[Netbox] [Phần 1] Hướng dẫn cài đặt NetBox trên CentOS 7

30/12/2020

NetBox là một ứng dụng web nguồn mở được thiết kế kế để giúp quản lý hạ tầng mạng máy tính. Ban đầu nó được tạo ra bởi đội ngũ kỹ thuật mạng tại DigitalOcean. Nó được phát triển để giải quyết các nhu cầu của các kỹ sư mạng và hạ tầng. NetBox có thể quản lý được các thành phần sau của hạ tầng mạng :

 • Quản lý địa chỉ IP (IPAM) : quản lý địa chỉ mạng, địa chỉ IP, VRF và VLAN
 • Giá đỡ thiết bị : được tổ chức lại theo các nhóm
 • Thiết bị : các loại thiết bị và vị trí đặt chúng
 • Kết nối : Kết nối mạng và kết nối nguồn giữa các thiết bị
 • Ảo hóa : các cụm máy ảo
 • Mạch dữ liệu : nhà cung cấp và mạch truyền thông đường dài
 • Bảo mật : mã hóa những thông tin nhạy cảm

Cài đặt

Bước 1: Cài đặt PostgreSQL

Ở đây sử dụng PostgreSQL 9.6. Bạn có thể sử dụng các phiên bản PostgreSQL mới hơn

yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm yum install -y postgresql96 postgresql96-server postgresql96-devel /usr/pgsql-9.6/bin/postgresql96-setup initdb

Cho phép xác thực password bằng md5 thay vì ident bằng các sửa 2 dòng trong file /var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf như sau:

host  all       all       127.0.0.1/32      md5 host  all       all       ::1/128         md5

Khởi động dịch vụ và cho phép nó khởi động cùng hệ thống

systemctl start postgresql-9.6 systemctl enable postgresql-9.6

Tạo user, password và databases sử dụng cho NetBox

sudo -u postgres psql CREATE DATABASE netbox; CREATE USER netbox WITH PASSWORD 'your_password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE netbox TO netbox; q

Lưu ý : Đăt mật khẩu của bạn và ghi nhớ mật khẩu này.

Thử đăng nhập với user vừa tạo

psql -U netbox -W -h localhost netbox conninfo

Nếu kết quả như sau là đã thành công. Để thoát bạn dùng q

[root@netbox ~]# psql -U netbox -W -h localhost netbox Password for user netbox: psql (9.6.17) Type "help" for help. netbox=> conninfo You are connected to database "netbox" as user "netbox" on host "localhost" at port "5432".

Bước 2: Cài đặt Redis

Redis là một kho lưu trữ theo dạng key-value trên memory. NetBox sử dụng Redis để làm caching và queuing.

yum install -y epel-release yum install -y redis

Khởi động dịch vụ và cho phép nó khởi động cùng hệ thống

systemctl start redis systemctl enable redis

Sử dụng redis-cli để đảm bảo dịch vụ redis hoạt động

[root@netbox ~]# redis-cli ping PONG

Bước 3: Cài đặt NetBox

Cài đặt python và một số gói cần thiết. Đối với NetBox từ phiên bản 2.8 sẽ yêu cầu python tối thiểu là phiên bản 3.6

yum install -y gcc python36 python36-devel python36-setuptools libxml2-devel libxslt-devel libffi-devel openssl-devel redhat-rpm-config easy_install-3.6 pip

Download NetBox

yum install -y wget wget https://github.com/netbox-community/netbox/archive/v2.8.3.tar.gz tar -xzf v2.8.3.tar.gz -C /opt cd /opt/ mv netbox-2.8.3/ netbox cd /opt/netbox/

Tạo user netbox để sử dụng cho dịch vụ này

adduser netbox chown --recursive netbox /opt/netbox/netbox/media/

Thiết lập môi trường python. Tạo một môi trường python ảo để chắc chắn các thư viện dùng cho NetBoxkhông bị xung đột với các ứng dụng khác. Ở đây sẽ tạo ra một thư mục venv bên trong thư mục root của NetBox

python3 -m venv /opt/netbox/venv

Kích hoạt môi trường và cài các gói yêu cầu

source venv/bin/activate pip3 install -r requirements.txt pip3 install rq==1.2

Bạn có thể cài thêm một số thư viện bổ sung như napalmdjango-storages.

NAPALM cho phép NetBox tìm nạp dữ liệu trực tiếp từ các thiết bị và trả lại cho người yêu cầu thông qua API. NAPALM là một tùy chọn nên bạn có thể cài hoặc không. Để cài đặt dùng lệnh sau

pip3 install napalm

django-storages là thư viện cho phép bạn sử dụng các filesystem trên máy khác. Bởi mặc định NetBox sẽ sử dụng filesytem tại local để lưu các file được tải lên. Để sử dụng các filesystem trên máy khác bạn cần cài thư viện django-storages và cấu hình trong file configuration.py

pip3 install django-storages

Cấu hình

Tạo file configuaration.py

cd /opt/netbox/netbox/netbox/ cp configuration.example.py configuration.py

Mở file configuration.py để sửa các thông tin sau:

