Các loại giấy phép mã nguồn mở (Open-source Licenses)

30/12/2020

Phần mềm nguồn mở ( Open Source ) là những phần mềm được cung cấp dưới cả dạng mã và nguồn , không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền : người dùng có quyền sửa đổi , cải tiến , phát triển , nâng cấp theo một số nguyên tắc chung quy định trong giấy phép phần mềm nguồn mở mà không cần xin phép ai , điều mà họ không được phép làm đối với các phần mềm nguồn đóng ( tức là phần mềm thương mại ) .

Trong bản mô tả chi tiết của từng “license” có thông tin về “ Điều khoản và điều kiện sử dụng , Tái sản xuất , Phân phối ” .

1) Apache license 2.0

 • Phát hành tháng 01-2004 .
 • Giấy phép Apache là một giấy phép phần mềm tự do của Quỹ phần mềm Apache (Apache Software Foundation – ASF) . Giấy phép Apache trao cho người dùng phần mềm nguồn mở , quyền tự do sử dụng phần mềm với bất kì mục đích nào , phân phối chỉnh sửa , và phân phối bản sửa đổi của phần mềm , theo các điều khoản của giấy phép mà không lo vấn đề bản quyền .
 • Nội dung license : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 • Các điều khoản của giấy phép :
  • Giấy phép Apache cho phép người dùng tự do sử dụng phần mềm với bất kì mục đích nào , tự do phân phối , tự do sửa đổi , tự do phân phối bản sửa đổi mình làm .
  • Giấy phép Apache không yêu cầu bản sửa đổi của phần mềm phải được phân phối dưới cùng giấy phép với bản gốc, cũng không yêu cầu bản sửa đổi phải được phân phối dưới dạng mã nguồn mở. Giấy phép Apache chỉ yêu cầu có một thông báo nhắc nhở người nhận rằng giấy phép Apache đã được sử dụng trong sản phẩm họ nhận được .
   => Nói tóm lại người sử dụng phần mềm được quyền sử dụng chương trình và mã nguồn theo cách họ muốn, kể cả việc giữ lại mã nguồn cho riêng mình.
  • Giấy phép Apache không yêu cầu trích dẫn toàn bộ giấy phép vào sản phẩm hay tệp tin đính kèm bản phân phối, mà chỉ cần thêm vào phần thông báo có chứa đường link tới website chứa giấy phép với nội dung như sau:
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

2) BSD 3-Clause “New” or “Revised” license

 • Phát hành ngày 22-07-1999 .
 • Giấy phép BSD ( Berkeley Software Distribution License ) có thể nói là lâu đời nhất trong các giấy phép nguồn mở, nó đã và đang tồn tại ở một số dạng kể từ những năm 1980 .
 • Giấy phép BSD 3-Clause “New” or “Revised” license là bản sửa đổi của giấy phép BSD cũ đã loại bỏ một số điều khoản mà người ta cho rằng phi thực tế .
 • Nội dung license : https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 • Điều khoản của giấy phép: Tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân , có hoặc không có sửa đổi mã nguồn , đều được cho phép miễn là các điều khoản sau được đáp ứng :
  • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền , danh sách các điều kiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm .
  • Việc phân phối lại dưới dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền , danh sách các điều kiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp bởi bản phân phối .
  • Tên của người giữ bản quyền cũng như tên của những người đóng góp của nó có thể được sử dụng để xác nhận hoặc quảng cáo các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể .

3) BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license

 • Phát hành tháng 04-1999 .
 • Giấy phép BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license về cơ bản giống với giấy phép BSD 3-Clause . Nhưng BSD 2-Clause yêu cầu “Tên của những người đóng góp trước đó không được sử dụng để quảng cáo cho bất kỳ phiên bản phái sinh nào mà không có được sự cho phép bằng văn bản của họ” . BSD 3-Clause đã giảm bớt sự phiền hà khi sử dụng phần mềm nguồn mở theo giấy phép BSD .
 • Nội dung license : https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause

4) GNU General Public License ( GPL )

 • Giấy phép GNU hiện đang có 2 phiên bản được sử dụng phổ biến là GPL-2.0 và GPL-3.0.
 • Phiên bản mới nhất ( GPL-3.0 ) phát hành ngày 29-06-2007 .
 • Nội dung license : https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 • Quyền lợi khi sử dụng phần mềm áp dụng giấy phép GPL :
  • Được sao chép và phân phối chương trình, được yêu cầu trả phí cho việc phân phối đó .
  • Được thay đổi chương trình để sử dụng cho mục đích cá nhân .
  • Được phân phối bản đã được thay đổi đó .
 • Nghĩa vụ :
  • Khi sao chép và phân phối chương trình, phải đính kèm các thông báo về bản quyền gốc và không bảo hành( trừ trường hợp có văn bản thêm về quy định bảo hành)
  • Khi phân phối bản đã được thay đổi bởi bản thân , phải chú thích rõ đó là bản đã được thay đổi, các thành phần được thay đổi, và áp dụng giấy phép GNU cho bản đã được thay đổi đó .
  • Khi phát hành chương trình phải công khai mã nguồn của chương trình, đồng thời phải công bố mã nguồn của chương trình trong tối thiểu 3 năm mà không được đòi một khoản phí nào từ những người yêu cầu mã nguồn trừ chi phí vận chuyển hay tương đương .

