The Ansible Debug Module

29/12/2020
Chưa phân loại
When you are working with Ansible playbooks, it’s great to have some debug options. Ansible provides a debug module that makes this task easier. It’s a handy tool to figure out any problem areas.

Getting Started

Ansible debug module is easy to use. For our first example, let’s try a simple hello world playbook. You can set up the 1_debug_example.yml playbook file:


– name: Debug Example – Hello World
hosts: localhost
tasks:
– name: Print debug message
debug:

The msg argument prints the information. Now if you run the playbook, you see the debug message:

Running Loops

Let’s try a more complicated example. In this example, the playbook 2_debug_example.yml has the following code:


– name: Debug Example with Loop
hosts: localhost
connection: local
gather_facts: no

tasks:
– name: Find Server
debug:
msg: "{{ item.name }} is {{ item.cpu }}"
with_items:
– name: machine1
cpu: 2.4GHz
memory: 2MB
disk: 100GB
network: 10Mbps
– name: machine2
cpu: 3GHz
memory: 1MB
disk: 500GB
network: 40Mbps
– name: machine3
cpu: 1.7GHz
memory: 4MB
disk: 200GB
network: 100Mbps
loop_control:
label: "{{ item.name }}"

It’s going to print out the server names and CPU speeds.

Debug Module Verbosity Control

You can set up your debug module to control the verbosity levels. Let’s create the playbook 3_debug_example.yml:


– name: Debug Example Uptime
hosts: localhost
connection: local
 
tasks:
– name: Find Uptime
shell: /usr/bin/uptime
register: result
 
– name: Print debug message
debug:
var: result
verbosity: 2

Here we are registering a variable called result to store debug information. When you run the playbook without any flags:

You don’t see any debug information.

Now let’s try running the playbook command with “-v” flag:

You have a lot more information than before. It’s printing out the uptime information that you ran on the shell.

If you try the “-vv” flag, you get more verbose information:

Conclusion

You can set up the Ansible debug module to make it easier to find problems. If you are working with others, you can set up the debug module in such a way that you can get verbose output only when you want.

Further Study:
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How To Change MySQL User Password

After installing MySQL server, we can make connection with the server as a root user by default. For security purpose,...
28/12/2020

How to Build a Server at Home

There are lots of premade servers available to buy from well-known vendors such as HP, DELL etc. But most of the time these...
29/12/2020

Emacs for Python

Python is all the rage for data scientists and web developers alike but how do you start? The best way to learn to program...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023