Installing GCC and C/C++ Build Tools on CentOS 8

29/12/2020
Chưa phân loại
In this article, I am going to show you how to install GCC and all the required C/C++ build tools on CentOS 8 for developing C/C++ programs. So, let’s get started.

Installing GCC and C/C++ Build Tools:

First, update the YUM package repository cache with the following command:

$ sudo yum makecache

The YUM package repository cache should be updated.

On CentOS 8, all the C/C++ development tools can be installed very easily by installing the Development Tools group.

$ sudo yum grouplist

To install the Development Tools group of packages, run the following command:

$ sudo yum groupinstall "Development Tools"

To confirm the installation, press Y and then press <Enter>.

YUM package manager should download all the packages from the internet and install them on your CentOS 8 machine.

At this point, GCC and all the required C/C++ build tools should be installed.

To confirm whether GCC is working correctly, run the following command:

$ gcc –version

As you can see, GCC is working correctly.

Now, to check whether G++ is working correctly, run the following command:

$ g++ –version

As you can see, G++ is working correctly.

To check whether make tool is working correctly, run the following command:

$ make –version

As you can see, make is working correctly.

Writing Your First C and C++ Program:

In this section, I am going to show you how to write your first C and C++ program, compile them using GCC and run them. So, let’s continue,

NOTE: A C program source file must end with the extension .c and C++ program source file must end with the extension .cpp. You must always remember that.

First, create a C program source file hello.c and type in the following lines of codes.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main(void) {
  printf("Hello world from LinuxHint!n");
 
  return EXIT_SUCCESS;
}

The final source code file should look like this.

Once you’ve written your C program, navigate to the directory (in my case ~/codes directory) where you saved the hello.c C source file as follows:

$ cd ~/codes

As you can see, the hello.c C source file is in this directory.

Now, to compile the C source file hello.c, run the following command:

$ gcc hello.c

If you don’t specify a name for the compiled binary/executable file, a.out will be the default name for the compile binary/executable file.

If you want to give your compiled binary/executable file a name i.e. hello, compile the C source file hello.c with the following command:

$ gcc -o hello hello.c

NOTE: Here, -o option defines the output file or compiled binary/executable file name.

Once the C source file hello.c is compiled, a new compiled binary/executable file hello should be generated as you can see in the screenshot below.

$ ls -lh

Now, run the compiled binary/executable file hello as follows:

$ ./hello

As you can see, the desired output is printed on the screen.

Now, create a new C++ source file hello.cpp and type in the following lines of codes.

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main(void) {
  cout << "C++: Hello world from LinuxHint!" << endl;
 
  return EXIT_SUCCESS;
}

The final source code file should look like this.

As you can see, the hello.cpp C++ source file is in the ~/codes directory.

$ ls -lh

Now, compile the C++ source file hello.cpp and give the compiled binary/executable file a name hello-cpp with the following command:

$ g++ -o hello-cpp hello.cpp

Once the C++ source file hello.cpp is compiled, a new compiled binary/executable file hello-cpp should be created as you can see in the screenshot below.

Now, run the hello-cpp compiled binary/executable file as follows:

$ ./hello-cpp

As you can see, the desired output is printed on the screen.

So, that’s how you install GCC and C/C++ build tools on CentOS 8 and write your first C/C++ programs. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cấu hình nginx với SSL làm reverse proxy cho wordpress

Theo mặc định, wordpress sẽ đi kèm với máy chủ web tích hợp của riêng nó. Điều này thuận tiện...
30/12/2020

[DirectAdmin] Hướng dẫn backup website lên Direct Admin (phần 4)

Direct Admin (DA) là công cụ để quản trị hosting tuyệt vời. Để nối tiếp chuỗi bài hướng dẫn...
30/12/2020

Linux Mint Reset Password

Let’s say that for some reason, you simply forgot the password of your Linux PC. No matter the reason, the result is,...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Huớng dẫn dùng proxy cho ios, iphone 2023
23/09/2023

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023