Installing MySQL/MariaDB on Debian 10

29/12/2020
In this article, I am going to show you how to install MySQL/MariaDB on Debian 10. So, let’s get started.

Installing MySQL/MariaDB:

MySQL is not available in the official package repository of Debian 10. But, MariaDB is available. MariaDB is a fork of MySQL and is an open source implementation of MySQL. MariaDB has the same set of tools, syntax and features as in MySQL. MariaDB community is also very large. You can use MariaDB instead of MySQL unless you need any paid support from Oracle.

Let’s see how to install MariaDB on Debian 10.

First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Now, install MariaDB server and MariaDB clients with the following command:

$ sudo apt install mariadbclient mariadbserver

Now, press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

The APT package manager should download and install all the required packages.

At this point, MariaDB should be installed.

Starting and Stopping the MariaDB Service:

Once MariaDB is installed, you can check whether mariadb service is running with the following command:

$ sudo systemctl status mariadb

As you can see, the mariadb service is inactive. It’s not running.

To start the mariadb service, run the following command:

$ sudo systemctl start mariadb

Now, check whether the mariadb service is running again.

$ sudo systemctl status mariadb

As you can see, mariadb service is active. So, it’s running.

If you want to stop the mariadb service for some reason, then you can run the following command:

$ sudo systemctl stop mariadb

If you change the configuration files of MariaDB, then you have to restart the mariadb service. You can restart the mariadb service with the following command:

$ sudo systemctl restart mariadb

Adding and Removing MariaDB Service from the System Startup:

If you want to start MariaDB automatically when your server/computer boots, run the following command:

$ sudo systemctl enable mariadb

If you don’t want to start MariaDB automatically when your server/computer boots, rather start it when you actually want to use it, then you can disable the mariadb service with the following command:

$ sudo systemctl disable mariadb

Setting Up Root Password and Securing MariaDB:

Just like MySQL, MariaDB also comes with the mysql_secure_installation utility. You can use it to set up a root password, allow/disallow remote login, remove test databases, remove anonymous users very easily. Thus, mysql_secure_installation utility makes MariaDB production ready.

To start the mysql_secure_installation interactive utility, run the following command:

$ sudo mysql_secure_installation

By default, no MariaDB password is set. So, leave it empty and press <Enter>.

To set a root password, press Y and then press <Enter>.

Now, type in a new root password and press <Enter>.

Now, re-type the root password and press <Enter>.

Now, to remove all the anonymous users, press Y and then press <Enter>.

If you don’t want to allow the root user to login remotely (from another client on a different computer), then press Y and then press <Enter>.

If you want to allow root user login from remote computers, then press N and then press <Enter>.

Now, to remove the test database, press Y and then press <Enter>.

Now, reload the privilege tables for the changes to take effect by pressing Y and then <Enter>.

MariaDB should be secured and ready for production.

Login to the MariaDB Shell as root:

You can administer (i.e. create new users, modify existing users, remove users, grant permissions to users, revoke permissions from users etc) MariaDB server by login in to the MariaDB shell as root user.

To log in to the MariaDB shell as root, run the following command:

$ sudo mysql u root p

Now, type in the root password that you’ve just set and press <Enter>.

You should be logged in to the MariaDB shell as root. You can run SQL queries here.

To exit out of the MariaDB shell, just type in quit and press <Enter>.

Creating a New MariaDB User:

You should not use the root user for every tasks in a production server. A better and secure way is to create an ordinary user and give access to a specific database to that user. You can also grant access to all the available database to the ordinary user as well.

First, create a database myapp that you want to allow access to the new user with the following SQL query.

MariaDB> CREATE DATABASE myapp

Now, Let’s say, you want to create a new user bob and grant bob access to myapp database. To do that, run the following SQL query.

MariaDB> GRANT ALL ON myapp.* TO ‘bob’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘bob_password’

NOTE: Replace bob_password with the password that you want to set for the user bob.

Now, run the following SQL query for the changes to take effect.

MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;

If you want to allow the user bob to access another database (let’s say, newdatabase), you can simply run the following SQL query.

MariaDB> GRANT ALL ON newdatabase.* TO ‘bob’@‘localhost’;

To list all the MariaDB users, run the following SQL command from the root MariaDB shell.

MariaDB> SELECT user,host FROM mysql.user;

As you can see, the user bob is listed.

If you want to allow the user bob to access another database (let’s say, newdatabase), you can simply run the following SQL query.

MariaDB> GRANT ALL ON newdatabase.* TO ‘bob’@‘localhost’;

To list all the MariaDB users, run the following SQL command from the root MariaDB shell.

MariaDB> SELECT user,host FROM mysql.user;

As you can see, the user bob is listed.

Now, you bob can login to the MariaDB shell with the following command:

$ mysql u bob p

Now, type in the password of bob and press <Enter>.

bob should be logged in to the MariaDB shell.

Now to list the databases bob has access to, run the following SQL query.

MariaDB> SHOW DATABASES;

As you can see, the myapp database that bob is granted access to earlier is listed.

So, that’s how you install MySQL/MariaDB on Debian 10 Buster. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install phpMyAdmin 5 on CentOS 8

phpMyAdmin is used to manage MySQL/MariaDB databases graphically from the web browser. phpMyAdmin 5 is the latest version...
29/12/2020

Installing MySQL/MariaDB on Debian 10

In this article, I am going to show you how to install MySQL/MariaDB on Debian 10. So, let’s get started. Installing...
29/12/2020

Using Mytop to Monitor MySQL Performance

Today, one of the most critical parts of any application is how the databases which power the backend of the applications...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023