NFS Server and Client Installation on CentOS 7

01/11/2021

1 Preliminary Note

I have fresh installed CentOS 7 server, on which I am going to install the NFS server. My CentOS server have hostname server1.example.com and IP as 192.168.0.100

If you don’t have a CentOS server installed yet, use this tutorial for the basic operating system installation. Additionally to the server, we need a CentOS 7 client machine, this can be either a server or desktop system. In my case, I will use a CentOS 7 desktop with hostname  client1.example.com and IP  192.168.0.101 as a client. I will run all the commands in this tutorial as the root user.

2 At NFS server end

As the first step, we will install these packages on the CentOS server with yum:

yum install nfs-utils

Now create the directory that will be shared by NFS:

mkdir /var/nfsshare

Change the permissions of the folder as follows:

chmod -R 755 /var/nfsshare
chown nfsnobody:nfsnobody /var/nfsshare

We use /var/nfsshare as a shared folder, if we use another drive such as the /home directory, then the permission changes will cause a massive permissions problem and ruin the whole hierarchy. So in case, we want to share the /home directory then permissions must not be changed.
Next, we need to start the services and enable them to be started at boot time.

systemctl enable rpcbind
systemctl enable nfs-server
systemctl enable nfs-lock
systemctl enable nfs-idmap
systemctl start rpcbind
systemctl start nfs-server
systemctl start nfs-lock
systemctl start nfs-idmap

Now we will share the NFS directory over the network a follows:

nano /etc/exports

We will make two sharing points  /home and /var/nfsshare. Edit the exports file as follows:

/var/nfsshare  192.168.0.101(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)
/home      192.168.0.101(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

Note 192.168.0.101 is the IP of the client machine, if you wish that any other client should access it you need to add it IP wise otherwise you can add “*” instead of IP for all IP access.

Condition is that it must be pingable at both ends.

Finally, start the NFS service:

systemctl restart nfs-server

Again we need to add the NFS service override in CentOS 7 firewall-cmd public zone service as:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=nfs
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=mountd
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=rpc-bind
firewall-cmd --reload

Note: If it will be not done, then it will give error for Connection Time Out at client side.

Now we are ready with the NFS server part.

3 NFS client end

In my case, I have a CentOS 7 desktop as client. Other CentOS versions will also work the same way. Install the nfs-utild package as follows:

yum install nfs-utils

Now create the NFS directory mount points:

mkdir -p /mnt/nfs/home
mkdir -p /mnt/nfs/var/nfsshare

Next, we will mount the NFS shared home directory in the client machine as shown below:

mount -t nfs 192.168.0.100:/home /mnt/nfs/home/

It will mount /home of NFS server. Next we will mount the /var/nfsshare directory:

 mount -t nfs 192.168.0.100:/var/nfsshare /mnt/nfs/var/nfsshare/

Now we are connected with the NFS share, we will crosscheck it as follows:

df -kh
[root@client1 ~]# df -kh
Filesystem                    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root        39G  1.1G   38G   3% /
devtmpfs                      488M     0  488M   0% /dev
tmpfs                         494M     0  494M   0% /dev/shm
tmpfs                         494M  6.7M  487M   2% /run
tmpfs                         494M     0  494M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-home        19G   33M   19G   1% /home
/dev/sda1                     497M  126M  372M  26% /boot
192.168.0.100:/var/nfsshare   39G  980M   38G   3% /mnt/nfs/var/nfsshare
192.168.0.100:/home           19G   33M   19G   1% /mnt/nfs/home
[root@client1 ~]#

So we are connected with the NFS share.

Now we will check the read/write permissions in the shared path. At client enter the command:

touch /mnt/nfs/var/nfsshare/test_nfs

So we successfully configured an NFS-share.

4 Permanent NFS mounting

We have to re-mount the NFS share at the client after every reboot. Here are the steps to mount it permanently by adding the NFS-share in /etc/fstab file of client machine:

nano /etc/fstab

Add the entries like this:

[...]
192.168.0.100:/home  /mnt/nfs/home  nfs defaults 0 0
192.168.0.100:/var/nfsshare  /mnt/nfs/var/nfsshare  nfs defaults 0 0

Note 192.168.0.100 is the server NFS-share  IP address, it will vary in your case.

This will make the permanent mount of the NFS-share. Now you can reboot the machine and mount points will be permanent even after the reboot.

Cheers, now we have a successfully configured NFS-server over CentOS 7 🙂

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

PRIVATE PROXY LÀ GÌ? MUA PRIVATE PROXY Ở ĐÂU?

DỊCH VỤ THUÊ PROXY PRIVATE DEDICATED ONET IDC cung cấp dịch vụ IP Proxy Private giúp quý khách sử dụng...
13/11/2022

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?

Nền tảng mạng xã hội Youtube hiện đang có lượng người dùng khổng lồ trên thế giới. Đây vừa...
05/10/2023

Mua Proxy US để nuôi tài khoản Facebook Ads, Ebay, Amazon

Ngày nay, cũng rất nhiều cá nhân doanh nghiệp áp dụng Proxy để kiếm tiền online. Bạn có thể sử...
13/11/2022
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024