Hướng dẫn cấu hình Nginx với SSL làm Reverse Proxy cho WordPress trên Ubuntu server 18.04 LTS

30/12/2020

Onet đã có bài viết hướng dẫn cấu Nginx làm Reverser Proxy trên CentOS-7.

Hôm nay, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho WordPress trên Ubuntu 18.04

Mục lục

Mô hình và IP Planing
1. Cấu hình trên Nginx server
Bước 1: Cài đặt Nginx
Bước 2: Tạo file config site
Bước 3: Thiết lập chứng chỉ Let’s Encrypt
2. Cấu hình trên server cài WordPress

Mô hình và IP Planing

Mô hình

IPPlaning

Thao tác thực hiện trên nginx server và server cài wordpress thực hiện với quyền root hoặc quyền sudo.

1. Cấu hình trên Nginx Server

Bước 1: Cài đặt Nginx

1. Cài đặt nginx

apt uptdate apt install nginx -y 

2. Cho phép lưu lượng truy cập trên cổng 80.

ufw allow 'Nginx HTTP' 

3. Backup file cấu hình

cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bk

Bước 2: Tạo file config site

1. Trước khi tạo file config cho địa chỉ truy cập, ta cần kiểm tra bản ghi DNS đối với địa chỉ sẽ sử dụng :

nslookup wordpress.dangdohai.xyz

Nếu chưa tạo 1 bản ghi tên miền, hãy truy cập zonedns để tạo 1 bản ghi.

2. Tạo file config site:

Sau khi kiểm tra bản ghi đã tồn tại, ta sẽ tạo file config của tên miền, mỗi site sẽ được khai báo tương ứng với 1 file nằm trong thư mục /etc/nginx/conf.d/.

Tạo file có tên là tên miền của bạn với phần mở rộng là .conf và thêm vào file với nội dung như sau:

vim /etc/nginx/conf.d/wordpress.dangdohai.xyz.conf 

Thêm vào file nội dung sau:

server { server_name wordpress.dangdohai.xyz;   location / {     proxy_set_header  X-Real-IP       $remote_addr;     proxy_set_header  X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;      proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;     proxy_pass http://10.10.34.163;   } } 

3. Kiểm tra file cấu hình và khởi động lại nginx

Kiểm tra file cấu hình

[root@nginx ~]# nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful 

Restart nginx:

systemctl restart nginx 

4. Kiểm tra cài đặt

Vào trình duyệt web và truy cập bằng tên miền để kiểm tra. Ở đây mình sẽ truy cập bằng địa chỉ wordpress.dangdohai.xyz

5. Cài đặt chuyển hướng về tên miền

Tuy đã truy cập thành công bằng tên miền, nhưng khi ta truy cập bằng IP thì thanh URL vẫn hiển thị là địa chỉ IP. Để chuyển về tên miền ta thực hiện các bước sau

 • Truy cập và đăng nhập vào Side Admin, vào tab Settings và chọn General .
 • Sau đó sửa địa chỉ ip mặc định thành tên miền tại WordPress Address và Site Address (Ở bài này là https://wordpress.dangdohai.xyz ) -> click Save Changes

Sau khi đã lưu, ta trở lại Nginx server để tiếp tục cấu hình SLL cho site.

Bước 3: Thiết lập chứng chỉ Let’s Encrypt

1. Cài đặt Certbot

apt install python-certbot-nginx -y 

2. Sinh SSL bằng Let’s Encrypt cho site wordpress.dangdohai.xyz

certbot --nginx -d wordpress.dangdohai.xyz

OUTPUT

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): [email protected]  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel: a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: y Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for wordpress.dangdohai.xyz Waiting for verification... Cleaning up challenges Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/wordpress.dangdohai.xyz.conf  Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration. 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this change by editing your web server's configuration. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2 Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/wordpress.dangdohai.xyz.conf  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://wordpress.dangdohai.xyz  You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=wordpress.dangdohai.xyz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/wordpress.dangdohai.xyz/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/wordpress.dangdohai.xyz/privkey.pem Your cert will expire on 2020-07-01. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew" - Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal. - If you like Certbot, please consider supporting our work by: Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le 

3. Kiểm tra lại kết quả trong file config site

Sau khi sinh ssl cho site, ta kiểm tra lại file config để thấy sự thay đổi.

cat /etc/nginx/conf.d/wordpress.dangdohai.xyz.conf 
server { server_name wordpress.dangdohai.xyz;   location / {     proxy_set_header  X-Real-IP       $remote_addr;     proxy_set_header  X-Forwarded-For    $proxy_add_x_forwarded_for;     proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;     proxy_pass http://10.10.34.163;   }    listen 443 ssl; # managed by Certbot   ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/wordpress.dangdohai.xyz/fullchain.pem; # managed by Certbot   ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/wordpress.dangdohai.xyz/privkey.pem; # managed by Certbot   include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot   ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot }  server {   if ($host = wordpress.dangdohai.xyz) {     return 301 https://$host$request_uri; } # managed by Certbot server_name wordpress.dangdohai.xyz;   listen 80;   return 404; # managed by Certbot } 

4. Khởi động lại Nginx

systemctl restart nginx 

2. Cấu hình trên webserver cài WordPress

1. Sửa file wp-config.php

Tiến hành vào file wp-config.php tại /var/www/html/wp-config.php

vi /var/www/html/wp-config.php 

Thêm vào những dòng sau:

if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https'){ $_SERVER['HTTPS']='on'; } if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'])) { $_SERVER['HTTP_HOST'] = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST']; } 

File /var/www/html/wp-config.php

2. Khởi động lại dịch vụ http

systemctl restart httpd 

3. Truy cập trang web bằng địa chỉ https://wordpress.dangdohai.xyz/ đã có SSL.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn của Onet về cách cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho WordPress trên Ubuntu server 18.04 LTS.

Chúc các bạn thành công.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Use EPEL on CentOS 7

The full form of EPEL is Extra Packages for Enterprise Linux. It is software package repository for Red Hat Enterprise...
29/12/2020

[KVM] Sử dụng virt-manager để quản lý VMs

Ở bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng virt-manager – một công cụ quản trị VM đắc...
30/12/2020

Cài đặt Prometheus trên CentOS 7

Prometheus là một trong số các công cụ dùng để giám sát rất hữu ích hiện nay. Dưới đây sẽ là...
28/09/2021
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024