Cài đặt TLS cho dịch vụ RSYSLOG server trên centos7

30/12/2020
Chưa phân loại

Các bạn đã tìm ra hướng có thể kiểm soát được log trong khi có nhiều máy. Các bạn đã sử dụng được rsyslog để tập trung chúng lại và quản lý chúng. Vậy về bảo mật của nó thì sao. Nó chưa hề được mã hóa dữ liệu. Bài viết này tôi sẽ giúp bạn làm việc đó

Trước khi đọc bài này thì các bạn hãy chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị được ít nhất 2 VM centos7. Chúng ta sẽ có 1 client và server. Và chắc chắn rằng chúng đã được cài đặt RSYSLOG nếu chưa bạn hãy đọc bài Hướng dẫn cài đặt rsyslog nhé ! Còn bây giờ chúng ta bắt đầu bài hôm nay nào

Chuẩn bị

HOSTNAME CPU RAM DISK IP OS
NODE3 1 1G 20G 192.168.80.224 Centos 7
NODE2 1 1G 20G 192.168.80.225 Centos 7

Mô hình

Kiểm tra tính mã hóa trước khi cài TLS với TCPDUMPwireshark

Kịch bản: Gửi tin nhắn từ client lên server và bắt gói tin để đọc. Kết quả ở dưới như sau

Thực hiện trên CLIENT

Bước 1: Tạo chứng chỉ CA

1 Cài đặt GnuTLS

[root@node2 ~]# yum -y install gnutls-utils

2. Tạo  private key

[root@node2 ~]# certtool --generate-privkey --outfile ca-key.pem Generating a 2048 bit RSA private key...

3. Tạo chứng chỉ CA

[root@node2 ~]# certtool --generate-self-signed --load-privkey ca-key.pem --outfile ca.pem Generating a self signed certificate... Please enter the details of the certificate's distinguished name. Just press enter to ignore a field. Common name: node2.example.com UID: Organizational unit name: Organization name: Locality name: State or province name: Country name (2 chars): Enter the subject's domain component (DC): This field should not be used in new certificates. E-mail: Enter the certificate's serial number in decimal (default: 6680410231240074733):  Activation/Expiration time. The certificate will expire in (days): 3650  Extensions. Does the certificate belong to an authority? (y/N): y Path length constraint (decimal, -1 for no constraint): -1 Is this a TLS web client certificate? (y/N): n Will the certificate be used for IPsec IKE operations? (y/N): n Is this a TLS web server certificate? (y/N): n Enter a dnsName of the subject of the certificate: node2.example.com Enter a dnsName of the subject of the certificate: Enter a URI of the subject of the certificate: Enter the IP address of the subject of the certificate: Enter the e-mail of the subject of the certificate: Will the certificate be used to sign OCSP requests? (y/N): n Will the certificate be used to sign code? (y/N): n Will the certificate be used for time stamping? (y/N): n Will the certificate be used to sign other certificates? (y/N): y Will the certificate be used to sign CRLs? (y/N): y Enter the URI of the CRL distribution point: X.509 Certificate Information:     Version: 3     Serial Number (hex): 5cb595b602f325ed     Validity:         Not Before: Tue Apr 16 08:43:36 UTC 2019         Not After: Fri Apr 13 08:43:44 UTC 2029     Subject: CN=node2.example.com     Subject Public Key Algorithm: RSA     Algorithm Security Level: Medium (2048 bits)         Modulus (bits 2048):             00:b7:d6:0b:dd:52:72:77:87:d6:16:8d:c6:93:69:6b             23:19:65:3e:28:cf:63:72:39:11:98:d9:6c:51:fe:da             2f:f3:2c:52:24:37:79:b2:36:ce:cd:8e:a2:45:51:96             a0:03:ef:7f:9b:f5:7f:f4:67:2e:08:25:fb:0b:69:41             f8:7c:15:b7:44:3d:65:a0:c8:97:51:f2:5c:fb:4f:fb             db:5a:c0:db:d9:78:35:c4:01:dc:68:d4:d2:9f:9b:29             47:4c:6e:44:d2:f4:b8:b4:f7:0a:dd:1c:45:d3:32:c8             cf:86:50:c3:49:4d:0f:24:61:e4:a6:10:c5:6a:f2:58             84:f4:94:e3:9d:65:33:c2:36:60:30:f0:f7:7a:55:9a             68:d4:0b:62:59:4f:9b:a0:60:e2:78:b9:1e:90:a5:95             9a:e9:45:c0:ba:6f:4c:09:72:d8:b0:fb:3b:77:c7:a8             ee:75:6e:f8:96:24:8c:14:06:57:85:73:eb:d2:e9:d9             a2:9e:d6:17:c0:6c:ac:ba:2a:47:49:9d:df:35:4a:75             be:4c:68:4e:36:43:04:a7:7c:a2:47:5d:62:24:1b:00             a9:10:63:90:3e:b1:8a:5c:01:e5:ac:21:7b:5e:19:ab             4e:04:5c:82:00:7e:27:d6:31:66:db:c7:1f:53:32:9b             59         Exponent (bits 24):             01:00:01     Extensions:         Basic Constraints (critical):             Certificate Authority (CA): TRUE             Path Length Constraint: 0         Subject Alternative Name (not critical):             DNSname: node2.example.com         Key Usage (critical):             Certificate signing.             CRL signing.         Subject Key Identifier (not critical):             951acec5fda12e4b438d10bb48a5ddcdea33a1f8 Other Information:     Public Key ID:         951acec5fda12e4b438d10bb48a5ddcdea33a1f8     Public key's random art:         +--[ RSA 2048]----+         |    o    |         |    + = =   |         |   o = * + . |         |   . + B + o . |         |   . S = o . |         |    . + o   |         |   . . B .  |         |    . . *   |         |    E .   |         +-----------------+ Is the above information ok? (y/N): y  Signing certificate...

