Installing Node.js on CentOS 8

29/12/2020
In this article, I am going to show you how to install Node.js on CentOS 8. So, let’s get started.

Installing Node.js using Package Manager:

Node.js is available in the official package repository of CentOS 8. So, you can easily install it on CentOS 8 using DNF or YUM package manager.

First, update the CentOS 8 package repository cache with the following command:

$ sudo dnf makecache

The CentOS 8 package repository cache should be updated.

Now, to install Node.js and NPM package manager on CentOS 8 from the official package repository of CentOS 8, run the following command:

$ sudo dnf install nodejs npm

Now, to confirm the installation, press Y and then press <Enter>.

Node.js and NPM should be installed.

Once Node.js and NPM is installed, check whether Node.js is working correctly as follows:

$ node –version

As you can see, Node.js v10.16.3 is installed.

Also, check whether NPM is working correctly as follows:

$ npm –version

As you can see, NPM v6.9.0 is installed.

The same way, check whether NPX is working as follows:

$ npx –version

As you can see, NPX v6.9.0 is installed.

Installing Node.js Manually from the Official Website of Node.js:

The version of Node.js and NPM in the official package repository of CentOS 8 is old.

At the time of this writing, the latest LTS version of Node.js is v12.13.0 and the latest version of Node.js is v13.0.1.

If you want to install the latest LTS version of Node.js or the latest version of Node.js on CentOS 8, you will have to download Node.js from the official website of Node.js and manually install it on CentOS 8.

First, visit the official website of Node.js. Once the page loads, click on the LTS version button if you want to install the latest LTS version of Node.js. Otherwise, click on the Current version button if you want to try out the latest version of Node.js.

Your browser should prompt you to save the file. Select, Save File and click on OK.

Your browser should start downloading the Node.js archive. It may take a while to complete.

If you’re using a headless version of CentOS 8, then visit the official website of Node.js from any browser. Once the page loads, right click (right mouse click) on the download button and copy the download link.

Now, SSH into your CentOS 8 machine and use wget to download the Node.js archive file using the link that you’ve copied earlier as follows:

$ wget https://nodejs.org/dist/v12.13.0/node-v12.13.0-linux-x64.tar.xz

Once Node.js archive file is downloaded, navigate to the directory where the archive file is downloaded (usually ~/Downloads) as follows:

$ cd ~/Downloads

The Node.js archive file should be there.

$ ls -lh

Now, you have to extract the Node.js archive file. I will extract it in the /opt directory. If you want, you can extract it to some other directory. Just replace /opt with the directory path where you want to extract the Node.js archive file.

To extract the Node.js archive file in the /opt directory, run the following command:

$ sudo tar xvJf node-v12.13.0-linux-x64.tar.xz -C /opt

Node.js archive file should be extracted in the /opt directory.

Once the Node.js archive file is extracted, a new directory (node-v12.13.0-linux-x64 in my case) should be created in the directory where you extracted it.

$ ls /opt

Now, you have to add the path of Node.js to the PATH environment variable in order to access Node.js, NPM and NPX binaries easily.

You can create a shell script in the /etc/profile.d/ directory which will automatically update the PATH environment variable every time your CentOS 8 machine boots.

To create a new shell script /etc/profile.d/node-v12.sh, run the following command:

$ sudo vi /etc/profile.d/node-v12.sh

Now, press I to switch to the Vi INSERT mode and type in the following lines of codes in the node-v12.sh file.

export NODE_VERSION=v12.13.0
export NODE_DISTRO=linux-x64
export NODE_HOME="/opt/node-${NODE_VERSION}${NODE_DISTRO}"
export PATH="$PATH:${NODE_HOME}/bin"

NOTE: By the time you read this article, new versions of Node.js may be released. So, make sure to change NODE_VERSION from v12.13.0 to the version of Node.js you’re trying to install.

If you’re extracting the Node.js archive file to some other directory than /opt, then change /opt to the directory you’re extracting the Node.js archive file.

The final shell script file should look as follows.

To save the file node-v12.sh, press <Esc> to switch to Vi COMMAND mode, type in :wq! and then press <Enter>.

Now, reboot your CentOS 8 machine with the following command:

$ sudo reboot

Once your CentOS 8 machine boots, verify whether the shell script set all the Node.js environment variables correctly with the following command:

$ env | grep NODE

As you can see, the Node.js environment variables are correctly set.

Now, check whether the PATH environment variable is updated correctly with the following command:

$ echo $PATH

As you can see, the Node.js binary path is in the PATH environment variable. Great!

Now, check whether Node.js is working correctly with the following command:

$ node –version

As you can see, the version of Node.js installed is v12.13.0. So, it’s working

Also, check whether NPM is working correctly with the following command:

$ npm –version

As you can see, the version of NPM installed is 6.12.0. It’s working as well.

Lastly, check whether NPX is working correctly with the following command:

$ npx –version

As you can see, the version of NPX installed is 6.12.0. It’s also working.

So, that’s how you install Node.js on CentOS 8. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Setting Up Node.js Development Environment

You can always install Node.js on your computer and run Node.js applications there. But, there are situations where you...
29/12/2020

NodeJS Debugger Tutorial

No matter how good you are at programming NodeJS, there will always be things happening that you don’t want. So debugging...
29/12/2020

Install NPM on Debian 9

How to Install and Use NPM on Debian 9 Stretch NPM or Node Package Manager is the same thing as APT to Debian. It is used...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024