the file so that only specific fields/columns are printed

Instead of printing the whole file, you can make awk to print only specific columns of the file. Awk treats all words, separated by white space, in a line as a column record by default. It stores the record in a $N variable. Where $1 represents the first word, $2 stores the second word, $3 the fourth, and so on. $0 stores the whole line so the who line is printed, as explained in example 1.

Syntax:

$ awk ‘{print $N,….}’ filename.txt

Example:

The following command will print only the first column(name) and the second column(subject) of my sample file:

$ awk ‘{print $1, $2}’ sample_file.txt

Example 4: Use Awk to count and print the number of lines in which a pattern is matched

You can tell awk to count the number of lines in which a specified pattern is matched and then output that ‘count’.

Syntax:

$ awk ‘/pattern_to_be_matched/{++cnt} END {print "Count = ", cnt}’
filename.txt

Example:

In this example, I want to count the number of persons teaching the subject “english”. Therefore I will tell the awk command to match the pattern “english” and print the number of lines in which this pattern is matched.

$ awk ‘/english/{++cnt} END {print "Count = ", cnt}’ sample_file.txt

The count here suggests that 2 people are teaching english from the sample file records.

Example 5: Use awk to print only lines with more than a specific number of characters

For this task, we will be using the built-in awk function called “length”. This function returns the length of the input string. Thus, if we want awk to print only lines with more than, or even less than, the number of characters, we can use the length function in the following manner:

For printing lines with characters greater than a number:

$ awk ‘length($0) > n’ filename.txt

For printing lines with characters less than a number:

$ awk ‘length($0) < n’ filename.txt

Where n is the number of characters you want to specify for a line.

Example:

The following command will print only the lines from my sample file who have characters more than 30:

$ awk ‘length($0) > 30’ sample_file.txt

Example 6: Use awk to save the command output to another file

By using the redirection operator ‘>’, you can use the awk command to print its output to another file. This is the way you can use it:

$ awk ‘criteria_to_print’’ filename.txt > outputfile.txt

Example:

In this example, I will be using the redirection operator with my awk command to print only the names of the employees(column 1) to a new file:

$ awk ‘{print $1}’ sample_file.txt > employee_names.txt

I verified through the cat commands that the new file only contains the names of the employees.

Example 7: Use awk to print only non-empty lines from a file

Awk has some built-in commands that you can use to filter the output. For example, the NF command is used to keep a count of the fields within the current input record. Here, we will use the NF command to print only the non-empty lines of the file:

$ awk ‘NF > 0’ sample_file.txt

Obviously, you can use the following command to print the empty lines:

$ awk ‘NF < 0’ sample_file.txt

Example 8: Use awk to count the total lines in a file

Another built-in function called NR keeps a count of the number of input records(usually lines) of a given file. You can use this function in awk as following to count the number of lines in a file:

$ awk ‘END { print NR }’ sample_file.txt

This was the basic information you need to start with splitting files with the awk command. You can use the combination of these examples to fetch more meaningful information from your file of strings through awk.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Vim Install Plugins

Ever heard the name of Vim? I bet you did! It’s one hell of a text editor. In fact, Vi/Vim is one of the longest-living...
29/12/2020

Installing Komodo IDE and Komodo Edit on Ubuntu

Komodo IDE is from ActiveState, the company behind ActiveState Perl, Python, Ruby distribution. Komodo IDE supports many...
29/12/2020

Install LightZone 4.1.7 – A Digital Darkroom App on Linux

LightZone is a non-destructive open-source, professional-level digital darkroom software for Windows, Mac OS X, and Linux,...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023