Enable SSH Server on Debian

28/12/2020
ssh

How to Enable SSH Server for Remote Login on Debian 9

In this article, I will show you how to install and configure SSH server on Debian 9 Stretch for remote login. Let’s get started.

Installing SSH Server:

First update the apt package repository cache of your Debian operating system with the following command:

$ sudo apt-get update

Your apt package repository cache should be updated as you can see in the screenshot below.

On Debian, SSH server comes as ‘openssh-server’ package. To install OpenSSH on Debian, run the following command:

$ sudo apt-get install openssh-server

Press ‘y’ and then press <Enter> to continue.

OpenSSH server should be installed.

On Debian, the default behavior of OpenSSH server is that it will start automatically as soon as it is installed. You can also check whether OpenSSH server is running on it with the following command:

$ sudo systemctl status ssh

You should see ‘active (running)’ status as shown in the screenshot below. Which means SSH server is running.  It is also listening on port 22.

If in any case OpenSSH server is not running, you can run the following command to start OpenSSH server.

$ sudo systemctl start ssh

Remove SSH Server from startup:

By default, on Debian, OpenSSH server should start automatically on system boot. If you don’t want it to start on boot then first stop the OpenSSH server with the following command:

$ sudo systemctl stop ssh

Now if you check the status of your OpenSSH server, you should see that it is not running as shown in the screenshot below.

Now disable OpenSSH server from startup with the following command:

$ sudo systemctl disable ssh

Start OpenSSH Server on boot:

If you want to start OpenSSH server on boot again, just run the following command:

$ sudo systemctl enable ssh

Now start OpenSSH server with the following command:

$ sudo systemctl start ssh

If you check the status of OpenSSH server now, you should see that it is running as shown in the screenshot below.

Connecting to the SSH server remotely:

Before you can connect to the SSH server remotely, you must know the IP address of the SSH server.

To find out what the IP address of the computer running the SSH server, run the following command from that computer:

$ ip a

You can see from the screenshot that the IP address of the computer I have SSH server installed on is 192.168.10.82

Now, to connect to this machine from another computer, run the following command:

$ ssh USERNAME@HOST/IP_ADDR

I will connect to the SSH server as user ‘shovon’ and with the IP address 192.168.10.82 from my Ubuntu 17.10 machine.

$ ssh shovon@192.168.10.82

Once you press <Enter>, you should see the following prompt if it is the first time connecting to the SSH server, which it is.

Just type ‘yes’ and press <Enter>.

Then you should be prompted to enter the login password of the user you’re login as. Enter the password and press <Enter>.

You should be connected to the SSH server as that user. The hostname changed from ‘linuxhint-pc’ to ‘linuxhint’ as you can see from the screenshot below.

You can further verify that you’re connected to the remote server with the following command:

$ ip a

You can see that the IP address is 192.168.10.82! The IP of our SSH server!

You can run any command you want here and manage the remote server using SSH. You may even buy a Public IP and control your server from anywhere around the globe.

When you’re done configuring, just run the following command to close the SSH connection.

$ exit

See? You’re logged out back into the ‘linuxhint-pc’.

root Access to the Remote Server with SSH:

Now if you want root access to the remote server, you may try to login as root with the following command:

$ ssh root@192.168.10.82

But root access in modern operating system this way is disabled by default. It is also the case for Debian. There’s a ‘configurationless’ workaround, just login as an ordinary user and become root with the following command:

$ su

Enter your root password and you should be logged in as root as shown in the screenshot below.

You can change the configuration of your SSH server to allow direct root login as well.

To do that, open the ‘/etc/ssh/sshd_config’ configuration file with ‘nano’ with the following command:

$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

The file should look like this.

Scroll down a little bit. You should see the line as marked in the screenshot below.

Remove the # sign before PermitRootLogin and change ‘prohibit-password’ to ‘yes’. Once you’re done, press Ctrl+X , press ‘y’ and then press <Enter> to save the file.

Now restart the SSH server with the following command:

$ sudo systemctl restart ssh

Now you should be able to connect as ‘root’ user directly as shown in the screenshot below.

That’s how you enable SSH server for remote login on Debian 9. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Common SSH Configuration Options Ubuntu

In this article, I will show you how to do SSH Configuration on Ubuntu. I will assume my Ubuntu SSH server has the hostname...
28/12/2020

How and Why to Change Default SSH Port

Secure Shell, also known as SSH is a network protocol which can be used to access the server remotely. Communication taking...
29/12/2020

How to Enable SSH on CentOS 8

In this article, I am going to show you how to install SSH client and server tools on CentOS 8 server and how to configure...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024