How to List Docker Containers

29/12/2020
Docker as you all know is a great containerization software. With Docker, you can create lightweight containers and run the apps and services you want in an isolated virtual environment.

In this article, I will create some Docker containers show you how to list all the Docker containers on your Docker host. So, let’s get started.

Installing Docker:

I’ve written dedicated articles on installing Docker on Ubuntu/Debian, CentOS and Raspberry Pi. You may check them out if you don’t have Docker installed yet.

If you still have any problem installing Docker, you may contact me through https://support.linuxhint.com. I will be more than happy to help.

Listing Running Docker Containers:

You can list all the running Docker containers using several Docker commands.

For example, to list all the running Docker containers, you may run one of the following commands:

$ docker container ls

Or,

$ docker container list

Or,

$ docker container ps

Or,

$ docker ps

All the commands above are an alias to one another and they will give you same output. As you can see, all the running containers ID, IMAGE name (the image from which the container is created), startup COMMAND (the command that runs just after the container starts), STATUS, creation time (CREATED), opened PORTS and NAMES (name of the container) are listed.

Listing All Docker Containers:

If you want to list all the containers ever created on your Docker host whether they are running or not, you can run one of the following commands:

$ docker container ls -a

Or,

$ docker container list -a

Or,

$ docker container ps -a

Or,

$ docker ps -a

As you can see, all the containers whether they are running or not are listed. The same information as before is displayed.

Listing Total File Size Usage of Containers:

If you want to know how much disk space each container is consuming, you can add the -s option with the commands shown above.

For example, to list how much disk space all the running containers are consuming, run the following command:

$ docker container list -s

Again, to list how much disk space all the containers (running or stopped) are consuming, run the following command:

$ docker container ls -as

As you can see, the disk space consumption of each container is listed.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Docker on Debian 9

How to Install and Use Docker on Debian 9 Stretch Docker is a containerization system like LXC for virtualizing Linux operating...
28/12/2020

Set up a MongoDB server with Docker

In this article, I am going to show you how to use Docker Compose to create a MongoDB container and access it using Mongo...
29/12/2020

7 Tips to Optimize Your Docker Images

7 Tips to Optimize Your Docker Images #1 Design Container Images for a Single Job By focusing a container image for single...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024