Install Oracle JDK 11 on Arch Linux

29/12/2020
The full form of JDK is Java Development Kit. It is a set of tools used to compile, run, and debug Java applications. JDK 11 is the latest LTS (Long Term Support) release of JDK. In this article, I will show you how to install Oracle JDK 11 on Arch Linux. So, let’s get started.

Downloading Oracle JDK 11:

Oracle JDK 11 is not available in the official package repository of Arch Linux. But you can easily download Oracle JDK 11 from the official website of Oracle and install it on Arch Linux.

First, visit the official website of Oracle JDK at  https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. Once the page loads, scroll down to the Java SE 11.x.y (LTS) section and click on the DOWNLOAD button as marked in the screenshot below.

Now, scroll down a little bit and click on the Accept License Agreement radio button as marked in the screenshot below.

The Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE should be accepted. Now, to download Oracle JDK 11, click on the JDK 11 .tar.gz archive link as marked in the screenshot below.

Your browser should prompt you to download the Oracle JDK 11 archive. Now, select Save File and click on OK.

Your browser should start downloading the Oracle JDK 11 archive.

Installing Oracle JDK 11:

Now, navigate to the directory where you downloaded Oracle JDK 11 with the following command:

$ cd ~/Downloads

The file you downloaded should be here as you can see in the screenshot below.

Now, run the following command to install Oracle JDK 11 in the /opt directory:

$ sudo tar xzf jdk-11.0.1_linux-x64_bin.tar.gz -C /opt

NOTE: If you want to install Oracle JDK 11 somewhere other than /opt, then replace /opt with the location where you want to install Oracle JDK 11.

Oracle JDK 11 should be installed.

Adding Oracle JDK 11 to the PATH:

Once Oracle JDK 11 is installed, a new directory jdk-11.0.1 should be created in the /opt directory as you can see in the screenshot below. Note the directory name.

Now, create a new file jdk11.sh in the /etc/profile.d directory with the following command:

$ sudo nano /etc/profile.d/jdk11.sh

A new file should be opened with nano text editor. Now, type in the following lines and save the file.

Now, restart your computer with the following command:

$ sudo reboot

Once your computer starts, run the following commands:

$ echo $JAVA_HOME
$ echo $PATH

As you can see, both of the environment variables are correctly set.

Now, run the following command to see whether JDK 11 is working:

$ javac -version

As you can see JDK 11 is working just fine.

Compiling and Running a Simple Java Program with Oracle JDK 11:

In this section, I will show you how to compile a simple Java program with Oracle JDK 11 and run it.

I have written a simple Java hello world program. The Java source file is Hello.java

The contents of the Hello.java Java source file is as follows:

Now, to compile the Hello.java source file, run the following command:

$ javac Hello.java

The Hello.java Java source file should be compiled and a new file Hello.class should be generated as you can see in the screenshot below. It’s called a Java class file. The Java source code is converted into Java bytecode and the converted bytecode is saved in a Java class file, which the JVM (Java Virtual Machine) can run.

Now, you can run the compiled Java class file as follows:

$ java Hello

NOTE: When you want to run a Java class file, don’t include the .class extension. Otherwise,, you will see an error.

As you can see, the correct output is displayed.

So, that’s how you install Oracle JDK 11 on Arch Linux. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Oracle JDK 10 on Ubuntu 18.04 LTS

How to Install Oracle JDK 10 on Ubuntu 18.04 Oracle JDK is used by Java developers to develop and test Java programs. It...
28/12/2020

Java 10 New Features

What’s New in Java 10 and What are the Future Plans? Recently Java has changed the pace of releases. Previously, it would...
28/12/2020

Install Oracle JDK 11 on CentOS 7

The latest LTS (Long Term Support) version of JDK (Java Development Kit) is version 11 which came out recently. JDK 8 and...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024