Install Portainer – The Docker Web Based Management UI

29/12/2020
Chưa phân loại
Portainer is a web based management UI for Docker hosts. Portainer runs as a lightweight Docker container on your Docker host. It’s a great tool for managing Docker containers graphically from the web browser. In this article, I will show you how to install Portainer on your Docker host. I will be using Lubuntu 18.04 LTS with Docker CE installed as the Docker host. But, any Linux distribution with Docker installed should work. So, let’s get started.

Installing Docker on Ubuntu:

I’ve written a dedicated article on installing Docker on Ubuntu. You can read it at https://linuxhint.com/install_docker_ubuntu_1804/

If you’re using Ubuntu, and you don’t have Docker installed on it, then I recommend you to take a look at it.

Installing Docker on Debian:

I’ve written a dedicated article on installing Docker on Debian. You can read it at https://linuxhint.com/install_docker_debian_9/

If you’re using Debian, and you don’t have Docker installed on it, then I recommend you to take a look at it.

Installing Docker on CentOS 7:

I’ve written a dedicated article on installing Docker on CentOS 7. You can read it at https://linuxhint.com/install-docker-centos7/

If you’re using CentOS 7, and you don’t have Docker installed on it, then I recommend you to take a look at it.

Installing Docker on Raspberry Pi:

If you want to use a Raspberry Pi to learn Docker, then I highly recommend you read the dedicated article on installing Docker on Raspberry Pi at https://linuxhint.com/install_docker_raspberry_pi/

Installing Portainer:

Hopefully, at this point you have Docker installed on your computer. So, let’s install Portainer. First, create a Docker volume portainer_data with the following command:

$ docker volume create portainer_data

Or,

$ sudo docker volume create portainer_data

Now, create a Portainer Docker container with the following command:

$ docker run -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
-v portainer_data:/data portainer/portainer

Or,

$ sudo docker run -d -p 9000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
-v portainer_data:/data portainer/Portainer

As you can see, the Portainer Docker image is not available locally and it is being downloaded from the Docker image repository.

Very shortly, Portainer image should be downloaded and a container should be created.

Accessing Portainer Web Interface:

Now that Portainer Docker container is created, you can access it from any web browser on your network. First, run the following command to find out the IP address of your Docker host:

$ ip a

As you can see, the IP address of my Docker host is 192.168.21.129.

Now, open up a web browser and visit http://192.168.21.129:9000 (change the IP address to your Docker host’s IP address).

You should see the following page. Now, to setup a password, type in your password and click on Create user.

Now, select Local and click on Connect as marked in the screenshot below.

You should be redirected to the Portainer home page as you can see in the screenshot below.

Managing Docker Containers with Portainer Web Interface:

In this section, I will show you how to use Portainer web interface to manage Docker containers. So, let’s get started. On the Portainer home page, you can your connected Docker host as marked in the screenshot below. To access the Docker host, just click on it.

You should be redirected to the connected Docker host’s dashboard as you can see in the screenshot below. Here you can find out information such as how many Docker volumes you have, how many Docker images and containers you have and many more.

To manage your Docker containers, just click on Containers from the Dashboard as marked in the screenshot below.

As you can see, all the Docker containers are listed here. To add a new container, click on Add container as marked in the screenshot below.

The Portainer container creation wizard should be displayed. It’s beautiful and easy to use interface for creating Docker containers. As you can see, you can set what commands to run when the container starts, it’s default working directory, default shell, add volumes, configure networking, configure environment variables and many more from here.

Once you’re done, click on Deploy the container as marked in the screenshot below.

As you can see, the container is being created.

As you can see, a new container (ubuntu16 in my case) is created and it is running. If you want to see more details about the new container, then click on it.

As you can see, a lot of options about the new container is listed here. You can also start, stop, kill, restart, pause, resume, remove, duplicate, edit and recreate the container from here as you can see in the screenshot below.

If you scroll down a little bit, you can also find other configuration options such as networking for this container.

As the container is running, you can access the console of this container. To do that, click on the console button as marked in the screenshot below.

Now, click on Connect as marked in the screenshot below.

You should be connected to the console of your container. Now you can run any command you want in that container.

If you want to exit out of the console of your container, click on Disconnect as marked in the screenshot below.

Managing Docker Images with Portainer Web Interface:

You can also manage Docker images using the Portainer web interface. To access the Docker images, just click on the Images icon from the Dashboard.

As you can see, all the locally available images are listed. You can also pull new Docker images from here. From here, you can delete, import & export, build new Docker images as well.

So, that’s how you install and use Portainer. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Set Up a Google Cloud Server

Whether you’re a blogger, business owner, or just a tech-obsessed geek who wants to play with a virtual machine hosted...
29/12/2020

Debian 9 Minimal Install Guide

Debian 9 codename Stretch is the latest version of Debian GNU/Linux distribution at the time of this writing. It is one...
29/12/2020

IPv4 là gì? nhà cung cấp IPv4 uy tín Việt Nam

IPv4 là một giao thức internet phiên bản thứ 4, đã được Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn hóa trong bản...
27/09/2021
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023