ScudCloud Client – Linux Client App for Slack

28/12/2020
Chưa phân loại

ScudCloud Client is a Linux based desktop client collaboration app for Slack and its non official open source. Slack as we know is a simple messenging app that allows teams to collaborate in one place to get work done faster.

The app improves the Slack integration with Linux, Debian, Ubuntu, Kubuntu, Mint, Arch, Fedora desktops.

Key Features

 • provides multiple teams support
 • a native system notifications
 • count of unread direct mentions at launcher/sytray icon
 • integrated with an alert/wobbling system on new messages
 • channels quicklist (Unity only)
 • comes with optional tray notifications and “Close to Tray”
 • you can follow your desktop activity and will stay online while you’re logged in (if correct packages are installed)

How to install ScudCloud Client – Linux Client app for Slack on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.10 Wily Werewolf, Ubuntu 14.04 Trusty Tahr, Linux Mint 17.3 Rosa, Linux Mint 17.2 Rafaela, Linux Mint 17.1 Rebecca, Linux Mint 17 Qiana

sudo apt-add-repository -y ppa:rael-gc/scudcloud  echo ttf-mscorefonts-installer msttcorefonts/accepted-mscorefonts-eula select true | sudo debconf-set-selections  sudo apt-get update  sudo apt-get install scudcloud

Install ScudCloud – Linux Client app for Slack on Ubuntu 12.04

sudo add-apt-repository -y ppa:immerrr-k/qtwebkit4-backport  sudo apt-get update  sudo apt-get upgrade

How to install ScudCloud – Linux Client app for Slack on Debian

sudo apt-add-repository -y ppa:rael-gc/scudcloud  sudo sed -i 's/jessie/trusty/g' /etc/apt/sources.list.d/rael-gc-scudcloud-jessie.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install scudcloud

Remove Scudcloud

If you decide you want to remove or uninstall the app, either use the package manager or simply run the following commands from terminal

sudo apt remove scudcloud && sudo apt autoremove
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Google Chrome on RHEL8

This tutorial explains how to install Google Chrome with 2 commands only (wget and yum install) as an introduction to packages...
29/12/2020

How to Search for your Files on the Linux Command Line

For a Linux desktop, a user can easily install an app to search their files and folders in the file system, but another...
29/12/2020

How to Change Mouse and Touchpad Settings Using Xinput in Linux

Most Linux distributions ship with “libinput” library by default to handle input events on a system. It can process...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023