Bước 2: Tạo key cho client

1 Tạo private key

[root@node2 ~]# certtool --generate-privkey --outfile node3-key.pem --bits 2048 ** Note: Please use the --sec-param instead of --bits Generating a 2048 bit RSA private key...

2. Tạo ra câu hỏi cho key

[root@node2 ~]# certtool --generate-request --load-privkey node3-key.pem --outfile node3-request.pem Generating a PKCS #10 certificate request... Common name: node3.example.com Organizational unit name: Organization name: Locality name: State or province name: Country name (2 chars): Enter the subject's domain component (DC): UID: Enter a dnsName of the subject of the certificate: node3.example.com Enter a URI of the subject of the certificate: Enter the IP address of the subject of the certificate: Enter the e-mail of the subject of the certificate: Enter a challenge password: Does the certificate belong to an authority? (y/N): Will the certificate be used for signing (DHE and RSA-EXPORT ciphersuites)? (Y/n): n Will the certificate be used for encryption (RSA ciphersuites)? (Y/n): n Will the certificate be used to sign code? (y/N): n Will the certificate be used for time stamping? (y/N): n Will the certificate be used for IPsec IKE operations? (y/N): n Will the certificate be used to sign OCSP requests? (y/N): n Is this a TLS web client certificate? (y/N): n Is this a TLS web server certificate? (y/N): n

3. Tạo ra public key

[root@node2 ~]# certtool --generate-certificate --load-request node3-request.pem --outfile node3-cert.pem --load-ca-certificate ca.pem --load-ca-privkey ca-key.pem Generating a signed certificate... Enter the certificate's serial number in decimal (default: 6680412331704980564):  Activation/Expiration time. The certificate will expire in (days): 1000  Extensions. Do you want to honour the extensions from the request? (y/N): Does the certificate belong to an authority? (y/N): Is this a TLS web client certificate? (y/N): y Will the certificate be used for IPsec IKE operations? (y/N): Is this a TLS web server certificate? (y/N): y Enter a dnsName of the subject of the certificate: node3.example.com Enter a dnsName of the subject of the certificate: Enter a URI of the subject of the certificate: Enter the IP address of the subject of the certificate: Will the certificate be used for signing (DHE and RSA-EXPORT ciphersuites)? (Y/n): n Will the certificate be used for encryption (RSA ciphersuites)? (Y/n): n Will the certificate be used to sign OCSP requests? (y/N): n Will the certificate be used to sign code? (y/N): n Will the certificate be used for time stamping? (y/N): n X.509 Certificate Information:     Version: 3     Serial Number (hex): 5cb5979f106a1454     Validity:         Not Before: Tue Apr 16 08:51:48 UTC 2019         Not After: Mon Jan 10 08:51:53 UTC 2022     Subject: CN=node3.example.com,DC=node3.example.com     Subject Public Key Algorithm: RSA     Algorithm Security Level: Medium (2048 bits)         Modulus (bits 2048):             00:a4:1d:87:b0:dd:6c:53:85:a7:3e:0d:93:18:d8:fc             9d:a4:c3:71:4d:c1:00:74:04:9f:42:e0:83:00:5a:f0             4d:9e:20:77:d3:6b:4e:1a:e5:fe:95:06:80:5d:48:33             30:0e:d9:15:72:5e:9c:c8:c2:f4:60:59:cb:f2:cc:2d             58:45:64:f3:33:1d:62:c5:bd:71:a9:13:fe:89:ba:cc             c6:35:8a:22:6e:b4:f5:71:58:79:48:e5:1d:d0:c9:42             7d:fc:36:d5:fd:3f:0e:3c:b7:97:f0:e2:ca:7f:84:4f             6d:64:42:8b:42:c2:ed:7c:97:eb:37:d8:5a:01:da:39             b6:a5:82:b0:a0:cf:af:54:20:fb:6d:4b:a6:b8:83:2a             6c:36:2a:32:cd:fc:a6:c8:54:d3:53:29:ad:f6:0b:df             bd:a5:44:fa:d4:46:a9:90:53:24:5f:68:fa:cb:94:9d             d6:69:16:d6:14:41:9d:65:9b:9d:17:f9:37:4e:c1:3b             17:d9:67:8a:de:ad:44:cd:00:cc:13:40:99:a5:e3:a4             e2:4c:af:04:1a:4c:cd:b4:75:dd:78:b8:80:d9:43:d5             54:1f:3e:f0:8a:17:63:a7:f3:1a:67:ca:a2:06:dc:e7             80:52:d1:ea:48:dc:81:45:63:18:cb:76:a1:b1:88:58             d9         Exponent (bits 24):             01:00:01     Extensions:         Basic Constraints (critical):             Certificate Authority (CA): FALSE         Key Purpose (not critical):             TLS WWW Client.             TLS WWW Server.         Subject Alternative Name (not critical):             DNSname: node3.example.com         Subject Key Identifier (not critical):             b6c708ceaebf5e2509d57f8fe5cf9ae84d5d7b27         Authority Key Identifier (not critical):             951acec5fda12e4b438d10bb48a5ddcdea33a1f8 Other Information:     Public Key ID:         b6c708ceaebf5e2509d57f8fe5cf9ae84d5d7b27     Public key's random art:         +--[ RSA 2048]----+         |    ..    |         |    . .   |         |   .  .   |         |    . . . . .|         |   . S . . =.|         |   o o *  ..=|         |   o + o  Eo=|         |   . . .  + o=|         |  .+=.  .o +. |         +-----------------+ Is the above information ok? (y/N): y  Signing certificate...

