[Command] [df][du]Kiểm tra dung lượng đĩa trong Linux

30/12/2020

Là một admin hệ thống, bạn luôn muốn chắc chắn rằng bạn có đủ không gian đĩa để cho máy chủ hoạt động tốt không? Thật may mắn, Linux hỗ trợ rất nhiều lệnh giúp bạn kiểm tra điều đó. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu 2 lệnh cơ bản là df và du.

Lệnh df

Lệnh “df” viết tắt của “disk filesystem“, nó được dùng để lấy toàn bộ thông tin về lượng ổ cứng khả dụng và lượng ổ cứng đã dùng của các file hệ thống trên linux. Cách đơn giản nhất để kiểm tra dung lượng đĩa là ta sử dụng lệnh df:

root@ubuntusrv:~# df Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on udev       461408    0  461408  0% /dev tmpfs       98512  1252   97260  2% /run /dev/sda2    20508240 3974648 15468788 21% / tmpfs       492552    0  492552  0% /dev/shm tmpfs        5120    0   5120  0% /run/lock tmpfs       492552    0  492552  0% /sys/fs/cgroup /dev/loop0     91264  91264     0 100% /snap/core/7917 /dev/loop1     90624  90624     0 100% /snap/core/7270 tmpfs       98508    0   98508  0% /run/user/1000 

Trong đó:

 • filesystem: tên filesystem có thể trùng với phân vùng đĩa.
 • 1K-blocks: Số lượng khối (block) có trong filesystem có kích thước 1Kb.
 • Used: Số lượng 1K-block được sử dụng trong filesystem.
 • Available: Số lượng 1K-block đang có sẵn.
 • Use%: Phần trăm đĩa đã sử dụng trong filesystem.
 • Mounted on: Nơi mount.

Lệnh df được đi kèm với một số tùy chọn để hiển thị nội dung rõ ràng và thân thiện với người dùng hơn.
Tùy chọn -h cho ta một cái nhìn trực quan hơn khi đọc các thông số ở chế độ chi tiết : bytes, megabytes và gigabytes.

root@ubuntusrv:~# df -h Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on udev      451M   0 451M  0% /dev tmpfs      97M 1.3M  95M  2% /run /dev/sda2    20G 3.8G  15G 21% / tmpfs      482M   0 482M  0% /dev/shm tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock tmpfs      482M   0 482M  0% /sys/fs/cgroup /dev/loop0    90M  90M   0 100% /snap/core/7917 /dev/loop1    89M  89M   0 100% /snap/core/7270 tmpfs      97M   0  97M  0% /run/user/1000

Kiểm tra dung lượng đĩa với các trường hợp cụ thể

Để kiểm tra space của một đĩa/phân vùng cụ thể, bạn sử dụng lệnh df với cú pháp:

df <option> path

Một số ví dụ:

 • Kiểm tra dung lượng đĩa của phân vùng
root@ubuntusrv:~# df -h / Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda2    20G 3.8G  15G 21% / 

Bạn có thể thêm cờ  output đi kèm lệnh df:

df -h --output='field1', 'field2' / 
 • Kiểm tra kích thước và phần trăm đĩa đã sử dụng, ta gõ lệnh:
root@ubuntusrv:~# df -h --output='size','pcent' / Size Use%  20G 21% 

Danh sách tất cả các cột có sẵn để lọc cùng với lệnh df: sourcefstypeitotaliusedivailipcentsizeusedpcentavailfile và taget.

Kiểm tra Inode usage trong Linux

Trong Linux các tệp được liên kết chặt chẽ với các inode trong filesystem.
Hệ thống của bạn đang quản lý một bảng inode (inode table), nơi các mục nhập trỏ đến các khối dữ liệu trên đĩa vật lý của bạn.
Tuy nhiên bảng inode này bị giới hạn về kích thước cho nên bạn có thể hết các mục inode trước khi hết dung lượng đĩa.
Tóm lại nếu hệ thống của bạn xử lý quá nhiều tệp, thì nó không thể phân bổ thêm không gian cho các tệp mới, ngay cả khi đĩa của bạn có sẵn 30GB.
Để kiểm tra lượng inode đã sử dụng, ta dùng lệnh df đi kèm cờ inodes

root@ubuntusrv:~# df --inodes Filesystem   Inodes IUsed  IFree IUse% Mounted on udev      115352  446 114906  1% /dev tmpfs      123138  719 122419  1% /run /dev/sda2   1310720 74765 1235955  6% / tmpfs      123138   1 123137  1% /dev/shm tmpfs      123138   3 123135  1% /run/lock tmpfs      123138  18 123120  1% /sys/fs/cgroup /dev/loop0    12829 12829    0 100% /snap/core/7917 /dev/loop1    12823 12823    0 100% /snap/core/7270 tmpfs      123138  10 123128  1% /run/user/1000

