Hướng dẫn Streaming và Livestream trên NGINX với RTMP và HLS

30/12/2020

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu về công nghệ Livestream và các giao thức liên quan. Vậy trong bài viết này chúng ta sẽ cùng hiện thực hóa điều này nhé.

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu về công nghệ Livestream và các giao thức liên quan. Vậy trong bài viết này chúng ta sẽ cùng hiện thực hóa điều này nhé.

Mình sẽ sử dụng Nginx và module nginx-rtmp-module để thực hiện các demo sau:

 • Streaming VOD (video on demand – video theo yêu cầu ).
 • Livestream.

Mục lục

 1. Chuẩn bị
 2. Cài đặt các gói cần thiết
 3. Download nginx source và các module cần thiết
 4. Compile và Install Nginx
 5. Cấu hình Nginx với Systemd
 6. Cấu hình nginx sử dụng module rtmp
 7. Test Streaming video (VOD)
 8. Test Livestream video với Ubuntu
 9. Test Livestream video với Windows

Bài viết sử dụng 2 giao thức là RTMP và HLS, nếu các bạn chưa có thông tin về giao thức này có thể quay lại đọc bài viết trước của mình nhé.

Chuẩn bị

 • CentOS 7 (64bit)
 • 2 CPU
 • 2 GB RAM
 • 25 GB Disk
 • Tài khoản root
 • IP server trong ví dụ này là (10.10.10.193)

Cài đặt các gói cần thiết

ssh [email protected]
yum -y install epel-release
yum -y groupinstall 'Development Tools' yum install -y wget git unzip perl perl-devel perl-ExtUtils-Embed libxslt libxslt-devel libxml2 libxml2-devel gd gd-devel pcre-devel GeoIP GeoIP-devel

Download nginx source và các module cần thiết

cd ~

Nginx 1.14.0

wget https://nginx.org/download/nginx-1.14.0.tar.gz tar -xzvf nginx-1.14.0.tar.gz

Pcre 8.42

wget https://ftp.pcre.org/pub/pcre/pcre-8.42.zip unzip pcre-8.42.zip

Zlib 1.2.11

wget https://www.zlib.net/zlib-1.2.11.tar.gz tar -xzvf zlib-1.2.11.tar.gz

OpenSSL 1.1.0

wget https://ftp.openssl.org/source/old/1.1.0/openssl-1.1.0h.tar.gz tar -xzvf openssl-1.1.0h.tar.gz

Nginx-RTMP-Module

git clone https://github.com/sergey-dryabzhinsky/nginx-rtmp-module.git

Compile và Install Nginx

Di chuyển đến thư mục nginx vừa giải nén

cd ~/nginx-1.14.0/

Config nginx với các parameter sau:

./configure --prefix=/etc/nginx       --sbin-path=/usr/sbin/nginx       --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules       --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf       --error-log-path=/var/log/nginx/error.log       --pid-path=/var/run/nginx.pid       --lock-path=/var/run/nginx.lock       --user=nginx       --group=nginx       --build=CentOS       --builddir=nginx-1.14.0       --with-select_module       --with-poll_module       --with-threads       --with-file-aio       --with-http_ssl_module       --with-http_v2_module       --with-http_realip_module       --with-http_addition_module       --with-http_xslt_module=dynamic       --with-http_image_filter_module=dynamic       --with-http_geoip_module=dynamic       --with-http_sub_module       --with-http_dav_module       --with-http_flv_module       --with-http_mp4_module       --with-http_gunzip_module       --with-http_gzip_static_module       --with-http_auth_request_module       --with-http_random_index_module       --with-http_secure_link_module       --with-http_degradation_module       --with-http_slice_module       --with-http_stub_status_module       --http-log-path=/var/log/nginx/access.log       --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp       --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp       --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp       --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp       --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp       --with-mail=dynamic       --with-mail_ssl_module       --with-stream=dynamic       --with-stream_ssl_module       --with-stream_realip_module       --with-stream_geoip_module=dynamic       --with-stream_ssl_preread_module       --with-compat       --with-pcre=../pcre-8.42       --with-pcre-jit       --with-zlib=../zlib-1.2.11       --with-openssl=../openssl-1.1.0h       --with-openssl-opt=no-nextprotoneg       --add-module=../nginx-rtmp-module       --with-debug

