Install Jenkins on CentOS7

29/12/2020
Chưa phân loại
Jenkins is a java based open source Continuous Integration (CI) tool used for software development. It is also called automation server for continuous build and deployment. It helps the user to automate the repetitive tasks applied in continuous integration and deployment of the software. It is a very helpful to build and test software or monitor the execution of other externally running jobs. How you can download, install and setup this package in your centos server is shown in this tutorial.

Prerequisites

Before starting this tutorial you much do the following tasks.

  • Make the system up-to-date

Run the following command to update the current centos operating system.

$ sudo yum -y update

  • Install Java

Run the following command to check java is installed or not. If java is installed then it will show the version information of installed java. By, default, java is installed on centos server.

$ java version

The above output shows java is installed in the current system and the version is “1.8.0_181”. But if java is not installed in your operating system then run the following command to install java.

$ sudo yum install java-1.8.0-openjdf-devel

Jenkins Installation

Step-1: Download and install Jenkins package

Go to the following URL address to download the latest package for installing Jenkins.

https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/

After download, install the package by running the following command.

$ sudo yum install jenkins-2.138.1-1.1.noarch.rpm

During the installation, it will ask for permission to start the installation. Type ‘y’ to start the process.

Step-2: Start and Enable Jenkins Service

Run the following systemctl commands to start, enable and check the status of Jenkins service.

$ sudo systemctl start jenkins
$ sudo systemctl enable jenkins
$ sudo systemctl status jenkins

The following output will display if all the commands work successfully.

Step-3: Add the ports 8080 in firewall and http service.

$ sudo firewall-cmd –zone=public –add-port=8080/tcp –permanent
$ sudo firewall-cmd –zone=public –add-service=http –permanent
$ sudo firewall-cmd –reload

If the 8080 port and http service are enabled properly then the following screen will appear with success message.

Step-4: Get the admin password

Run the following command for getting the default password to setup Jenkins. Save the password to use it in the next step.

$ sudo grep -A 5 password /var/log/jenkins/jenkins.log

Step-5: Access the Jenkins Web portal

To start the setup process of Jenkins and open the web portal, type your IP address of the server with port 8080 in the address bar of your browser.

http://[ip-address]:8080

The IP address of my server is 10.0.2.15. So, I have used the following URL address to access Jenkins web portal.

http://10.0.2.15:8080

The following screen will appear after entering the URL address. Copy and paste the password that you have saved in the previous step. Click on Continue button.

Two option will appear to install plugins. Select “Install suggested plugins” option.

Plugins installation process will start and the following screen will appear. You have to wait for sometimes in this stage.

After completing plugins installation process, it will ask for creating a new admin user account. Create a new user account by filling up the following form and clicking ‘Save and Continue’ button.

In the next step, it will ask for valid Jenkins URL to link with various Jenkins Resources. Enter the URL and click on ‘Save and Finish’ Button.

If all the above steps are completed properly then the following screen will appear.

Click on ‘Start using Jenkins’ button to open Jenkins dashboard.

If the above screen appear then your Jenkins is properly ready to use. Congratulation.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[CEPH] [LAB] [Phần2] Hướng dẫn sử dụng block storage của CEPH

Block stoarge sẽ dùng như thế nào nhỉ? Trong phần 1, Onet đã hướng dẫn bạn triển khai cluser ceph...
30/12/2020

Hướng dẫn sử dụng Jitsi meet từ A-Z

Jitsi meet là một ứng dụng hội nghị video mã nguồn mở miễn phí để sử dụng trực tuyến. Việc...
30/12/2020

How to Use Color Schemes with Sublime Text

Color Schemes are used to define how the programming source codes are highlighted. This is really helpful, as the highlights...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022