Install Zabbix 4.0 on Ubuntu

29/12/2020
Zabbix is an open source monitoring tool. With Zabbix, you can monitor your servers, virtual machines, networks, cloud services and many more. It is a very useful tool for small, medium and large IT organizations. In this article, I will show you how to install Zabbix on Ubuntu 18.04 LTS. So, let’s get started.

Adding Zabbix Package Repository:

Zabbix is not available in the official package repository of Ubuntu 18.04 LTS. But, you can easily add the official pakage repository of Zabbix on Ubuntu 18.04 LTS and install Zabbix from there.

First, navigate to the ~/Downloads directory with the following command:

$ cd ~/Downloads

Now, download the Zabbix package repository DEB file with the following command:

$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/
zabbix-release_4.0-2+bionic_all.deb

The DEB package file should be downloaded.

As you can see, a new DEB file is downloaded in the ~/Downloads directory.

Now, install the DEB package file with the following command:

$ sudo dpkg -i zabbix-release*.deb

The Zabbix official package repository should be added.

Updating APT Package Repository Cache:

Now, you have to update the APT package repository cache.

To do that, run the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Installing and Configuring Zabbix:

Now, you can install Zabbix with the following command:

$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

Now, press y and then press <Enter>.

Zabbix is being installed.

Zabbix is installed at this point.

Now, you have to create a MySQL/MariaDB database for Zabbix.

To do that, start MySQL/MariaDB console as root with the following command:

$ sudo mysql -u root

If you have MySQL/MariaDB password set for the root user, then you can use the following command to login to the console as root:

$ sudo mysql -u root -p

And then enter the password and you should be logged in.

Once you’re logged into the MySQL/MariaDB console, it should look something like this.

Now, create a database zabbix with the following SQL command:

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;

The database zabbix should be created.

Now, grant all privileges to the user zabbix to the database zabbix you just created and also set a password for the user zabbix with the following SQL command:

MariaDB [(none)]>  grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by
 ‘YOUR_PASSWORD_HERE’;

NOTE: Make sure to replace YOUR_PASSWORD_HERE with your desired password.

The required permissions should be granted and the password should be set. I set the password zabbix in this article for simplicity.

Now, exit out of the MySQL/MariaDB console with the following command:

MariaDB [(none)]> quit;

Now, create the required tables with the following command:

$ zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -Dzabbix -pzabbix

NOTE: Make sure you replace the password zabbix with the password that you set.

Now, you have to edit the Zabbix configuration file /etc/zabbix/zabbix_server.conf with the following command:

$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Now, find the line DBUser=zabbix and add a new line below it as marked in the screenshot below. Once you’re done, press <Ctrl> + x followed by y and then press <Enter> to save the file.

NOTE: DBPassword=zabbix, sets the database password to zabbix. Replace zabbix with the password that you set.

Now, you have to set the correct time zone to the PHP engine. To do that, edit the configuration file /etc/zabbix/apache.conf with the following command:

$ sudo nano /etc/zabbix/apache.conf

Now, scroll down a little bit and find the marked lines. Remove the hash (#) sign to uncomment them and change Europe/Riga to your desired time zone. You can find more information on what to put there at https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones.

The final configuration file in my case looks as follows. Once you’re done, press <Ctrl> + x followed by y and then press <Enter> to save the file.

Now, restart zabbix-server, zabbix-agent and apache2 services with the following command:

$ sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

Now add zabbix-server, zabbix-agent and apache2 services to the system startup of your Ubuntu 18.04 LTS machine with the following command:

$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

zabbix-server, zabbix-agent and apache2 services should be added to the system startup and they will start automatically when your computer boots from now on.

Now, run the following command to find the IP address of your Ubuntu 18.04 LTS machine:

$ ip a

As you can see, in my case the IP address of my Ubuntu 18.04 LTS machine is 192.168.21.128. It should be different for you. So, make sure you replace it with yours from now on.

Now, visit http://192.168.21.128/zabbix from your favorite web browser and you should see the following page. As you’re running Zabbix frontend for the first time, you have to configure the Zabbix frontend. To do that, click on Next step.

Now, make sure all of the pre-requisites are OK. Then, click on Next step.

Now, type in the password for the MySQL/MariaDB database user zabbix (in my case it is zabbix) and click on Next step.

Now, click on Next step.

Make sure all the information is correct. Then, click on Next step.

Zabbix should be successfully configured. Now, click on Finish.

Now you should be able to login as the default user Admin with the default password zabbix.

Once you log in, you should see the Zabbix dashboard. Now, you can use Zabbix as much as you want.

That’s how you install Zabbix on Ubuntu 18.04 LTS. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Setting Up Zabbix Server on Debian 9.0

Zabbix is very popular, easy to use, fast monitoring tool. It support monitoring Linux, Unix, windows environments with...
29/12/2020

Install Zabbix 4.0 on CentOS 7

Zabbix is an open source monitoring software. You can use Zabbix to monitor your servers, cloud services, virtual machines...
29/12/2020

Install Zabbix 4.0 on Ubuntu

Zabbix is an open source monitoring tool. With Zabbix, you can monitor your servers, virtual machines, networks, cloud...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024