How to use parted on Linux

29/12/2020
Parted is a command line tool for managing disk partitions on Linux. Parted can be used to work with both MSDOS and GPT partition tables. Parted can be used to do many low level partitioning tasks easily. In order to use parted correctly, you will need a lot of knowledge on the physical structure of the disk such as the block size of the disk. In this article, I will show you how to use parted on Linux. I will be using Ubuntu 18.04 LTS for the demonstration. So, let’s get started.

Installing parted:

If you’re using Ubuntu or any Debian based Linux distributions, then you can easily install parted as it is available in the official package repository. First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache is updated.

Now, run the following command to install parted:

$ sudo apt install parted

Now, press y and then press <Enter> to continue.

Parted should be installed.

On CentOS/RHEL 7, you can install parted with the following command:

$ sudo yum install parted -y

Finding Storage Device Identifiers:

Before you can start working with parted, you have to know which storage device you need to partition.

You can run the following command to list all the attached storage devices on your computer:

$ sudo lshw -class disk -short

As you can see, I have 2 storage devices on my computer, /dev/sda and /dev/sdb. Here, /dev/sdb is my 32GB USB thumb drive. This is the one I want to partition.

Opening Storage Device with parted:

Now that you know which storage device you want to partition, you can open parted as follows:

$ sudo parted /dev/sdb

NOTE: Make sure you change /dev/sdb to the storage device that you want to partition.

Parted should be opened. Now, you can run many of the parted commands to partition your desired storage device any way you want.

Switching to Different Storage Device:

You can also start parted without specifying which storage device to open beforehand as follows:

$ sudo parted

As you can see, parted is started. By default, /dev/sda, the first/primary storage device is selected.

You can list all the storage devices on your computer with the following parted command:

(parted) print devices

As you can see, the storage devices on my computer /dev/sda and /dev/sdb are listed along with their physical size.

Now, you can use the select parted command to select the storage device (let’s say /dev/sdb) that you want to partition as follows:

(parted) select /dev/sdb

As you can see, /dev/sdb is selected.

Creating a New Partition Table:

You can create GPT and MSDOS partition table with parted.

To create a GPT partition table, run the following parted command:

(parted) mklabel gpt

To create a MSDOS partition table, run the following parted command:

(parted) mklabel msdos

I will go for MSDOS partition table as I am partitioning a USB thumb drive. The procedure for the GPT partition creation is the same.

Now, type in Ignore and press <Enter>.

When you create a new partition table, all the existing partitions will be erased. If you’re okay with it, type in Yes and then press <Enter>.

For some reason, the changes can’t be applied immediately. But it’s alright. Type in Ignore and press <Enter>.

A new partition table should be created.

Creating New Partitions:

You can create a new partition with the following parted command:

(parted) mkpart

Now, type in either primary or extended depending on whether you want to create a primary or extended partition. Once you’re done, press <Enter>.

Now, type in a filesystem type that you want to use for the partition. I will go for ext4.

NOTE: You can find out what keywords you can use here with the following command:

$ grep -v nodev /proc/filesystems| cut -f2

Now, type in the location in megabyte (MB) where the partition starts. If it’s the first partition, then 1 (MB) is an acceptable value. Once you’re done, press <Enter>.

Now, type in the location in megabyte (MB) where the partition ends. The size of the partition will be the difference between the End and Start location. For example, let’s say, you want to create a 1GB/1024MB partition. So, the end will be 1024. Once you’re done, press <Enter>.

NOTE: You can’t put 1025 here due to alignment problems. Parted don’t align partitions automatically.

The partition will be created.

You can list all the partitions of your selected storage devices as follows:

(parted) print

As you can see, the newly created partition is listed.

NOTE: When you create multiple partitions with parted, you have to start the new partition from at least End+1 of the last partition.  For example, the partition I created earlier ended in 1024MB. So, the next partition will start from 1025MB or more.

I created another partition to demonstrate how to remove partitions using parted in the next section.

Removing Partitions:

First, list all the partitions of your selected storage device as follows:

(parted) print

Let’s say, you want to delete the partition number 2 as marked in the screenshot below.

To do that, run the following parted command:

(parted) rm 2

As you can see, partition number 2 no longer exists.

Changing the Unit:

When you create a new partition, you have to specify the Start and End section of your new partition. The default unit is MB. You can change it very easily in parted.

The supported units and keywords are:

Unit

keyword

Sectors

s

Bytes

B

Cylinders

cyl

cylinders, heads, sectors

chs

Kilobytes

KB

Mebibytes

MiB

Megabytes

MB

Gibibytes

GiB

Gigabytes

GB

Percentage

%

NOTE: For more information on this, check the man page of parted with the following command:

$ man parted

You can use the unit command to change the default unit.

For example, let’s say you want to change the default unit MB to sectors, then run the following command:

(parted) unit s

As you can see, the display unit has changed as well.

Now, you can also create partitions with the newly set unit.

So, that’s how you use parted on Linux. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Nginx là 1 phần mềm mã nguồn mở để phục vụ web. Nó sử dụng kiến trúc đơn luồng và được...
30/12/2020

Hướng dẫn cấu hình nginx với SSL làm reverse proxy cho wordpress

Theo mặc định, wordpress sẽ đi kèm với máy chủ web tích hợp của riêng nó. Điều này thuận tiện...
30/12/2020

How to Install and Configure OpenSUSE JeOS

OpenSUSE JeOS is an extremely slimmed-down version of normal openSUSE Tumbleweed/Leap. It’s available as images for multiple...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023