ALLOWED_HOSTS

Khai báo địa chỉ IP hoặc domain mà bạn có thể truy cập vào NetBox. Ví dụ:

ALLOWED_HOSTS = ['netbox.niemdt1.com','10.10.35.129']

DATABASE

Khai báo thông tin để đăng nhập PostgreSQL. Thông tin user và mật khẩu bạn tạo ở bước 1

DATABASE = {   'NAME': 'netbox',        # Database name   'USER': 'netbox',        # PostgreSQL username   'PASSWORD': 'your_password', # PostgreSQL password   'HOST': 'localhost',      # Database server   'PORT': '',           # Database port (leave blank for default)   'CONN_MAX_AGE': 300,      # Max database connection age }

REDIS

Nếu không có thay đổi gì cấu hình của redis ở bước 2 bạn có thể để mặc định ở đây

REDIS = {   'tasks': {     'HOST': 'localhost',     'PORT': 6379,     # Comment out `HOST` and `PORT` lines and uncomment the following if using Redis Sentinel     # 'SENTINELS': [('mysentinel.redis.example.com', 6379)],     # 'SENTINEL_SERVICE': 'netbox',     'PASSWORD': '',     'DATABASE': 0,     'DEFAULT_TIMEOUT': 300,     'SSL': False,   },   'caching': {     'HOST': 'localhost',     'PORT': 6379,     # Comment out `HOST` and `PORT` lines and uncomment the following if using Redis Sentinel     # 'SENTINELS': [('mysentinel.redis.example.com', 6379)],     # 'SENTINEL_SERVICE': 'netbox',     'PASSWORD': '',     'DATABASE': 1,     'DEFAULT_TIMEOUT': 300,     'SSL': False,   } }

SECRET_KEY

Tạo một secret key với ít nhất 50 ký tự bao gồm cả số và chữ. Key này phải được bảo mật và không được chia sẻ ra bên ngoài. Bạn có thể tạo key bằng cách sau:

python /opt/netbox/netbox/generate_secret_key.py

Sử dụng chuỗi được tạo ra làm secret key

SECRET_KEY = '5PKq1pe_vgAI2C+9otf#QjmS$wkd&OnME-*T=NhV6J0zla)@^Z'

Thực hiện migration database

Sử dụng python để thực hiện migration

cd /opt/netbox/netbox/ python manage.py migrate

Nếu quá trình migration bị lỗi bạn cần xem lại các khai báo DATABASE trong file configuration.py

Tạo user cho NetBox

Bạn cần tạo một super user để đăng nhập NetBox

python manage.py createsuperuser

Sau đó khai báo thông tin cho user

(venv) [root@netbox netbox]# python manage.py createsuperuser Username (leave blank to use 'root'): admin Email address: [email protected] Password: Password (again): Superuser created successfully.

Collect các file tĩnh

Sử dụng lệnh sau:

python manage.py collectstatic --no-input

Kết quả như sau:

(venv) [root@netbox netbox]# python manage.py collectstatic --no-input 976 static files copied to '/opt/netbox/netbox/static'.

Thử đăng nhập

Đến đây NetBox đã có thể chạy. Dùng lệnh sau để kiểm tra

python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 --insecure

Ta sẽ thấy như sau:

(venv) [root@netbox netbox]# python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 --insecure Performing system checks... System check identified no issues (0 silenced). May 11, 2020 - 18:19:07 Django version 3.0.6, using settings 'netbox.settings' Starting development server at http://0.0.0.0:8000/ Quit the server with CONTROL-C.

Trên giao diện web truy cập địa chỉ http://ip_netbox:8000

Lưu ý để truy cập được bằng địa chỉ IP này thì ở mục ALLOWED_HOST bên trên bạn phải khai báo địa chỉ IP này

Sử dụng user NetBox tạo ở bên trên để đăng nhập

Bước 4: Cấu hình HTTP

Ở đây sẽ sử dụng Nginx làm web server và sử dụng systemd để cho phép NetBox chạy daemon.

Có 2 cách để cấu hình Nginx cho netbox. Bạn có thể cài đặt Nginx tại máy cài Netbox hoặc có thể sử dụng Nginx trên một máy khác làm revert proxy.

Cách 1: Sử dụng nginx ngay tại máy cài Netbox

Tạo chứng chỉ SSL

mkdir /etc/ssl/private openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/netbox.key -out /etc/ssl/certs/netbox.crt

Khai báo các thông tin cần thiết để tạo chứng chỉ

(venv) [root@netbox netbox]# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/netbox.key -out /etc/ssl/certs/netbox.crt Generating a 2048 bit RSA private key .................+++ ...........+++ writing new private key to '/etc/ssl/private/netbox.key' ----- You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. ----- Country Name (2 letter code) [XX]:VN State or Province Name (full name) []:NH Locality Name (eg, city) [Default City]:Ha Noi Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:NH Organizational Unit Name (eg, section) []: Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:netbox.example.com Email Address []:[email protected]

Cài đặt Nginx

Cấu hình selinux

setenforce 0 sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Cài đặt nginx

yum install -y nginx

Copy file cấu hình mặc định vào thư mục cấu hình của Nginx

cp /opt/netbox/contrib/nginx.conf /etc/nginx/conf.d/netbox.conf

Vào file /etc/nginx/conf.d/netbox.conf khai báo domain của bạn vào dòng server_name. Lưu ý doamin này phải được khai báo ở trong trong mục ALLOWED_HOSTS trong file configuaration.py ở bước 3.

