Ubuntu now on Windows Store – Install Ubuntu on Windows

28/12/2020
Chưa phân loại

Following annoncement by Microsoft during its 2017 Build Developer’s Conference earlier this year that Ubuntu was to be made available on the Windows Store, now that announcement had been accomplished. Your popular linux distros “Ubuntu” is now available for download on Windows Store. We will be looking at steps on how to install Ubuntu on Windows later in the article.

As a linux fan, this latest development is a welcomed achievement. My primary day to day tasks are carried out on a Windows machine while all my Linux related tasks are carried out via a virtual machine.

With this, I can now use the Ubuntu Terminal on Windows and run basic Ubuntu command lines using the available utilities which includes bash, ssh, git, apt and many more.

Install Ubuntu on Windows 10

1) First enable Developer Mode

  • Click Start > Search “Windows Update” > Click “For developers” > Enable “Developer mode” > Click yes to accept change
  • Restart your machine for install to complete

Turn On Ubuntu Feature via Control Panel

  • To use this feature, first go to Control Panel > Programs and Features > Click on “Turn Windows features on or off”

  • Now select “Windows Subsystem for Linux” > click OK > reboot your machine

Turn On Ubuntu Feature via PowerShell commandline

  • To enable it using Administrator PowerShell prompt, open powershell and run the following command
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

2) Now install Ubuntu using bash command

  • Open the windows command prompt > type ‘bash” and enter Y to install Ubuntu

  • After install is completed > follow the prompt to enter username as well as the password

  • Now you are ready to run your linux commands

Install Git command as a demo

  • We will install git tool to confirm if you can actually run a linux command
sudo apt-get update && sudo apt-get install git
  • As you can see, we have successfully installed git and are able to execute a git command. There are other commands you can install or enable before you can start using them

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

The Linux Foundation

Not a month goes by without the Linux Foundation making the headlines. From blockchain, the technology behind Bitcoin and...
29/12/2020

How to Install CentOS 8 on VMware ESXi Server

VMware ESXi is a free type-I hypervisor. You can easily install it on your computer and run virtual machines in it. VMware...
29/12/2020

Debian: debian_frontend=noninteractive

In this guide we’ll discuss the advantages of Debian’s configuration engine, how configuration dialogs work, how to...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023