4. Xóa câu hỏi vì không cần nữa

[root@node2 ~]# rm -f node3-request.pem

Thực hiện trên SERVER

1 Tạo ra thư mục để nhận key

[root@node3 ~]# mkdir /etc/rsyslog-keys [root@node3 ~]# cd /etc/rsyslog-keys

2. Copy key từ client lên server (thực hiện trên máy client)

[root@node2 ~]# scp node3-*.pem [email protected]:/etc/rsyslog-keys/ The authenticity of host 'node3 ()' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:3RCFjBhKJLtOb78Jv+Yx2IPbwRT5P1hOGw9d08RlGzs. ECDSA key fingerprint is MD5:b8:f9:09:06:91:48:de:a1:83:29:56:d5:94:3d:a6:d3. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added 'node3' (ECDSA) to the list of known hosts. root@node3's password: 
[root@node2 ~]# scp ca.pem [email protected]:/etc/rsyslog-keys/ root@node3's password:

3. Tạo ra thư mục để cấu hình server

[root@node3 ~]# vi /etc/rsyslog.d/logserver.conf

với nội dung dưới đây

# make gtls driver the default $DefaultNetstreamDriver gtls # certificate files $DefaultNetstreamDriverCAFile /etc/rsyslog-keys/ca.pem $DefaultNetstreamDriverCertFile /etc/rsyslog-keys/node3-cert.pem $DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/rsyslog-keys/node3-key.pem $ModLoad imtcp # TCP listener $InputTCPServerStreamDriverMode 1 # run driver in TLS-only mode $InputTCPServerStreamDriverAuthMode anon $InputTCPServerRun 6514 # start up listener at port 10514

4. Cài đặt GnuTLS

[root@node3 ~]# yum -y install rsyslog-gnutls

5. Khởi động lại dịch vụ

[root@node3 rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog

Cấu hình messages trên client và kiểm tra

1 Copy key vào thư mục

[root@node2 ~]# mkdir /etc/rsyslog-keys [root@node2 ~]# cp ca.pem /etc/rsyslog-keys/

2. Tạo ra file mới

[root@node2 ~]# vi /etc/rsyslog.d/log-client.conf

Với nội dung dưới đây

# certificate files $DefaultNetStreamDriverCAFile /etc/rsyslog-keys/ca.pem # make gtls driver the default $DefaultNetStreamDriver gtls $ActionSendStreamDriverMode 1	# run driver in TLS-only mode $ActionSendStreamDriverAuthMode anon *.*   @@(o)node3.example.com:6514		# forward everything to remote server

3. Cài đặt GnuTLS

yum -y install rsyslog-gnutls

4. Khởi động lại dịch vụ

root@node2 ~]# systemctl restart rsyslog

5. Gửi tin nhắn đến server rồi bắt gói tin để kiểm tra

[root@node2 ~]# logger "MESSAGE FROM NODE2"

6. Kiểm tra trên server

[root@node3 rsyslog-keys]# cat /var/log/node2/root.log 2019-11-23T11:19:36+07:00 node2 root: MESSAGE FROM NODE2

7. Kiểm tra bằng wireshark

Dữ liệu truyền đi đã được mã hóa một cách an toàn người nào bắt gói tin thì không thể nào đọc được dữ liệu mà ta đã gửi đi. Chúc các bạn thành công!!!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Manjaro Deepin 16.08 released with Deepin Desktop v15.3

The release of Manjaro Deepin 16.08 to the Manjaro Community was made available on manjaro website. Manjaro is a user-friendly...
28/12/2020

How to Install JetBrains PyCharm on Ubuntu

PyCharm is an awesome Python IDE from JetBrains. It has a lot of awesome features and a beautiful looking UI (User Interface)....
29/12/2020

How to Install Seahorse Encryption on Ubuntu

SeaHorse is a graphical application for managing GPG keys and encryption on GNOME 3 desktop environment. In this article,...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024