Với tùy chọn -h bạn có thể đọc thông tin dễ dàng hơn:

root@ubuntusrv:~# df -h --inodes / Filesystem   Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on /dev/sda2    1.3M  74K 1.2M  6% /

Lệnh du

du là một công cụ dòng lệnh được cung cấp bởi Linux, nhằm báo cáo dung lượng ổ đĩa được sử dụng bởi các thư mục và filedu là viết tắt của từ “disk usage”. Đây là công cụ chính để phân tích không gian ổ đĩa trong dòng lệnh.

Cú pháp:

du <option> <path|file> du <option> <path1> <path2> <path3> 
 • Kiểm tra dung lượng của một file cụ thể
  Ví dụ để kiểm tra kích thước của một file .bashrc, bạn có thể chạy lệnh:
root@ubuntusrv:~# du ~/.bashrc 4    /root/.bashrc 

Mặc định kích thước hiển thị là kilobytes, tuy nhiên bạn có thể thay đổi sang định dạng size khác với việc sử dụng tùy chọn B. Ví dụ ở đây tôi muốn hiển thị sang kích thước megabytes.

root@ubuntusrv:~# du -BM ~/.bashrc 1M   /root/.bashrc 

Kích thước size sẽ được làm tròn với số gần nhất. Trong trường hợp này, kích thước tệp .bashrc không phải là 1Mb nhưng nó được làm tròn tự động.
Bạn cũng có thể chọn hiển thị thông tin kích thước dễ đọc hơn với đơn vị kilobytes:

root@ubuntusrv:~# du -h ~/.bashrc 4.0K  /root/.bashrc  

Tùy chọn -h có thể đi kèm với --apparent-size để lấy kích thước thực của file đó.

root@ubuntusrv:~# du -h --apparent-size ~/.bashrc 3.1K  /root/.bashrc

Kiểm tra dung lượng đĩa đã sử dụng cho thư mục

Bạn có thể kiểm tra dung lượng đĩa được sử dụng cho thư mục bằng lệnh du với tên đường dẫn cụ thể. Tuy nhiên trong một vài trường hợp bạn không muốn nhìn thấy output của tất cả file hoặc thư mục riêng lẻ, bạn có thể sử dụng tùy chọn -shc. Ví dụ dưới đây, tôi muốn kiểm tra dung lượng đĩa đã sử dụng cho thư mục /home hoặc /var/log.

root@ubuntusrv:~# du -shc /home 40K   /home 40K   total root@ubuntusrv:~# du -shc /home /var/log 40K   /home 43M   /var/log 44M   total 

Ý nghĩa của các tùy chọn:

 • -s: dùng để tóm tắt, nó sẽ hiển thị tổng số đường dẫn được cung cấp thay vì hiển thị danh sách tất cả các tệp và thư mục.
 • -h: để con người có thể đọc được, nó sẽ hiển thị kết quả với các đơn vị.
 • -c: đối với tổng số lớn, nếu bạn chỉ định nhiều đường dẫn, nó sẽ tổng hợp chúng để tạo ra tổng số lớn cho chúng.

