Install FIM (FrameBuffer Improved) on Ubuntu 18.04

28/12/2020
Framebuffer IMproved or FIM in short is used to display graphical contents on the Linux console.

The Linux console is a graphics less text based interface for monitoring or administering a Linux based operating system. Most of the people thinks it’s not possible to display an image file (for example JPG, PNG etc.) in the Linux console. Well from now on, just know that it is not impossible. You can use FIM to view image files on the text based Linux consoles.

You can even play videos and read PDF documents using Framebuffer tool FBI with other programs like mplayer and fbgs on your text based Linux consoles. I am not going to cover these as it is out of the scope of this article.

In this article, I will show you how to install and use FIM on Ubuntu 18.04 LTS. Let’s get started.

Installing FIM

FIM is available in the official package repository of Ubuntu 18.04 LTS. So it’s very easy to install.

First update the apt package repository cache of your Ubuntu 18.04 LTS machine with the following command:

$ sudo apt-get update

The apt package repository cache should be updated.

Now run the following command to install FIM:

$ sudo apt-get install fim

Now press y and then press <Enter> to continue.

FIM should be installed.

Now you can check whether FIM is working with the following command:

$ fim -V

It should show you a lot of things. But as you can see from the marked section of the screenshot below, the FIM version on my machine is 0.5-RC3.

You may scroll down a little bit and you should have a list of file extensions that FIM can display as marked in the screenshot below. As you can see in the Supported file formats section, FIM supports DJVU, JPEG, GIF, TIFF, PNG, PPM and BMP image files.

Using FIM to Display Images

In this section, I will show you how to display images using FIM.

Displaying a Single Image:

Let’s say you’re using a Linux text based console and you have a JPEG image file ubuntu1.jpeg in the ~/Downloads directory of your users HOME directory.

Now to view ~/Downloads/ubuntu1.jpeg image file with FIM, run the following command:

$ sudo fim ~/Downloads/ubuntu1.jpeg

As you can see from the screenshot below, the image file ubuntu1.jpeg is displayed in the Linux console.

You can quit the FIM window by pressing the q button on your keyboard.

Opening Multiple Image Files and Navigating Between Them

You can also open multiple image files at once and navigate between them. All you have to do is whitespace separate the file names as arguments of the fim command.

For example, if you want to open ~/Downloads/ubuntu1.jpeg and ~/Downloads/ubuntu-logo.png image files with FIM, you would run the following command:

$ sudo fim ~/Downloads/ubuntu1.jpeg~/Downloads/ubuntu-logo.png

NOTE: The image file types need not to be the same, and the files can reside in different directories.

Once you run the command, the first image on the list should show up.

Now press n to go to the next image. You can also press the p keyboard button to go back to the previous image.

NOTE: You can keep pressing n or p to keep going forward or backward respectively. If you’re at the end, then pressing n should start from the beginning (the first image file). If you’re at the beginning, pressing p should go to the end (the last image file).

Opening All the Images of a Directory

You can also open all the images of a directory with fim command. To do that, run the following command:

$ sudo fim ~/Downloads

The image files should open up. Just as before, press n and p to go forward and backward respectively. Also press q to quit fim.

Run FIM Without sudo

If you want to run fim without sudo, then add your login user to the video group with the following command:

$ sudo usermod -aG video YOUR_USERNAME

Now reboot your computer.

$ sudo reboot

You should be able to run fim without sudo as you can see from the screenshot below.

FIM running without sudo:

This is how you install and use FIM on Ubuntu 18.04 LTS. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Upgrade Ubuntu to 1804

How to Upgrade from Ubuntu 17.10 to 18.04 Ubuntu 18.04 Bionic Beaver is not out yet. But many people may want to upgrade...
28/12/2020

How to Keep Ubuntu 17.10 up to Date

When you install Ubuntu from a ISO image, the operating system is not up to date. Because the ISO is not updated on the official...
12/02/2020

Ubuntu Firewall Howto

Introduction Ubuntu is a Linux operating system that is quite popular among server administrators due to advanced features...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023