Installing NextCloud on Debian 10

29/12/2020
Chưa phân loại
If you want to setup your own file sharing service, then NextCloud is an option for you. NextCloud is an open source self-hosted file sharing software.  In this article, I am going to show you how to install NextCloud on Debian 10 Buster. So, let’s get started.

Installing NextCloud:

NextCloud is a PHP based web app. It runs on the LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP) stack. All the required packages to setup a LAMP stack is available in the official package repository of Debian 10. So, we can easily setup a Debian 10 LAMP server and configure NextCloud on there.

First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Now, install Apache web server, PHP and required PHP libraries for NextCloud, MariaDB database server, and other required tools from the official package repository of Debian 10 with the following command:

$ sudo apt install mlocate apache2 libapache2-mod-php mariadb-client
mariadb-server wget unzip bzip2 curl php php-common php-curl php-gd
php-mbstring php-mysql php-xml php-zip php-intl php-apcu php-redis
php-http-request

Now, press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

The APT package manager will download and install all the required packages. It may take a while to complete.

At this point, all the packages should be installed.

Now, you have to create a MariaDB database for NextCloud.

To do that, first, login to the MariaDB shell as root database user with the following command:

$ sudo mysql -u root -p

By default, no root password should be set. So, just press <Enter>.

NOTE: If you have a LAMP server setup already, then your MySQL/MariaDB database may have a root password set. In this case, type in the root password and press <Enter>.

You should be logged in to the MariaDB shell.

Now, create a new database nextcloud for NextCloud with the following SQL statement:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE nextcloud;

Now, create a new user nextcloud, set the password for the new user (123 in my case) and grant the new user all the privileges to the database nextcloud with the following SQL statement:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON nextcloud.* TO ‘nextcloud’@‘localhost’
 IDENTIFIED BY ‘123’;

Now, run the following SQL statement for the changes to take effect:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

Now, exit out of the MariaDB shell as follows:

MariaDB [(none)]> q

Now, navigate to /var/www directory as follows:

$ cd /var/www

Now, download NextCloud 16 zip archive from the official website of NextCloud with the following command:

$ sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud16.0.4.zip

NOTE: NextCloud 16 is the latest stable release at the time of this writing. By the time you’re reading this article, new version of NextCloud may be released. If that’s the case, then just copy the new download link from the official website of NextCloud and replace it here.

NextCloud zip archive should be downloaded.

As you can see, the NextCloud zip archive is in the /var/www directory.

$ ls -lh

Now, extract the NextCloud zip archive with the following command:

$ sudo unzip nextcloud-16.0.4.zip

NextCloud archive should be extracted.

A new directory nextcloud/ should be created. This is the webroot of NextCloud.

Now, change the owner and group of all the files and directories in the nextcloud/ directory to www-data as follows:

$ sudo chown -Rfv www-data:www-data nextcloud

The owner and group should be changed.

Now, create a new Apache 2 site configuration for NextCloud with the following command:

$ sudo nano /etc/apache2/sitesavailable/nextcloud.conf

Now, type in the following lines in the configuration file.

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/nextcloud
Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"
 
<Directory "/var/www/nextcloud/">
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
 
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
 
Require all granted
 
SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
</Directory>
 
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error_log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access_log common
</VirtualHost>

The final configuration file should look as follows. Now, save the file by pressing <Ctrl> + X followed by Y and <Enter>.

Now, enable the NextCloud site configuration with the following command:

$ sudo a2ensite nextcloud.conf

Now, disable the default site configuration with the following command:

$ sudo a2dissite 000-default.conf

Now, restart Apache 2 web server with the following command:

$ sudo systemctl restart apache2

Now, check whether the apache2 service is running with the following command:

$ sudo systemctl status apache2

As you can see, the apache2 service is running. So, the configuration should be successful.

Configuring NextCloud:

As you’re running NextCloud for the first time, you will have to create a NextCloud admin user and provide database credentials for NextCloud. You can do all that from the NextCloud web interface.

First, find the IP address of your Debian 10 machine with the following command:

$ ip a

As you can see, the IP address of my Debian 10 machine is 192.168.21.131. It will be different for you. So, make sure to replace it with yours from now on.

Now, open your browser and visit http://192.168.21.131 and you should see the following page. Now, type in the name of your admin user and password here.

The default data directory of NextCloud is /var/www/nextcloud/data. If you want to change that, you have to mount a storage device on /var/www/nextcloud/data and change the owner and group of that directory to www-data. For more information, read Using Dedicated Storage for NextCloud section of the article Install NextCloud on Ubuntu.

You should be logged in. Click on X.

You should see the NextCloud dashboard. You can manage your personal files, create new users or administer NextCloud from here.

So, that’s how you install NextCloud on Debian 10. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install and Configure OpenVPN on Debian 9

OpenVPN is an open source Virtual Private Network software. It runs as a client-server model. An OpenVPN server runs on...
29/12/2020

[Checkmk 1.6] Cấu hình cảnh báo qua email

Bài viết này hướng dẫn các bạn các bạn thiết lập cảnh báo qua email. Khi có bất thường với...
30/12/2020

Install Zorin OS Lite

Zorin OS is one of the most polished Linux distros out there. It’s geared more towards new Linux users. It’s an interesting...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023