Nextcloud [Part 7] – Cài đặt Collabora Online và tích hợp với NextCloud

30/12/2020

Mục lục :

 1. Cài đặt Collabora Online server
 2. Tích hợp Collabora Online với Nextcloud

1. Cài đặt Collabora server

Môi trường cài đặt Collabora server :

 • OS : Ubuntu 16.04
 • RAM : 2048
 • CPU : 2 core
 • Disk : 20GB
 • Public IP
 • Domain

Chú ý : Collabora server và Nextcloud server bắt buộc phải có Domain để có thể tích hợp với nhau. Để đăng ký một tên miền đơn giản nhất, hãy truy cập vào trang đăng ký tên miền của Onet

Tại bài viết trên các domain tương ứng như sau :

 • Nextcloud server : nextOnet.nextcloudvn.com
 • Collabora server : collaboraOnet.nextcloudvn.com

Bước 1 : Trên Colabora Server, thực hiện cài đặt Docker và down image Collabora :

apt-get install docker.io -y docker pull collabora/code 

Bước 2 : Thực hiện chạy docker image cho Collabora và thực hiện khai báo máy chủ NextCloud được phép tích hợp với Collabora server.

Chú ý : Trong mục domain khai báo domain của NextCloud Server

docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e 'domain=nextOnet\.nextcloudvn\.com' --restart always --cap-add MKNOD collabora/code

Chú ý : Ví dụ ta cần tích hợp máy chủ có domain nextcloud366.nextcloudvn.com với Collabora server. Khi sử dụng Collabora với nhiều  domain nextcloud khác nhau. Cần chạy câu lệnh docker như sau : 

docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e 'domain=nextOnet\.nextcloudvn\.com|nextcloud366\.nextcloudvn\.com' --restart always --cap-add MKNOD collabora/code

Bước 3 : Cài đặt Let’s Encrypt với domain là  collaboraOnet.nextcloudvn.com

apt install -y letsencrypt python-letsencrypt-apache letsencrypt --apache --agree-tos --email manhdinh1994@gmail.com -d collaboraOnet.nextcloudvn.com 

Chú ý chọn Y để cài đặt và chọn 2 để redirect toàn bộ request từ http => https :

 • Cài đặt và enable các mode của apache
apt-get install -y apache2 a2enmod proxy a2enmod proxy_wstunnel a2enmod proxy_http a2enmod ssl
 • Cấu hình tạo file httpd :
cat << EOF >> /etc/apache2/sites-available/collaboraOnet.nextcloudvn.com.conf <VirtualHost *:80> ServerName collaboraOnet.nextcloudvn.com RewriteEngine on RewriteCond %{SERVER_NAME} =collaboraOnet.nextcloudvn.com RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent] </VirtualHost> EOF
 • Cấu hình tạo file httpd với SSL
cat << EOF >> /etc/apache2/sites-enabled/collaboraOnet.nextcloudvn.com-le-ssl.conf <IfModule mod_ssl.c> <VirtualHost *:443> ServerName collaboraOnet.nextcloudvn.com SSLEngine on SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/collaboraOnet.nextcloudvn.com/fullchain.pem SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/collaboraOnet.nextcloudvn.com/chain.pem SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/collaboraOnet.nextcloudvn.com/privkey.pem SSLProtocol       all -SSLv2 -SSLv3 SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS SSLHonorCipherOrder   on   SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/collaboraOnet.nextcloudvn.com/fullchain.pem  SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/collaboraOnet.nextcloudvn.com/privkey.pem  Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf # Encoded slashes need to be allowed  AllowEncodedSlashes NoDecode   # Container uses a unique non-signed certificate SSLProxyEngine On  SSLProxyVerify None  SSLProxyCheckPeerCN Off  SSLProxyCheckPeerName Off  # keep the host  ProxyPreserveHost On  # static html, js, images, etc. served from loolwsd  # loleaflet is the client part of LibreOffice Online  ProxyPass /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet retry=0  ProxyPassReverse /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet  # WOPI discovery URL  ProxyPass /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery retry=0  ProxyPassReverse /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery  # Main websocket  ProxyPassMatch "/lool/(.*)/ws$" wss://127.0.0.1:9980/lool/$1/ws nocanon  # Admin Console websocket  ProxyPass /lool/adminws wss://127.0.0.1:9980/lool/adminws  # Download as, Fullscreen presentation and Image upload operations  ProxyPass /lool https://127.0.0.1:9980/lool  ProxyPassReverse /lool https://127.0.0.1:9980/lool </VirtualHost> </IfModule> EOF
 • Enable domain và restart httpd
a2ensite collaboraOnet.nextcloudvn.com systemctl restart apache2

2. Tích hợp Collabora Online trên NextCloud

Truy cập trang :  https://nextOnet.nextcloudvn.com với user admin . Tại mục Setting => App

Tại mục Office and Text, tìm kiếm Collabora Online, ấn và Download và Enable, nhập password để thực hiện

Tại mục Setting => Collabora online. Điền thông tin của domain Collabora là https://collaboraOnet.nextcloudvn.com và ấn Apply

Tạo 1 file word, file sẽ tự kết nối tới Collabora server. Khi hiện lên giao diện chỉnh sửa của file nghĩa là việc kết nối tới Collabora Online đã thành công .

Tại bài tiếp theo, team #Onet sẽ hướng dẫn các bạn update NextCloud server bằng các cách khác nhau.

Xin cảm ơn đã quan tâm và theo dõi !

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Moodle [Part 4] – Hướng dẫn tích hợp Moodle với LDAP để xác thực

Ở các bài viết trước Onet đã có những bài viết chia sẻ về cách cài đặt Moodle và cài đặt...
30/12/2020

Configuring Static IP on CentOS 8

In this article, I am going to show you how to configure static IP address on CentOS 8 using graphical desktop environment...
29/12/2020

Hướng dẫn cài đặt WordOps trên Ubuntu 18.04

WordOps là 1 chương trình chạy trên dòng lệnh giúp dễ dàng cài đặt nhanh LEMP stack, dễ dang quản...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022