LDAP [Phần 1] – Hướng dẫn cài đặt LDAP trên CentOS 7

30/12/2020

LDAP viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol là một giao thức dạng client-server được phát triển trên chuẩn X500 có chức năng phục vụ cho việc truy cập dịch vụ thư mục. LDAP có thể được sử dụng để lưu trữ bất kỳ loại thông tin nào và thường được sử dụng như một thành phần của hệ thống xác thực tập chung.

Mục lục

 1. Cấu hình đề nghị
 2. Cài đặt LDAP trên CentOS 7
 3. Cài đặt PHP Ldap Admin để quản lý tài khoản LDAP trên giao diện

1. Cấu hình đề nghị

Để cài đặt thành công LDAP, cấu hình đề nghị tối thiểu như sau:

 • Hệ điều hành: CentOS 7
 • RAM: 1GB
 • CPU: 1 Core
 • DISK: 15GB

2. Cài đặt LDAP trên CentOS 7

Cấu hình hostname

hostnamectl set-hostname "LDAP" exec bash

Tắt firewalld

systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld

Tắt Selinux

sudo setenforce 0 sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config sed -i 's/SELINUX=permissive/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

Cài đặt epel-release và cập nhật các gói phần mềm

yum install epel-release -y yum update -y

Khởi động lại máy để lấy lại cấu hình mới nhất :

init 6

Cài đặt OpenLDAP

yum -y install openldap-servers openldap-clients

Sao chép file cấu hình và phân quyền

cp /usr/share/openldap-servers/DB_CONFIG.example /var/lib/ldap/DB_CONFIG chown ldap. /var/lib/ldap/DB_CONFIG 

Khởi động slapd

systemctl start slapd systemctl enable slapd

Thiết lập LDAP admin password, tạo mật khẩu

[root@ldap ~]# slappasswd New password: Re-enter new password: {SSHA}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLDAPPASS1

Thêm mới file chroot.ldif

cat > chrootpw.ldif << EOF # Chỉ định mật khẩu được tạo ở trên cho phần "olcRootPW" dn: olcDatabase={0}config,cn=config changetype: modify add: olcRootPW olcRootPW: {SSHA}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLDAPPASS1 EOF

Chạy lệnh sau để update thông tin từ file chroot.ldif

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f chrootpw.ldif

Kết quả

Import các schemas:

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/openldap/schema/cosine.ldif ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/openldap/schema/nis.ldif ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/openldap/schema/inetorgperson.ldif

Kết quả

Thiết lập Manager Password, tạo mật khẩu :

# Tạo mật khẩu cho người quản lý [root@ldap ~]# slappasswd New password: Re-enter new password: {SSHA}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLDAPPASS2

Thêm mới file chdomain.ldif:

cat > chdomain.ldif << EOF # Thay thế domain của bạn và các section dc=**,dc=** # Chỉ định mật khẩu vừa được tạo ở trên vào phần "olcRootPW" dn: olcDatabase={1}monitor,cn=config changetype: modify replace: olcAccess olcAccess: {0}to * by dn.base="gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth"  read by dn.base="cn=Manager,dc=Onet,dc=local" read by * none dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config changetype: modify replace: olcSuffix olcSuffix: dc=Onet,dc=local dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config changetype: modify replace: olcRootDN olcRootDN: cn=Manager,dc=Onet,dc=local dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config changetype: modify add: olcRootPW olcRootPW: {SSHA}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLDAPPASS2 dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config changetype: modify add: olcAccess olcAccess: {0}to attrs=userPassword,shadowLastChange by  dn="cn=Manager,dc=Onet,dc=local" write by anonymous auth by self write by * none olcAccess: {1}to dn.base="" by * read olcAccess: {2}to * by dn="cn=Manager,dc=Onet,dc=local" write by * read EOF

Chạy lệnh sau để update thông tin:

ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f chdomain.ldif 

Kết quả

Thêm file basedomain.ldif:

cat > basedomain.ldif << EOF # Thay thế domain của bạn và các section dc=**,dc=** dn: dc=Onet,dc=local objectClass: top objectClass: dcObject objectclass: organization o: Onet Local dc: Onet dn: cn=Manager,dc=Onet,dc=local objectClass: organizationalRole cn: Manager description: Directory Manager dn: ou=People,dc=Onet,dc=local objectClass: organizationalUnit ou: People dn: ou=Group,dc=Onet,dc=local objectClass: organizationalUnit ou: Group EOF

Cập nhật thông tin của basedomain

ldapadd -x -D cn=Manager,dc=Onet,dc=local -W -f basedomain.ldif Enter LDAP Password: # password của manager

Kết quả

Sau khi thực hiện xong các bước chúng ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra các entry:

slapcat

Kết quả

Để thêm mới một entry chúng ta cần tạo ra file ldif và update thông tin các file ldif đó và dùng slapcat để kiểm tra.

Ví dụ về thêm một entry user :

cat > adduser_1.ldif << EOF dn: cn=adduser_1,ou=People,dc=Onet,dc=local objectClass: person objectClass: inetOrgPerson userPassword:: V2VsY29tZTEyMw== sn: user cn: adduser_1 EOF

Update file adduser_1.ldif để thông tin user được thêm vào cây LDAP :

ldapadd -x -D cn=Manager,dc=Onet,dc=local -W -f adduser_1.ldif

3. Cài đặt PHP LDAP Admin để quản trị LDAP trên giao diện

Cài đặt httpd

yum -y install httpd

Mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf và sửa đổi các thông tin sau :

# Tại dòng 151 sửa như sau : AllowOverride All # Tại dòng 164, sửa thông tin như sau: DirectoryIndex index.html index.cgi index.php # Thêm vào cuối file những cấu hình sau: ServerTokens Prod KeepAlive On 

Khởi động lại httpd

systemctl restart httpd systemctl enable httpd

Cài đặt PHP

yum -y install php php-mbstring php-pear

Mở file /etc/php.ini:

# Tại dòng 878 sửa lại timezone: date.timezone = "Asia/Ho_Chi_Minh"

Cài đặt phpLdapadmin

yum --enablerepo=epel -y install phpldapadmin

Mở file /etc/phpldapadmin/config.php và sửa các thông tin như sau :

# Tại dòng 398: $servers->setValue('login','attr','dn'); // $servers->setValue('login','attr','uid');

Mở file /etc/httpd/conf.d/phpldapadmin.conf và thêm thông tin sau

# Tại dòng 11 sửa lại như Require all granted

Khởi động lại httpd

systemctl restart httpd

Truy cập vào trang quản trị theo đường dẫn “http://IP_Server/phpldapadmin/”

Kết quả

Tiến hành đăng nhập như sau

Nếu đúng thông tin đăng nhập sẽ chuyển đến màn quản trị LDAP

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Ở những bài viết sau tôi sẽ chia sẻ cách tích hợp LDAP làm hệ thống xác thực tập chung cho một số hệ thống khác.

Chúc các bạn thành công !!!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt IP static ubuntu 20.04

Phiên bản Ubuntu 20.04 đã chính thức ra mắt. Và ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm...
30/12/2020

How to Add a User to a Group on CentOS 7

Linux is a multi-user operating system. It is designed from the start to work with many users simultaneously. Which user...
29/12/2020

Script #4: Script cảnh báo file lạ trên server Linux (Detect Strange Files Script)

Việc các máy chủ bị hacker tấn công là việc thường xuyên xảy ra. Trong đó, có một lỗ hổng...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024