Hướng dẫn cài đặt MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04

30/12/2020

MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở rất phổ biến trên hệ thống linux và nhiều nền tảng khác, ở bài viết trước Onet đã hướng dẫn bạn cài đặt trên CentOS-8 và hôm nay Onet sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cài đặt MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04.

Để cài đặt được MySQL-8.x trên Ubuntu-18.04 các bạn thực hiện theo các bước sau đây. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về cách cài đặt trên CentOS-8 ở đây.

1. Cập nhật OS và cài đặt các gói bổ trợ

Ta thực hiện các lệnh sau để cập nhật hệ thống và cài đặt một số gói hỗ trợ cho việc cài đặt MySQL-5.x:

sudo apt-get update -y sudo apt-get install -y apt-utils wget git byobu

2. Thêm repository chính thức của MySQL-8.x và cập nhật lại OS

Để thêm repository chính thức của MySQL ta chạy các lệnh sau:

wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.14-1_all.deb

Sau khi chạy lệnh, một bảng tùy chọn hiện ra cho phép ta lựa chọn repository cho phiên bản mà ta muốn cài và một số tùy chọn khác, mặc định sẽ là phiên bản mới nhất. ta lựa chọn phiên bản 8.x phù hợp và chon Ok.

Sau đó ta cần cập nhật lại hệ thống để có thể cập nhật được các gói mới

apt-get update -y

3. Cài đặt MySQL-8.x

Thực hiện cài đặt MySQL-8.x

sudo apt-get install -y mysql-community-server

Trong quá trình cài đặt MySQL, một bảng tùy chọn hiện ra cho phép ta đặt mật khẩu cho tài khoản root, ta sẽ lần lượt nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu hoặc có thể ấn Enter để bỏ qua vì ta có thể đặt mật khẩu ở các bước sau.

Sau đó một bảng tùy chọn nữa hiện ra cho phép ta lựa chọn phương thức xác thực, Ở đây ta chọn phương thức xác thực được recommended.

4. Khởi động MySQL và bật MySQL khởi động cùng hệ thống

Khởi động MySQL và cho phép MySQL khởi động mỗi khi hệ thống khởi động.

sudo systemctl enable mysql sudo systemctl start mysql

Sau khi khởi động MySQL ta có thể kiểm tra trạng thái và phiên bản của MySQL

sudo systemctl status mysql mysql -V

Ta có kết quả như sau:

sudo systemctl status mysql ● mysql.service - MySQL Community Server  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)  Active: active (running) since Sun 2019-12-01 04:28:08 UTC; 3min 38s ago   Docs: man:mysqld(8)      http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html Main PID: 3448 (mysqld)  Status: "Server is operational"   Tasks: 38 (limit: 1081)  CGroup: /system.slice/mysql.service      └─3448 /usr/sbin/mysqld Dec 01 04:28:07 ubuntu_18043 systemd[1]: Starting MySQL Community Server... Dec 01 04:28:08 ubuntu_18043 systemd[1]: Started MySQL Community Server. mysql -V mysql Ver 8.0.18 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)

Như vậy MySQL đã được cài đặt và nó đạng hoạt động.

5. Mở firewall cho phép kết nối MySQL từ xa

Để có thể kết nối với MySQL từ xa ta cần cấu hình firewall mở port cho mysql bằng cách sử dụng lệnh ufw

sudo ufw allow mysql sudo ufw reload

6. Thiết lập bảo mật lần đầu cho MySQL.

Sau khi cài đặt ta cần thiết lập bảo mật cho MySQL nhằm giúp MySQL an toàn hơn, Để thiệt lập bảo mật cho MySQL ta chạy lệnh mysql_secure_installation, một lệnh được tích hợp sẵn để thực hiện các cài đặt bảo mật.

Sau khi thực hiện lệnh kết quả sẽ tương tự như dưới đây:

sudo mysql_secure_installation [sudo] password for toor:  Securing the MySQL server deployment. Enter password for user root:  VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords and improve security. It checks the strength of password and allows the users to set only those passwords which are secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component? Press y|Y for Yes, any other key for No: Y There are three levels of password validation policy: LOW  Length >= 8 MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary         file Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2 Using existing password for root. Estimated strength of the password: 0 Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y New password:  Re-enter new password:  Estimated strength of the password: 100 Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MySQL without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment. Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success.  Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network. Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success. By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.  Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y - Dropping test database... Success.  - Removing privileges on test database... Success. Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately. Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success. All done! 