Compile và cài đặt Nginx với Make

make make install

Tạo Symlink cho folder module

ln -s /usr/lib64/nginx/modules /etc/nginx/modules

Tạo mới User và Group cho nginx

useradd -r -d /var/cache/nginx/ -s /sbin/nologin -U nginx

Tạo thư mục cache và phân quyền cho user nginx

mkdir -p /var/cache/nginx/ chown -R nginx:nginx /var/cache/nginx/

Kiểm tra lại cài đặt

nginx -t nginx -V

Cấu hình Nginx với Systemd

Tạo một file service cho nginx

cat << EOF >> /lib/systemd/system/nginx.service [Unit] Description=nginx - high performance web server Documentation=https://nginx.org/en/docs/ After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target Wants=network-online.target [Service] Type=forking PIDFile=/var/run/nginx.pid ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID [Install] WantedBy=multi-user.target EOF

Reload lại systemd

systemctl daemon-reload

Khởi động nginx

systemctl start nginx systemctl enable nginx

Cấu hình nginx sử dụng module rtmp

Backup lại cấu hình gốc

mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.origin

Tạo file cấu hình nginx

cat << EOF >> /etc/nginx/nginx.conf worker_processes auto; events {   worker_connections 1024; } # RTMP configuration rtmp {   server {     listen 1935; # Listen on standard RTMP port     chunk_size 4000; 		 	# RTMP video on demand MP4     application vod {       play /opt/video_storage;     }     # RTMP livestream (Streamer)     application rtmp_livestream {       live on;     } 		 	# Client is watching livestream 	application hls_livestream {       live on;       hls on;       hls_path /opt/hls/;       hls_fragment 3;       hls_playlist_length 60;       deny play all;     }   } } http {   sendfile off;   tcp_nopush on;   aio on;   directio 512;   default_type application/octet-stream;   server {     listen 8080;     location / {       add_header 'Cache-Control' 'no-cache';       # CORS configuration       add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*' always;       add_header 'Access-Control-Expose-Headers' 'Content-Length';       if ($request_method = 'OPTIONS') {         add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';         add_header 'Access-Control-Max-Age' 1728000;         add_header 'Content-Type' 'text/plain charset=UTF-8';         add_header 'Content-Length' 0;         return 204;       }       types {         application/dash+xml mpd;         application/vnd.apple.mpegurl m3u8;         video/mp2t ts;       }       root /opt/;     }   } } EOF

Tạo một thư mục để chứa các file video phục vụ streaming (VOD)

mkdir -p /opt/video_storage chown -R nginx:nginx /opt/video_storage

Download file video mp4 mẫu

cd /opt/video_storage wget https://github.com/blogOnetvn/Storage/raw/master/Onet.mp4 -O Onet.mp4

Restart lại Nginx

nginx -t systemctl restart nginx

Mở port trên firewall

firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent firewall-cmd --zone=public --add-port=1935/tcp --permanent firewall-cmd --reload

RTMP Streaming video (VOD)

Vì hiện tại mình đang cấu hình tính năng này sử dụng RTMP nên cần có các Flash web hoặc các phần mềm hỗ trợ.

Một phần mềm thông dụng hỗ trợ đó là VLC.

Các bạn khởi động VLC Tại phần Media chọn Open Network Stream

Tại ô input các bạn nhập rtmp://10.10.10.193:1935/vod/Onet.mp4 . Trong đó 10.10.10.193 là IP server của bạn, Onet.vn là video được lưu tại đường dẫn /opt/video_storage

Sau đó chọn Play

RTMP – HLS Livestream một video Từ Ubuntu

Vì mình đang dùng Ubuntu 18.04 desktop và mình có một video khá hay muốn livestream cho mọi người cùng xem qua server livestream mà mình vừa dựng.