Kiểm tra dung lượng đĩa đã sử dụng cho images và text

Trong một vài trường hợp, bạn có thể muốn kiểm tra không gian đĩa sử dụng cho các file text và hình ảnh của bạn.

root@ubuntusrv:~# find / -name *.png 2> /dev/null | xargs du -ch 1.0K  /snap/core/7917/usr/lib/python3.5/idlelib/Icons/idle_16.png 2.0K  /snap/core/7917/usr/lib/python3.5/idlelib/Icons/idle_32.png 3.5K  /snap/core/7917/usr/lib/python3.5/idlelib/Icons/idle_48.png 512   /snap/core/7917/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/gvim.png 512   /snap/core/7917/usr/share/icons/locolor/16x16/apps/gvim.png 512   /snap/core/7917/usr/share/icons/locolor/32x32/apps/gvim.png 2.0K  /snap/core/7917/usr/share/pixmaps/debian-logo.png 1.0K  /snap/core/7270/usr/lib/python3.5/idlelib/Icons/idle_16.png 2.0K  /snap/core/7270/usr/lib/python3.5/idlelib/Icons/idle_32.png 3.5K  /snap/core/7270/usr/lib/python3.5/idlelib/Icons/idle_48.png 512   /snap/core/7270/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/gvim.png 512   /snap/core/7270/usr/share/icons/locolor/16x16/apps/gvim.png 512   /snap/core/7270/usr/share/icons/locolor/32x32/apps/gvim.png 2.0K  /snap/core/7270/usr/share/pixmaps/debian-logo.png 8.0K  /usr/share/info/gnupg-card-architecture.png 48K   /usr/share/info/gnupg-module-overview.png 4.0K  /usr/share/icons/locolor/32x32/apps/gvim.png 4.0K  /usr/share/icons/locolor/16x16/apps/gvim.png 8.0K  /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/apport.png 0    /usr/share/icons/hicolor/64x64/mimetypes/text-x-apport.png 4.0K  /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/gvim.png 4.0K  /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/apport.png 0    /usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes/text-x-apport.png 4.0K  /usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/apport.png 0    /usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes/text-x-apport.png 4.0K  /usr/share/gitweb/static/git-favicon.png 4.0K  /usr/share/gitweb/static/git-logo.png 4.0K  /usr/share/pixmaps/language-selector.png 4.0K  /usr/share/pixmaps/htop.png 4.0K  /usr/share/pixmaps/debian-logo.png 4.0K  /usr/share/language-selector/data/language-selector.png 8.0K  /usr/share/plymouth/ubuntu-logo.png 136K  total

Hoặc các file text:

root@ubuntusrv:~# find / -name *.txt 2> /dev/null | xargs du -ch 4.0K  /boot/grub/gfxblacklist.txt 312K  /var/log/installer/installer-journal.txt 4.0K  /var/lib/cloud/instances/86c337cc-18e9-4512-8bf2-a9948eb4c51e/cloud-config.txt 4.0K  /var/lib/cloud/instances/86c337cc-18e9-4512-8bf2-a9948eb4c51e/user-data.txt 0    /var/lib/cloud/instances/86c337cc-18e9-4512-8bf2-a9948eb4c51e/vendor-data.txt 512   /snap/core/7917/usr/lib/python3/dist-packages/Jinja2-2.8.egg-info/dependency_links.txt 512   /snap/core/7917/usr/lib/python3/dist-packages/Jinja2-2.8.egg-info/entry_points.txt 512   /snap/core/7917/usr/lib/python3/dist-packages/Jinja2-2.8.egg-info/requires.txt 512   /snap/core/7917/usr/lib/python3/dist-packages/Jinja2-2.8.egg-info/top_level.txt

Như vậy tôi đã chia sẻ một vài thao tác với lệnh df, du để kiểm tra dung lượng đĩa được sử dụng trong một số trường hợp khác nhau. Bạn đọc có thể tham khảo thêm một vài tùy chọn đi kèm của các lệnh bằng cách gõ man du hoặc man df. Chúc các bạn thành công!

Tài liệu tham khảo: https://devconnected.com/how-to-check-free-disk-space-on-linux/

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

7 tiêu chí quan trọng khi lựa chọn công cụ Học Trực Tuyến

Học trực tuyến, đào tạo trực tuyến đang trở thành xu thế hiện nay, nhất là với tính trạng...
30/12/2020

[CI/CD] Phần 3: Hướng dẫn tích hợp Jenkins và Gitlab

Chắc hẳn các bạn đã nghe tới 2 khái niệm CI và CD và muốn tự động hóa một phần hoặc hoàn...
30/12/2020

[Zabbix] Tích hợp Zabbix vào Grafana

Grafana là công cụ hiển thị biểu đồ monitor rất phổ biến. Grafana có thể xử lý được rất nhiều...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024