Using Docker Volumes to Share Data Between Containers and Host Computer

29/12/2020
Docker volumes are used to persist data from a certain directory or directories of your Docker containers. So your data is not removed when the container stops or is removed.

You can also share a Docker volume to many containers. Let’s talk about a scenario to find out why it’s important.

Let’s say you have a PHP web application. Now you want to test whether it works on PHP version 5.4, 7.0, 7.1, and 7.2. You can create a Docker volume, let’s call it webapp. Then copy the source code files of your PHP web app to the Docker volume webapp. Then you can create containers of different PHP versions and attach the Docker volume webapp to WEBROOT of all these containers. That way, you can easily test how your web app performs on different PHP versions.

In this article, I will show you how to use Docker volumes to share data between containers and the host computer. Let’s get started.

Creating Docker Volumes:

Before you can add a Docker volume to your container, you have to create a Docker volume.

To create a Docker volume (let’s say data1), run the following command:

$ docker volume create data1

data1 volume should be created.

Listing Docker Volumes:

You can list all the Docker volumes that you created with the following command:

$ docker volume list

As you can see, all the Docker volumes are listed. Right now, I have only data1 Docker volume. If I created more, it would show up here.

Inspecting Docker Volumes:

You can see more information about a certain Docker volume (let’s say data1) with the following command:

$ docker volume inspect data1

As you can see, a lot of information about the data1 volume is listed in JSON format. The most important one is Mountpoint. Mountpoint tells you the path of the local file system where the volume is mounted. Here, the data1 volume is mounted on /var/lib/docker/volumes/data1/_data on my local file system. I will show you how to modify data on your Docker volumes from your host computer in a later section of this article below.

Adding Volumes to Containers and Sharing Volumes Between Containers:

Now I am going to create a simple Docker container from the httpd:2.4 Docker image for running Apache 2 webserver. Then I am going to mount the data1 volume to /usr/local/apache2 /htdocs directory of that Docker container. I will also give the container a name (let’s say www) just to easily manage it.

To do that, run the following command:

$ docker run -d -it –name=www –mount source=data1,destination=/usr/local/apache2/htdocs
 httpd:2.4

The container www should be created.

Now to check whether the data1 volume was mounted to the www container, run the following command:

$ docker inspect www

It’s a long list of information. But on the Mounts, you can see that, the name of the volume is data1, it is mounted to /usr/local/apache2/htdocs on the www container.

Now I am going to connect to the www container and run the bash shell there with the following command:

$ docker exec -it www bash

As you can see, bash shell is running.

Now let’s create a simple html file in the /usr/local/apache2/htdocs directory where the data1 volume is mounted.

$ echo "Hello World" > /usr/local/apache2/htdocs/index.html

Now exit out of the www Docker container with the following command:

$ exit

Now find out the IP address of the www container with the following command:

$ docker inspect www | grep Address

As you can see, the IP address of the www container is 172.17.0.2 (in my case).

When I access the www container from the web browser, you can see that, the page I just created is displayed.

Now I am going to create another container www2 and attach the data1 volume to it the same way and see if the changes to the data1 volume (mounted in /usr/local/apache2/htdocs in www and www2 container) from one container is visible to the other container.

To create a new container www2, and attach the data1 volume to it, run the following command:

$ docker run -d -it –name=www2 –mount source=data1,destination=/usr/local/apache2/htdocs
 httpd:2.4

Now let’s find the IP address of the www2 container with the following command:

$ docker inspect www2 | grep Address

As you can see, I get the same page when I access the www2 container from a web browser. It means that the data from the www container persisted and shared to the www2 container.

Now I am going to make a changes to the index.html (in the data1 volume mounted in /usr/local/apache2/htdocs) page from the www2 container and check if the change reflects to both the www and www2 containers.

As you can see, the changes made to one container (www2 in this case) is reflected to the other container (www in this case).

Accessing Docker Volumes from Host Computer:

NOTE: For this to work, you must be logged in as root user.

You can run the following command to find the path of the data1 Docker volume in your host computer:

# docker volume inspect data1

As you can see, the data1 volume is in the /var/lib/docker/volumes/data1/_data directory of my host computer.

Now navigate to the /var/lib/docker/volumes/data1/_data directory with the following command:

# cd /var/lib/docker/volumes/data1/_data

As you can see, the index.html file we just created is there.

# ls

Also the contents of the index.html file is the same.

Now, let’s edit the index.html file and see if the changes are reflected in the www and www2 containers.

# nano index.html

I changed the contents of the index.html file to this:

As you can see, the changes are reflected to the www and the www2 containers.

Removing Docker Volumes:

If you want, you can delete a Docker volume as well. To delete a Docker volume, let’s say data2, run the following command:

$ docker volume rm data2

The Docker volume data2 should be deleted permanently.

That’s how you share Docker volumes between containers and the host computer. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Clean up Docker: Remove Old Images, Containers, and Volumes

Clean up docker Most users are complaining about the system/server slowness and somewhere consider to buy a new system for...
28/12/2020

Deploying MySQL using Docker-Compose

MySQL is one of the most popular database management systems out there. Many applications use it for their backend needs....
29/12/2020

How to Remove Docker Containers

In this article, I am going to show you how to remove Docker containers. So, let’s get started. Requirements: I assume...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Huớng dẫn dùng proxy cho ios, iphone 2023
23/09/2023

Cách gắn set proxy cho điện thoại android, oppo, giả lập android, Ldplayer Bằng Proxydroid
20/09/2023

Mua Proxy Socks5 VN Chơi Game Gia Lập Tăng Cường Trải Nghiệm Chơi Game
22/06/2023

Mua Proxy Mỹ, Us Nuôi Tài Khoản Etsy, eBay Tìm Hiểu Về Mua Proxy Mỹ tại Onet.com.vn
22/06/2023

Mua Proxy Game – Giải pháp tuyệt vời cho việc chơi game trên mạng mà không bị giới hạn về vị trí địa lý
03/06/2023