Đầu tiên mình cài đặt thêm gói ffmpeg để hỗ trợ xử lý video khi livestream trên Ubuntu

sudo apt-get install ffmpeg -y

Tải video mẫu về

wget https://github.com/blogOnetvn/Storage/raw/master/Onet.mp4 -O Onet.mp4

Tiếp đó mình chạy câu lệnh

ffmpeg -re -i Onet.mp4 -vcodec libx264 -vprofile baseline -g 30 -acodec aac -strict -2 -f flv rtmp://10.10.10.193/hls_livestream/livestream1

Trong đó

 • Onet.mp4 : là đường dẫn đến file video bạn muốn livestream
 • rtmp://10.10.10.193/hls_livestream/livestream1: là đường dẫn của server nginx, livestream1 là tên của video livestream của bạn

Bởi vì HLS là giao thức http-based nên tiếp theo tại máy client mình download source code demo sau: source code

Đây là một file html demo sử dụng thư viện http-stream. Các bạn có thể tham khảo thêm thư viện này tại đây

Sau khi download giải nén xong các bạn có được một thư mục trông thế này

Sử dụng trình soạn thảo ưu thích của bạn để chỉnh sửa lại file live.html. Ở đây mình dùng Notepad++. Các bạn sửa file với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>videojs-contrib-hls embed</title>  <link href="video-js.css" rel="stylesheet"> </head> <body>  <h1>Video.js Example Embed</h1>  <video-js id="my_video_1" class="vjs-default-skin" controls preload="auto" width="640" height="268">   <source src="http://10.10.10.193:8080/hls/livestream1.m3u8" type="application/x-mpegURL">  </video-js>   <script src="video.js"></script>  <script src="videojs-http-streaming.js"></script>   <script>   var player = videojs('my_video_1');  </script>  </body> </html>

Trong đó http://10.10.10.193:8080/hls/livestream1.m3u8 là đường dẫn đến livestream mà bạn đã phát trước đó.

Save lại file và mở nó bằng cách double click và kết quả là:

LiveStream trên Windows

Đối với các streamer đã quá quen thuộc với phần mềm OBS trên windows (hoặc các bạn muốn test cần cài đặt OBS ).

Tại phần Settings →  Stream các bạn cài đặt lại như sau:

Trong đó :

 • rtmp://10.10.10.193/hls_livestream/: là URL đến Livestream server
 • livestream1: Là key của buổi livestream đó

Tiếp theo tương tự khi thực hiện với Ubuntu, bạn đóng vai người xem qua http. Bạn download bộ source code sau: source code

Sau khi download giải nén xong các bạn có được một thư mục trông thế này

Sử dụng trình soạn thảo ưu thích của bạn để chỉnh sửa lại file live.html. Ở đây mình dùng Notepad++. Các bạn sửa file với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>videojs-contrib-hls embed</title>  <link href="video-js.css" rel="stylesheet"> </head> <body>  <h1>Video.js Example Embed</h1>  <video-js id="my_video_1" class="vjs-default-skin" controls preload="auto" width="640" height="268">   <source src="http://10.10.10.193:8080/hls/livestream1.m3u8" type="application/x-mpegURL">  </video-js>   <script src="video.js"></script>  <script src="videojs-http-streaming.js"></script>   <script>   var player = videojs('my_video_1');  </script>  </body> </html>

Trong đó http://10.10.10.193:8080/hls/livestream1.m3u8 là đường dẫn đến livestream + key mà bạn cài đặt ở bước trước.

Save lại file và mở nó bằng cách double click và kết quả là:

Kết luận

Bài viết đến đây cũng đã khá dài rồi, mình phải dừng phím thôi

Qua bài viết này mình muốn chia sẻ đến các bạn các kiến thức mà mình cóp nhặt được trên Internet. Hy vọng nó sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công !

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Ossec – Part 1] Tìm hiểu về hệ thống phát hiện xâm nhập Ossec

Nghe tiêu đề thôi thì tôi đoán bạn cũng mường tượng ra chức năng của Ossec rồi đúng không?...
30/12/2020

[NGINX] Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 8

NGINX (đọc là “engine x”) là một phần mềm mã nguồn mở cho web serving, reverse proxying, caching,...
30/12/2020

CentOS How to Install RPM

Whenever you’re running a Linux distro, it’s always a challenge to find all your necessary tools directly in the default...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024