Trong đó:

 • Tại dòng Enter password for user root: yêu cầu ta nhập mật khẩu của tài khoản root (Tài khoản root trong quản trị cơ sở dữ liệu, không phải tài khoản root hệ thống), ở đây ta nhập mật khẩu đã đặt khi cài đặt MySQL, nếu bạn không đặt mật khẩu ở bước đó thì ấn Enter để bỏ qua.
  VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords  and improve security. It checks the strength of password  and allows the users to set only those passwords which are  secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?   Press y|Y for Yes, any other key for No: 
 • Sau khi nhập mật khẩu cho tài khoản root một thông báo hiện ra cho ta lữa chọn sử dụng VALIDATE PASSWORD PLUGIN, một chức năng tích hợp để kiểm tra mức độ an toàn của mật khẩu, để sử dụng ta ấn Y và phím bất kỳ để bỏ qua. Nếu ta chọn Y một thông báo khác hiện ta cho ta chọn 3 cấp độ bảo mật của mật khẩu:
  There are three levels of password validation policy:   LOW  Length >= 8  MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters  STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary         file   Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2
 • Ở đây ta chọn cấp độ phù hợp và ấn Enter.
 • Tiếp theo do ta vừa bật chức năng kiểm tra mật khẩu ở trên, một thông báo hiện ra cho ta biết độ an toàn của mật khẩu hiện có và cho phép ta thay đổi mật khẩu, để đổi mật khẩu ta ấn Y và phím bất kỳ để bỏ qua. Nếu ta ấn Y ta cần lần lượt nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu tại dòng New password:Re-enter new password:.
  Estimated strength of the password: 100   Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : 
 • Cho ta biết độ an toàn của mật khẩu mà ta vừa đặt và yêu cầu ta xác nhận thay đổi mật khẩu. ta ấn Y để xác nhận thay đổi và phím bất kỳ để bỏ qua.
 • Tại dòng Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : cho phép ta xóa tài khoản anonymous, anonymous là tài khoản mặc định ngay từ khi cài đặt MySQL. Để xóa anonymous user ta ấn Y và phím bất kỳ để bỏ qua.
 • Tại dòng Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : cho phép ta vô hiệu hóa tính năng đăng nhập từ xa đối với tài khoản root. Để vô hiệu hóa ta ấn Y và phím bất kỳ để bỏ qua.
 • Tại dòng Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : cho phép ta xóa cơ sở dữ liệu test, một cơ sở dữ liệu được tạo mặc định ngay từ khi cài đặt MySQL. Để xóa ta ấn Y và phím bất kỳ để bỏ qua.
 • Tại dòng Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : ta ấn Y để Reload privilege nhằm áp dụng các cấu hình ta vừa đặt ở trên.

Cuối cùng ta đăng nhập bằng tài khoản root và thực hiện thử truy vấn SQL đơn giản để kiểm tra.

Để đăng nhập ta thực hiện lệnh mysql -u root -p, khi được hỏi mật khẩu ta cần nhập mật khẩu đã được cấu hình ở bước trên, kết quả sẽ như sau:

mysql -u root -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g. Your MySQL connection id is 10 Server version: 8.0.18 MySQL Community Server - GPL Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement. mysql>

Tiếp theo ở dấu nhắc lệnh của MySQL ta có thể thực hiện các truy vấn SQL để kiểm tra nó có hoạt động không:

mysql> show databases; +--------------------+ | Database      | +--------------------+ | information_schema | | mysql       | | performance_schema | | sys        | +--------------------+ 4 rows in set (0.02 sec) mysql> select host, user from mysql.user; +-----------+------------------+ | host   | user       | +-----------+------------------+ | localhost | mysql.infoschema | | localhost | mysql.session  | | localhost | mysql.sys    | | localhost | root       | +-----------+------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql> 

7. Thiết lập cho phép đăng nhập MySQL từ xa

Khi có nhu cầu đăng nhập và sử dụng MySQL trên các hệ thống khác như các công cụ quản trị database hoặc đăng nhập từ xa, ta cần cấu hình để cấp quyền truy cập cho tài khoản mà ta muốn đăng nhập. Để thực hiện ta cần truy cập vào MySQL và chạy các lệnh sau:

mysql> CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd'; mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION; mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Kết quả sẽ như sau:

mysql> CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd'; Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION; Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) mysql> FLUSH PRIVILEGES; Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> 

Chú ý: Ở đây P@ssw0rd là mật khẩu để đăng nhập từ xa, bạn sẽ thay thế nó theo ý của bạn để đảm bảo an toàn.

Kết luận

Như vậy đến đây Onet đã hoàn thành hướng dẫn bạn cài đặt MySQL trên Ubuntu-18.04, Cảm ơn các bạn đã theo dọi bài viết. Chúc các bạn thành công!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install latest Telegram Desktop Messenger App on Linux

Telegram Desktop Messenger is an open-source and cross platform Telegram client for Linux. Telegram is a messaging app...
28/12/2020

RAR Archive Ubuntu

How to create and open an archive with RAR on Ubuntu To compress, archive and transfer large files or folders, rar package...
29/12/2020

Top 7 Best Linux Terminals

It doesn’t matter if you’re a casual Linux user or a season system administrator, a good terminal emulator can vastly...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024