Ví dụ tôi sử dụng domain netbox.niemdt1.com thì file netbox.conf của tôi có nội dung như sau:

[root@netbox]# cat /etc/nginx/conf.d/netbox.conf server {   listen 443 ssl;   # CHANGE THIS TO YOUR SERVER'S NAME   server_name netbox.niemdt1.com;   ssl_certificate /etc/ssl/certs/netbox.crt;   ssl_certificate_key /etc/ssl/private/netbox.key;   client_max_body_size 25m;   location /static/ {     alias /opt/netbox/netbox/static/;   }   location / {     proxy_pass http://127.0.0.1:8001;     proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host;     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;     proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;   } } server {   # Redirect HTTP traffic to HTTPS   listen 80;   server_name netbox.niemdt1.com;   return 301 https://$host$request_uri; } 

Restart và cho phép nginx khởi động cùng hệ thống

systemctl restart nginx systemctl enable nginx

Cách 2: Sử dụng Nginx trên một máy khác

Với mô hình này sẽ sử dụng nginx trên một máy khác làm revert proxy cho netbox.

Cài đặt Nginx trên máy cài Netbox

Cấu hình selinux

setenfoce 0 sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Cài đặt nginx

yum install -y nginx

Tạo file cấu hình

vi /etc/nginx/conf.d/netbox.conf

File này có nội dung như sau:

server {   listen 8000;   client_max_body_size 25m;   location /static/ {     alias /opt/netbox/netbox/static/;   }   location / {     proxy_pass http://127.0.0.1:8001;     proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host;     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;     proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;   } }

Lưu thay đổi sau đó khởi động lại dịch vụ nginx

systemctl restart nginx systemctl enable nginx

Cấu hình trên revert proxy

Tạo chứng chỉ SSL

mkdir /etc/ssl/private openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/netbox.key -out /etc/ssl/certs/netbox.crt

Khai báo các thông tin cần thiết để tạo chứng chỉ

(venv) [root@netbox netbox]# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/netbox.key -out /etc/ssl/certs/netbox.crt Generating a 2048 bit RSA private key .................+++ ...........+++ writing new private key to '/etc/ssl/private/netbox.key' ----- You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. ----- Country Name (2 letter code) [XX]:VN State or Province Name (full name) []:NH Locality Name (eg, city) [Default City]:Ha Noi Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:NH Organizational Unit Name (eg, section) []: Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:netbox.example.com Email Address []:[email protected]

Tạo file cấu hình nginx

vi /etc/nginx/conf.d/netbox.conf

File này có nội dung như sau. Sửa domain và địa chỉ của Netbox của bạn

[root@nginx]# cat /etc/nginx/conf.d/netbox.conf server {   listen 443 ssl;   # CHANGE THIS TO YOUR SERVER'S NAME   server_name nb.niemdt1.com;   ssl_certificate /etc/ssl/certs/netbox.crt;   ssl_certificate_key /etc/ssl/private/netbox.key;   client_max_body_size 25m;   location / {     proxy_pass http://10.10.35.129:8000;     proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host;     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;     proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;   } } server {   # Redirect HTTP traffic to HTTPS   listen 80;   server_name nb.niemdt1.com;   return 301 https://$host$request_uri; }

Thực hiện restart lại nginx

nginx -t nginx -s reload

Bước 5: Cấu hình systemd

Quay trở lại máy cái Netbox để thực hiện các bước tiếp theo

Copy file gunicorn.py. Đây là file khai báo địa chỉ và port để truy cập NetBox

cp /opt/netbox/contrib/gunicorn.py /opt/netbox/gunicorn.py

Để NetBox chạy như một chương trình daemon chúng ta có thêm nó vào systemd

cp /opt/netbox/contrib/*.service /etc/systemd/system/

Khởi động netbox netbox-rq

systemctl daemon-reload systemctl start netbox netbox-rq systemctl enable netbox netbox-rq

Bây giờ trên trình duyệt bạn có thể truy cập vào domain để truy cập netbox

Đến đây việc cài đặt đã thành công.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[CentOS 8] Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trong CentOS 8

Sau khi cài đặt Linux System, một trong các bước đầu tiên mà bất cứ người dùng nào kể cả...
30/12/2020

Cách chạy Cron cứ sau 5 phút, giây, giờ, ngày, tháng

1. Execute a cron job every 5 Minutes The first field is for Minutes. If you specify * in this field, it runs every minutes....
13/01/2021

[CentOS 8] Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack trên CentOS 8

LAMP Stack là viết tắt của Linux, Apache, MariaDB và PHP. Nó được sử dụng rộng rãi nhất để lưu...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024