5) GNU Library or “Lesser” General Public License ( LGPL )

 • Phiên bản mới nhất ( LGPL-3.0 ) phát hành năm 2007 .
 • Nội dung license : https://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 • LGPL là một phiên bản sửa đổi của GPL .
 • Giấy phép này thường bị hạn chế đối với các thư viện phần mềm.
 • Cung cấp sự bảo vệ ít hơn so với GPL.
 • Điều này cho phép các chương trình không phải là Open source có thể truy cập hoặc liên kết tới các thư viện nguồn mở mà không phải công khai mã nguồn như giấy phép GPL .

6) MIT License

 • Được phát hành bởi Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) .
 • Nội dung license : https://opensource.org/licenses/MIT
 • Giấy phép MIT là loại giấy phép cho phép sử dụng mã nguồn tự do nhất , nó có thể kết hợp với các mã nguồn khác và đảm bảo tương thích theo điều kiện của mọi loại giấy phép khác .
 • Với giấy phép MIT bạn có thể sử dụng , sao chép , sửa đổi , hợp nhất , xuất bản , phân phối và/hoặc bán các bản sao của phần mềm mà không vi phạm bản quyền. Bạn chỉ cần tuân thủ điều kiện duy nhất sau:
  • Thông báo bản quyền và thông báo cho phép của phần mềm gốc sử dụng giấy phép MIT sẽ phải bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần quan trọng của phần mềm .

7) Mozilla Public License 2.0 ( MPL )

 • Giấy phép MPL 2.0 là một giấy phép phần mềm tự do của Quỹ Mozilla .
 • Phát hành ngày 03-01-2012 .
 • Nội dung license : https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
 • MPL là sự kết hợp giữa giấy phép BSD có chỉnh sửa và giấy phép GNU .
 • Một số lập trình viên đóng góp cho cộng đồng phần mềm mã nguồn mở nhưng không muốn từ bỏ hoàn toàn quyền sở hữu đối với những sửa đổi của họ và MPL là một ví dụ điển hình nhất đáp ứng nhu cầu này của họ .
 • Nó ra đời để giúp phân phối trình duyệt web Mozilla ( nền tảng nguồn mở của Netscape ).
 • MPL yêu cầu việc công bố mã nguồn của mọi thay đổi được đưa ra công chúng .
 • Thời gian yêu cầu để công bố được giới hạn trong vòng khoảng 6 tháng – 1 năm tuỳ theo từng trường hợp .

8) Sun Industry Standards Source License 1.2 ( SISSL )

 • SISSL là giấy phép mã nguồn theo chuẩn của Sun.
 • Nội dung license : https://opensource.org/licenses/sisslpl
 • Đối với phần mềm có áp dụng giấy phép này, mã nguồn gốc được công bố theo một phiên bản nào đó của giấy phép , người sử dụng sẽ luôn phải sử dụng mã gốc đó theo các điều khoản của phiên bản đó .
 • Không ai có quyền chỉnh sửa các điều khoản áp dụng cho mã nguồn gốc ngoài Sun .

KẾT LUẬN

 • Tóm tắt :
  • GPL : Một khi sử dụng và phân phối , bắt buộc phải sử dụng giấy phép GPL , không được phép đóng mã nguồn và thay đổi giấy phép .
  • LGPL : là giấy phép tự do “ít ràng buộc” hơn, là giấy phép sửa đổi của GPL , được sử dụng cho một số thư viện phần mềm ( các thư viện dùng ngôn ngữ C thường áp dụng giấy phép này )
  • MPL : MPL dung hoà giữa BSD và GPL . MPL cho phép dùng MPL software để tạo ra một sản phẩm khác ( thương mại hoặc không ) , tuy nhiên nếu thay đổi MPL software thì phải được đưa miễn phí lên Internet .
  • Apache : được phép đóng mã nguồn , thương mại hoá và giữ bản quyền sản phẩm .
  • BSD : là giấy phép tự do “ít ràng buộc” hơn , các giấy phép kiểu BSD để những sản phẩm phái sinh được tái phân phối như phần mềm thương mại .
 • Khi sửa đổi phải đưa mã nguồn ra thành mã nguồn mở?
  • BSD : Không cần
  • GPL , LGPL , MPL : Yêu cầu
 • Khi sử dụng có phải đưa mã nguồn ra thành mã nguồn mở?
  • BSD , LGPL , MPL : Không
  • GPL : Có
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

PS command – Từng bước để thông thạo

Khi sử dụng hệ điều hành Linux, chắc hẳn mọi người đều đã biết đến câu lệnh ps. Bài...
30/12/2020

[FTP][Phần 3]Hướng dẫn sử dụng FileZilla Client

Trong phần 2, ta đã tìm hiểu cách cài đặt cũng như cấu hình một FTP server. Để truy cập và sử...
30/12/2020

[FTP][Phần 4][LAB]Phân quyền User trong FTP server(CentOS-7)

Ở các bài viết trước, ta đã tìm hiểu về FTP và cách cấu hình của nó. Trong bài viết này,...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024