[container 5 phút] Cài đặt docker

30/12/2020

Docker hiện nay đã trở nên quá phổ biến với giới dev, devops, sysadmin nên việc cài đặt docker hiện nay cũng vô cùng đơn giản.

Trong chuỗi bài này, tôi chỉ ghi chép lại những thao tác ngắn gọn nhất để người mới có thêm tài liệu tham khảo và sử dụng mỗi khi cần.

1. Môi trường

  • CentOS 7 64 bit
  • Docker version 18.09.8

2. Cài đặt

Nên đặt IP tĩnh cho máy CentOS7 cài đặt docker, trong ví dụ này tôi sử dụng IP Address 192.168.70.192, subnetmask 255.255.255.0, gateway 192.168.70.1

Đăng nhập với quyền root và thực hiện update OS

yum update -y

2.1. Cài đặt docker

Cài đặt các gói bổ trợ

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 wget

Khai báo repo cho docker để tải bản mới nhất.

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Thực hiện cài đặt docker bằng lệnh yum

yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Khởi động docker

systemctl start docker  systemctl enable docker 

Kiểm tra phiên bản docker vừa cài

docker --version

Kết quả

[root@docker01 ~]# docker --version Docker version 18.09.8, build 0dd43dd87f

2.2. Kiểm tra hoạt động của docker

Sau khi cài đặt xong, ta có thể tạo thử một container để kiểm tra hoạt động của docker đã được cài đặt ở trên

docker run hello-world

Kết quả của lệnh trên như sau là OK, docker đã hoạt động ngon.

Tới đây, chúng ta có thể chuyển sang các bài cơ bản về sử dụng docker khác.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[container 5 phút] Cài đặt docker

Docker hiện nay đã trở nên quá phổ biến với giới dev, devops, sysadmin nên việc cài đặt docker hiện...
30/12/2020

[container 5 phút] Cài đặt docker

Docker hiện nay đã trở nên quá phổ biến với giới dev, devops, sysadmin nên việc cài đặt docker hiện...
28/12/2020

[container 5 phút] Cài đặt docker-compose

Đối với các ứng dụng đơn lẻ thì việc sử dụng docker là đủ để sử dụng nhưng có rất nhiều...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024