Installing KVM on Debian 10

29/12/2020
KVM
In this article, I am going to show you how to install KVM on Debian 10 and create a KVM virtual machine using libvirt. So, let’s get started.

Enabling Hardware Virtualization Extension:

First, you have to enable hardware virtualization extension from the BIOS of your computer. If you’re using intel processor, then it will be called VT-x or VT-d. If you’re using an AMD processor, then it will be called AMD-v in the BIOS.

Once you have hardware virtualization enabled, run the following command to verify that VT-x/VT-d or AMD-v extension is enabled.

$ grep –color –perl-regexp ‘vmx|svm’ /proc/cpuinfo

As you can see, svm flag is available. I am using an AMD processor. If you’re using Intel processor, then it will be vmx. So, hardware virtualization is enabled. Great!

Installing KVM/QEMU:

Now, you have to install KVM and QEMU from the official package repository of Debian 10 Buster.

First, update the APT package repository cache with the following command:

$ sudo apt update

The APT package repository cache should be updated.

Now, install KVM and QEMU with the following command:

$ sudo apt install qemu qemu-kvm qemu-system qemu-utils

To confirm the installation, press Y and then press <Enter>.

APT package manager will download and install all the required packages.

At this point, KVM and QEMU should be installed.

Installing LibVirt:

To create virtual machines and manage them easily, libvirt is used. It’s a must have tool for KVM and QEMU virtualization.

libvirt and all the required tools are available in the official package repository of Debian 10 Buster.

To install libvirt and all the necessary tools, run the following command:

$ sudo apt install libvirt-clients libvirt-daemon-system virtinst

Now, press Y and then press <Enter> to confirm the installation.

APT package manager will download and install all the required packages.

At this point, libvirt and all the required tools will be installed.

Now, check whether libvirtd service is running with the following commnad:

$ sudo systemctl status libvirtd

As you can see, libvirtd service is running. The libvirtd service is also enabled. So, it will start automatically on boot.

If in any case, libvirtd service is not running, you can start it with the following command:

$ sudo systemctl start libvirtd

By default, the default network of libvirt is not active as you can see in the screenshot below.

$ sudo virsh net-list –all

In order to create virtual machines with libvirt, the default network must be active.

To start the default network, run the following command:

$ sudo virsh net-start default

Also, configure the default network to automatically start on boot with the following command:

$ sudo virsh net-autostart default

Creating a KVM Virtual Machine:

In this section, I am going to show you how to create your first KVM virtual machine and install an operating system (Ubuntu 16.04 LTS) from an ISO image on the virtual machine. So, let’s get started.

First, make a new directory structure for KVM virtual machines with the following command:

$ sudo mkdir -pv /kvm/{disk,iso}

The following directory structure should be created.

/kvm
disk/
–Iso/

In the /kvm/disk directory, all the virtual machine hard disk images will be kept.

In the /kvm/iso directory, all the operating system ISO images will be kept.

Now, navigate to the /kvm/iso directory with the following command:

$ cd /kvm/iso

Now, download the Ubuntu 16.04 LTS ISO image with the following command:

$ sudo wget http://releases.ubuntu.com/16.04.6/ubuntu-16.04.6-server-amd64.iso

The ISO image is being downloaded. It will take a while to complete. Once the download is complete, the ISO image will be available in the /kvm/iso directory.

Once the download is complete, run the following command to create a new KVM virtual machine.

$ sudo virt-install –name server01
–os-type linux
–os-variant ubuntu16.04
–ram 1024
–disk /kvm/disk/server01.img,device=disk,bus=virtio,size=10,format=qcow2
–graphics vnc,listen=0.0.0.0
–noautoconsole
–hvm
–cdrom /kvm/iso/ubuntu-16.04.6-server-amd64.iso
–boot cdrom,hd

NOTE: You can change the bold font text in the command above in order to install a new operating system. The command is pretty self-explanatory. So, I am not going into more details.

A new KVM virtual machine should be created.

You can list all the KVM virtual machines with the following command:

$ sudo virsh list –all

As you can see, the new KVM virtual machine server01 is running.

Now, print the VNC port of the server01 virtual machine with the following command:

$ sudo virsh vncdisplay server01

As you can see, the VNC port is :0

Now, print the IP address of your KVM/QEMU server with the following command:

$ ip a

As you can see, the IP address is 192.168.21.131. It will be different in your case. So, make sure to replace it from now on.

Now, you should be able to connect to the VNC server of the virtual machine from any VNC client.

Just connect to the VNC address 192.168.21.131:0.

You should be connected to the VNC server. As you can see, the Ubuntu 16.04 LTS installer is running. Now, install Ubuntu 16.04 on the virtual machine as you usually do.

Ubuntu 16.04 LTS is being installed on the KVM virtual machine.

Once Ubuntu 16.04 LTS is installed, the server01 virtual machine will be powered off automatically.

To power it on again, run the following command:

$ sudo virsh start server01

Now, you should be able to connect to the console of the server01 virtual machine using VNC again.

I have also installed SSH server on the server01 virtual machine. To connect to the virtual machine via SSH, print the IP information of the virtual machine first.

$ ip a

Now, you should be able to SSH into the virtual machine from your KVM/QEMU server as you can see in the screenshot below.

So, that’s how you install KVM on Debian 10 and use libvirt to create KVM virtual machines on Debian 10. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Setting up Libvirt QEMU and KVM stack on Debian

QEMU-KVM based virtualization is at the heart of Linux based virtualization stack. It is free and open source and is one...
29/12/2020

Installing KVM on Debian 10

In this article, I am going to show you how to install KVM on Debian 10 and create a KVM virtual machine using libvirt....
29/12/2020

What is KVM?kernel

Virtualization refers to the creation of a simulated computing resource that mimics the behavior of the corresponding real...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024