Install MongoDB 4 on Ubuntu 18.04 LTS

29/12/2020
Chưa phân loại
MongoDB is an open source NoSQL database server. At the time of this writing, the latest version of MongoDB is v4.2.
In this article, I am going to show you how to install MongoDB 4.2 on Ubuntu 18.04 LTS and how to do basic MongoDB configuration. So, let’s get started.

Adding GPG Key:

First, add the GPG key of the official MongoDB package repository on your Ubuntu machine with the following command:

$ wget -qO – https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc | sudo apt-key add

The GPG key should be added.

Adding Official MongoDB Package Repository:

Now, add the official MongoDB package repository on your Ubuntu machine with the following command:

$ echo "deb [ arch=amd64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu bionic/mongodb
-org/4.2 multiverse"
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.2.list

Now, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Installing MongoDB:

Now, you can install the latest stable version of MongoDB (v4.2) with the following command:

$ sudo apt-get install mongodb-org

Now, press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

The APT package manager will download and install all the required packages. It will take a while to complete.

At this point, MongoDB should be installed.

Now, check whether MongoDB is installed correctly as follows:

$ mongod –version
$ mongo –version

As you can see, both the client and server binary of MongoDB is v4.2.0. So, MongoDB v4.2 is working just fine.

Starting and Stopping MongoDB:

Now, you can check whether MongoDB is running with the following command:

$ sudo systemctl status mongod

As you can see, MongoDB is not running. It’s also disabled (not added to the system startup). So, it won’t start automatically on boot as well.

You can start MongoDB with the following command:

$ sudo systemctl start mongod

Also, if you want MongoDB to start automatically on system boot, then add mongod service to the system startup with the following command:

$ sudo systemctl enable mongod

The mongod service should be added to the system startup.

Now, if you check the status of the mongod service again, it should be running. It should also be enabled.

$ sudo systemctl status mongod

If you change MongoDB configuration files, then you should always restart MongoDB for the changes to take effect. You can easily restart MongoDB with the following command:

$ sudo systemctl restart mongod

If you need to stop MongoDB for certain reason (i.e. taking database backup), then you can stop MongoDB with the following command:

$ sudo systemctl stop mongod

Once MongoDB is stopped, you can start it again with the following command:

$ sudo systemctl start mongod

MongoDB Configuration Files:

MongoDB has a single configuration file /etc/mongod.conf

The default configuration of MongoDB looks as follows:

$ cat /etc/mongod.conf

Changing MongoDB Default Data Directory:

In MongoDB configuration file /etc/mongod.conf, the dbPath parameter in the storage section defines which directory to use as the MongoDB database directory. The default database directory of MongoDB is /var/lib/mongodb.

The owner and the group of the database directory of MongoDB must be mongodb. If you want to change the default dbPath of MongoDB, then make sure to change the owner and group of your desired database directory to mongodb. Otherwise, MongoDB may fail to start.

You can change the owner and group of your desired data directory to mongodb with the following command:

$ sudo chown -Rf mongodb:mongodb /new/dbPath

Changing Port and Bind Address of MongoDB:

By default, MongoDB listens on the port 27017 and it binds itself with localhost/127.0.0.1. So, MongoDB won’t be accessible from other computers on the network.

If you want MongoDB to listen to another port than 27017 for security reason, or some other purpose, then, you have to change the port parameter from the net section of the MongoDB configuration file /etc/mongod.conf.

If you want to access MongoDB from another computer on your network, then, change the bindIp parameter to the IP address of the desired network interface of your Ubuntu machine.

If you have multiple network interface card installed and you want MongoDB to accept connections from all of them, then you can either use 0.0.0.0 to allow access to every IP addresses available on your computer, or separate the IP addresses using comma (,).

For example, you have 2 network interfaces with the configured IP addresses 192.168.10.5 and 192.168.20.5, then, to allow connections to the MongoDB server from both of these networks, the bindIp parameter can be written as follows:

net:
port: 27017
bindIp: 192.168.10.5,192.168.20.5

Accessing MongoDB Server:

To access the MongoDB server, you can use the mongo client program.

To access MongoDB server from the same computer where you’ve installed MongoDB, all you have to do is run the mongo client program as follows:

$ mongo

To access MongoDB server remotely, you have to pass in an additional –host parameter as follows:

$ mongo –host 192.168.10.5

NOTE: You must have MongoDB client program installed on the computer from where you want to connect to the MongoDB server. You can also use a MongoDB IDE (i.e Robo 3T/Robomongo, MongoDB Compass etc.) to connect to the MongoDB server without installing the MongoDB command line client program.

You should be connected.

Now, you can run any MongoDB commands in the MongoDB shell.

Once you’re done, you can exit out of the MongoDB shell as follows:

> quit()

So, that’s how you install and configure MongoDB on Ubuntu 18.04 LTS. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Oracle JDK 11 on Arch Linux

The full form of JDK is Java Development Kit. It is a set of tools used to compile, run, and debug Java applications. JDK...
29/12/2020

[CEPH] [Lý thuyết] Điều ít để ý về phiên bản của CEPH

Thói quen của mình (team mình) là khi tìm hiểu sản phẩm nào đó thường tìm hiểu về lịch sử phát...
30/12/2020

How to Measure Distance with Raspberry Pi

You can measure distance using the HC-SR04 ultrasonic sensor with Raspberry Pi. The HC-SR04 sensor can measure distance...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024