Install PostgreSQL 10 on Arch Linux

28/12/2020

Install and Get Started with PostgreSQL 10 on Arch Linux

PostgreSQL is a powerful object-relational database management system.  PostgreSQL strongly complies to ANSI SQL standard 2008. It is an open source and cross platform database. It is an enterprise class database. The latest version of PostgreSQL as of this writing is 10.

In this article, I will show you how to install and use PostgreSQL 10 on Arch Linux. Let’s get started.

Installing PostgreSQL 10

First update the package database of pacman package manager with the following command:

$ sudo pacman -Sy

The package database of pacman package manager should be updated.

PostgreSQL 10 is available in the official package repository of Arch Linux. So you can install PostgreSQL 10 very easily.

You can run the following command to install PostgreSQL 10 on Arch Linux:

$ sudo pacman -S postgresql

Now press ‘y’ and then press <Enter> to continue.

PostgreSQL 10 should be installed.

Now you can run the following command to check the version of PostgreSQL you’ve installed.

$ postgres –version

As you can see from the screenshot below, the version of PostgreSQL installed is 10.2.

Now you can run the following command to check whether PostgreSQL is running or not.

$ sudo systemctl status postgresql

As you can see from the screenshot below, PostgreSQL is not running.

You may think all you have to do now is to start PostgreSQL. But you’re wrong. You can’t start PostgreSQL now as the data directory of PostgreSQL is not initialized yet.

Before you can initialize the data directory of PostgreSQL, you must login as the postgres user with the following command:

$ sudo su – postgres

You’re logged in as postgres user as you can see from the marked section of the screenshot below.

NOTE: You should always login as postgres user to use or do any type of administration of PostgreSQL. Otherwise you may get permission errors and things might not work as expected.

Now you can initialize the data directory of PostgreSQL with the following command:

$ initdb –locale en_US.UTF-8 -D /var/lib/postgres/data

NOTE: The default data directory of PostgreSQL on Arch Linux is /var/lib/postgres/data

As you can see from the screenshot below, the data directory is being initialized.

The data directory is generated at this stage.

Now logout of postgres user with the following command:

$ exit

You should be logged out of postgres user account.

Now that the data directory of PostgreSQL is generated, you can start PostgreSQL with the following command:

$ sudo systemctl START postgresql

You can run the following command to check whether PostgreSQL is running again with the following command:

$ sudo systemctl STATUS postgresql

As you can see from the screenshot below, the PostgreSQL database server is running.

Now you should add PostgreSQL to the system startup so that it will start automatically on system boot.

Run the following command to add PostgreSQL to system startup:

$ sudo systemctl enable postgresql

PostgreSQL should be added to the system startup as you can see from the screenshot below.

Using PostgreSQL 10

In this section I will show you the basics of PostgreSQL 10.

Before you do anything, log in as postgres user with the following command:

$ sudo su – postgres

You’re logged in as postgres user.

Creating a Database:

You can use the createdb command to create a database in PostgreSQL.

Let’s say you want to create a database linuxhint. You can run the following command to create linuxhint database:

$ createdb linuxhint

The linuxhint database should be created.

Using a Database

You can use psql command to login to an existing database that you created with createdb command.

You can run the following command to login to linuxhint database.

$ psql linuxhint

As you can see from the screenshot below, you’re logged in to the linuxhint database.

Executing SQL Command

Once you’re logged in to a database using psql command, you can execute PostgreSQL compatible SQL commands.

For example, you can run the following SQL statement to check the current date.

$ SELECT CURRENT_DATE;

As you can see from the screenshot below, the current date is printed.

Creating a Table on PostgreSQL:

You can run the following SQL statements to create a table users on PostgreSQL:

CREATE TABLE users (
firstname            VARCHAR(20),
lastname             VARCHAR(20)
);

As you can see a table users is created.

Inserting into the Table

You can insert into the newly created users table using the following SQL statement:

INSERT INTO users VALUES(‘Shahriar’, ‘Shovon’);

As you can see 1 row is inserted into the users table.

Selecting Data from Table

You can run the following SQL statement to select all the data from the users table.

SELECT * FROM users;

As you can see the data I inserted was retrieved.

That’s how you install and get started with PostgreSQL 10 on Arch Linux. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

PostgreSQL WHERE EXISTS Query

PostgreSQL: Using where EXISTS clause When any SQL query is used inside another SQL query then it is called a subquery....
28/12/2020

PostgreSQL to Manage JSON

One of the many data types that PostgreSQL support is JSON. Since most of the web APIs communication uses JSON payload...
29/12/2020

How to Install PostgreSQL on Debian

Debian is one of the most successful and independent linux operation system distributions and PostgreSQL is the same for...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024