Hướng dẫn sử dụng NRPE của nagios để giám sát một máy linux

30/12/2020

Để có thể giám sát một máy chủ từ xa với nagios, Ta có thể sử dụng nhiều loại plugins khác nhau, Ở đây tôi giới thiệu với các bạn về một plugins thường được sử dụng là NRPE.

Để thực hiện được bài này cần phải cài đặt một nagios server trước đó để có thể giám sát một máy bằng nagios server đó. Nếu bạn chưa biết cách tạo một nagios server thì có thể tham khảo Tại Đây

Mô hình và kịch bản

Kịch bản : Cài đặt nagios lên một máy được gọi là nagios server. Cài đặt và sử dụng NRPE để có thể giám sát được máy linux từ xa được gọi là remote linux

Hostname IP CPU RAM DISK
serve 192.168.80.221 1 core 1G 20G
client 192.168.80.225 1 core 1G 20G

Thực hiện

Trên remote linux

1. Cài đặt các gói phụ kiện cần thiết

yum install -y gcc glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp openssl-devel

2. Tạo user để NRPE dùng nó để xử lý tiến trình

useradd nagios passwd nagios

3. Download file plugins

yum install wget -y wget https://www.nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.1.2.tar.gz

4. Giải nén và cài đặt plugins

tar -xvf nagios-plugins-2.1.2.tar.gz cd nagios-plugins-2.1.2 ./configure make make install

5. Sau đó thêm user vào group và cấp quyền sử dụng tập lưu NRPE cho user nagios và group nagios

usermod -a -G nagios nagios chown nagios.nagios /usr/local/nagios chown -R nagios.nagios /usr/local/nagios/libexec

6. Cài đặt xinetd

yum install xinetd -y 

7. Download và cài đặt NRPE

cd wget https://github.com/NagiosEnterprises/nrpe/releases/download/nrpe-3.2.1/nrpe-3.2.1.tar.gz tar xzf nrpe-3.2.1.tar.gz cd nrpe-3.2.1 ./configure make all make install make install-plugin make install-config make install-init make install-inetd

8. Sửa file /usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg để có thể nghe thấy nagios server

allowed_hosts=127.0.0.1,(nagios server IP )
Ví dụ :    allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.80.221

9. Sửa file /etc/services sử dụng port 5666 cho NRPE. Thêm dòng dưới đây

nrpe      5666/tcp         #NRPE

10. Chạy các dịch vụ

service xinetd restart systemctl start nrpe systemctl enable nrpe 

11. Kiểm tra xem đã cài đặt và sử dụng được NRPE chưa

/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 127.0.0.1 NRPE v3.2.1

Trên Nagios Server

1.Download NRPE

wget https://github.com/NagiosEnterprises/nrpe/releases/download/nrpe-3.2.1/nrpe-3.2.1.tar.gz

2. Giải nén file vừa download

tar xzf nrpe-3.2.1.tar.gz

3. Cài đặt lệnh NRPE

cd nrpe-3.2.1 ./configure make check_nrpe make install-plugin

4. Kiểm tra xem đã sử dụng được NRPE chưa

/usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H <remote_linux_ip_address>

Thêm một host vào để nagios server giám sát

1.Thêm vào file /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg. Khai báo file chứa thông tin của host cần giám sát

cfg_file=/usr/local/nagios/etc/hosts.cfg cfg_file=/usr/local/nagios/etc/services.cfg

2. Khai báo lệnh NRPE vào file vi /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

############################################################################### # NRPE CHECK COMMAND # # Command to use NRPE to check remote host systems ############################################################################### define command{     command_name check_nrpe     command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$     } 

3. Thêm thông tin của host vào file /usr/local/nagios/etc/hosts.cfg

define host{ name              linux-box use               generic-host check_period          24x7 check_interval         5 retry_interval         1 max_check_attempts       10 check_command          check-host-alive notification_period       24x7 notification_interval      30 notification_options      d,r contact_groups         admins register            0 } define host{ use               linux-box host_name            client alias              CentOS 7 address             192.168.80.225 }

4. Thêm thông tin của service vào file /usr/local/nagios/etc/services.cfg

define service{     name          service-test     use           generic-service     check_period          24x7     check_interval         3     retry_interval         1     max_check_attempts       3     notifications_enabled      1     contact_groups         admins     active_checks_enabled      1     passive_checks_enabled     1     register            0     notification_interval      5     notification_options      r,c,w } define service{     use           service-test     host_name        client     service_description   CPU Load1     check_command      check_nrpe!check_load  }  define service{     use           generic-service     host_name        client     service_description   disk load1     check_command      check_nrpe!check_hda1     contact_groups     admins     }

5. Kiểm tra cấu hình xem đúng hay sai kết quả giống hiện ra ở dưới sẽ là đúng và không có lỗi xảy ra

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Nagios Core 4.1.1 Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad Last Modified: 08-19-2015 License: GPL Website: https://www.nagios.org Reading configuration data...  Read main config file okay...  Read object config files okay... Running pre-flight check on configuration data... Checking objects... 	Checked 10 services. 	Checked 2 hosts. 	Checked 1 host groups. 	Checked 0 service groups. 	Checked 1 contacts. 	Checked 1 contact groups. 	Checked 25 commands. 	Checked 5 time periods. 	Checked 0 host escalations. 	Checked 0 service escalations. Checking for circular paths... 	Checked 2 hosts 	Checked 0 service dependencies 	Checked 0 host dependencies 	Checked 5 timeperiods Checking global event handlers... Checking obsessive compulsive processor commands... Checking misc settings... Total Warnings: 0 Total Errors:  0

6. Khởi động lại dịch vụ nagios

service nagios restart

Đã có thể giám sát host và service. Vậy khi chúng gặp sự cố thì làm sao chúng ta có thể biết được. Ở bài hướng dẫn cảnh báo qua mail tôi sẽ hướng các bạn dẫn cài đặt cảnh báo

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Update Ubuntu Linux

Method 1: Update Ubuntu via the Command Line First, open the terminal in Ubuntu desktop. You can find it in the menu,...
24/10/2021

Hướng dẫn cài đặt Checkmk trên centos 7

Giải pháp giám sát được cài đặt ra sao. Việc cấu hình của nó có khó khăn hay không và bạn muốn...
30/12/2020

Firewall [ Phần 4 ] Xây dựng mô hình firewall với Firewalld Service

Lời mở đầu Sau series những bài tìm hiểu về firewall, hôm nay để tổng kết lại những gì tìm...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024