Linux chown command examples

29/12/2020
Chưa phân loại
Every file and folders are associated with particular users and groups in Linux for security. The permission for every user and group are different and all the files and folders are not accessible by all users and groups. Sometimes we need to change the ownership and group permission for any file or folder from the terminal. This task can be done easily by using the `chown` command. The uses of `chown` command are shown in this tutorial by using different examples.

Syntax:

chown [OPTION][OWNER][:[GROUP]] FILE…
chown [OPTION]–reference=RFILE FILE…

`chown` command can be used with the filename or reference filename. OPTION, OWNER or GROUP are optional for this command. Three types of permissions of three types of users can be assigned for any file or folder. The user types are the user, group and others and permissions are read(r), write(r) and execute(x).

Options:

Tag Description
-c or –changes Shows the changes in the ownership of the actual file.
–reference=FILE Use to change the ownership of any file or folder based on the reference file.
-R or –recursive Use to change the ownership of directories recursively.
–dereference Act on where the symbolic links point to.
-h or –no-dereference Act on symbolic links themselves.
-f  or –silent or –quiet Error messages will be omitted for those files whose ownership cannot be changed.
-v or –verbose Shows the actions taken for every file for chown command.

Example-1: Change the user ownership of a file

The user must have root privilege to change the user or group ownership of a file and folder. The following `chown` command will change the user ownership to ‘root’ for the text file ‘test.txt’.

$ ls -l test.txt
$ sudo chown root test.txt
$ ls -l test.txt

Output:

Example-2: Change the group ownership of a file

The user has to use ‘:’ before the group name to change the group ownership of any file and folder. The following `chown` command will change the group ownership of ‘students.txt’ file to the group, ‘testing’.

$ ls -l students.txt
$ sudo chown :testing students.txt
$ ls -l students.txt

Output:

Example-3: Change both user and group ownership of a file

Both user and group ownership can be changed together by using ‘chown` command. The following ‘chown` command will change the user ownership to ‘fahmida’ and group ownership to ‘testing’ for the file ‘test.txt’.

$ ls -l test.txt
$ sudo chown fahmida:testing test.txt
$ ls -l test.txt

Output:

Example-4: Change the ownership of a file based on a particular user

If you want to change the ownership of any file or folder based on the current ownership then you have to use ‘–from’ option with the `chown` command. The first `chown` command in this example will not be able to change the ownership because the current owner is ‘fahmida’ not ‘root’. The second `chown` command will change the user ownership to ‘yesmin’ from ‘fahmida’ for the file ‘test.txt’.

$ ls -l test.txt
$ sudo chown –from=root yesmin test.txt
$ ls -l test.txt
$ sudo chown –from=fahmida yesmin test.txt
$ ls -l test.txt

Output:

Example-5: Change the user and group ownership from one file to another filename

By using –reference option ownership of one file or folder can be easily copied to another file and folder. The following `chown` command will copy the user and group ownership of ‘test.txt’ file to ‘students.txt’ file.

$ ls -l test.txt
$ ls -l students.txt
$ sudo chown –reference=test.txt students.txt
$ ls -l students.txt

Output:

Example-6: Change the user or group ownership of any directory recursively

The following `chown` command with -R option will change the user ownership to ‘root’ and group ownership to ‘testing’ for all the files and folders under ‘code’ folder.

$ ls -l code
$ sudo chown -R root:testing code/
$ ls -l code

Output:

Example-7: List all the changes done by chown for any folder

The following `chown` command with -v option will show the list of all changes in ownership by executing the command.

$ sudo chown -v -R fahmida:fahmida code
$ ls -l

Output:

Conclusion

This tutorial will help the Linux user to know the use of  `chown` command and apply the command properly to change the ownership for any file or folder.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Selecting a Used Laptop on Amazon to run Linux

(This post contains affiliate links. It is a way for this site to earn advertising fees by advertising or linking to certain...
28/12/2020

[Ossec – Part 2] Cài đặt và triển khai mô hình Ossec Server-Agent

Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ qua về Ossec – một HIDS mạnh mẽ. Phần...
30/12/2020

How to download and Play Sid Meier’s Civilization VI on Linux

Introduction to the game Civilization 6 is a modern take on the classic concept introduced in the series of the Age of...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023