Musikcube Terminal Based Music Player

28/12/2020
Chưa phân loại

Musikcube is a terminal-based cross-platform music player that runs natively on all most operating systems such as Windows, macOS, as well as Linux. It has an audio engine built-in, performs metadata indexing, built-in library management, as well as a streaming audio server. Furthermore, it runs smoothly on Raspberry Pi with a custom DAC (e.g. IQaudIO DAC+), and can output 24bit/192k audio comfortably. Before we proceed on how to install musikcube terminal based music player on ubuntu, lets take a quick look at its features.

Musikcube Features

 • It has a native Android app version called musikdroid, that connects to musikcube servers
 • Can be used as a streaming audio client and/or a remote control for playback on a headless server
 • It is a cross-platform c++ library
 • Ideal for developers as a backend for creating or prototyping apps that play music
 • Out of the box, it provides file scanning capability, index tagging, gapless as well as crossfading playback
 • Offers a play queue management system, playlist crud, an extensible plugin architecture
 • Has support for libraries containing 100,000+ audio tracks

The most recent release is musikcube 0.21.1, and this comes with updates to few of the symbols used for drawing things like dropdowns and checkmarks so they work with a wider variety of fonts

How to install Musikcube Terminal Based Music Player on Ubuntu 17.04 and below

 • Install the following libraries and their development packages
sudo apt-get install build-essential clang cmake libboost-thread1.61-dev libboost-system1.61-dev libboost-filesystem1.61-dev libboost-date-time1.61-dev libboost-atomic1.61-dev libboost-chrono1.61-dev libogg-dev libvorbis-dev libflac-dev libfaad-dev libncursesw5-dev libasound2-dev libpulse-dev pulseaudio libmicrohttpd-dev libmp3lame-dev libcurl4-openssl-dev
 • Run following commands to compile it
git clone https://github.com/clangen/musikcube.git  cd musikcube  cmake .  make  sudo make install
 • To laucn app, run the following command
musikcube

How to remove musikcube from Ubuntu

sudo apt remove musikcube 

Keyboard Shortcuts

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Openstack Kolla [Phần 1] Hướng dẫn cài đặt Openstack Train all-in-one bằng Kolla Ansible

Openstack Kolla là Project hay công cụ sử dụng để triển khai, vận hành Openstack. Kolla được phát hành...
30/12/2020

How to install Zoom in Ubuntu

Online communication is becoming easier day by day. Now, the online users not only can send or receive messages instantly...
29/12/2020

Những điều tâm đắc nhất khi sử dụng lệnh GREP

Grep (Global Regular Expression Print) là một công cụ dòng lệnh Linux/Unix được sử dụng để tìm kiếm...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023